InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE saluta intrarea in vigoare a Acordului OMC privind facilitarea comertului

23.02.2017
 

A intrat in vigoare Acordul privind facilitarea comer?ului (TFA) - cel mai important acord comercial multilateral incheiat de la infiin?area Organiza?iei Mondiale a Comer?ului (OMC), in 1995.

Prin ratific?rile de c?tre Ciad, Iordania, Oman ?i Rwanda, acordul a atins pragul prestabilit de 110 membri ai OMC necesari pentru intrarea sa imediat? in vigoare

Acest acord are ca obiectiv simplificarea ?i clarificarea procedurilor interna?ionale de import ?i export, a formalit??ilor vamale ?i a cerin?elor de tranzit. El va face ca formalit??ile administrative legate de comer? s? fie mai u?oare ?i mai pu?in costisitoare, dand astfel un impuls important ?i extrem de necesar cre?terii economice globale. Autorit??ile vamale din UE vor avea un rol de prim? importan?? in punerea in aplicare a acordului, ac?ionand atat ca exemplu de urmat, cat ?i ca motor al progresului in ceea ce prive?te facilitarea comer?ului in interiorul UE ?i la nivel interna?ional.

De asemenea, acordul va contribui la imbun?t??irea transparen?ei, la sporirea posibilit??ilor pentru intreprinderile mici ?i mijlocii de a participa la lan?urile valorice globale ?i la diminuarea corup?iei. Acordul a fost convenit in 2013, cu ocazia Conferin?ei ministeriale a OMC de la Bali.

Comisarul pentru comer?, Cecilia Malmström, a declarat: "Procedurile la frontier? imbun?t??ite ?i fluxurile comerciale mai rapide ?i simplificate vor revitaliza comer?ul mondial in avantajul cet??enilor ?i al intreprinderilor din intreaga lume. Principalii ca?tig?tori vor fi Intreprinderile mici, care intampin? dificult??i in indeplinirea formalit??ilor birocratice zilnice ?i in conformarea cu norme complicate".

Comisarul pentru cooperare interna?ional? ?i dezvoltare, Neven Mimica, a ad?ugat: "Comer?ul reprezint? un factor-cheie pentru dezvoltarea durabil?. Noul acord va contribui la valorificarea poten?ialului enorm al comer?ului. Suntem gata s? acord?m asisten?? ??rilor partenere pentru a valorifica la maximum acest acord."

Cele mai mari posibilit??i de imbun?t??ire - ?i, prin urmare, cel mai mare poten?ial pentru ob?inerea de beneficii - se afl? in ??rile in curs de dezvoltare. UE dore?te ca acest acord s? joace un rol important in intensificarea particip?rii ??rilor in curs de dezvoltare la lan?urile valorice mondiale. In acest scop, UE a angajat 400 de milioane EUR pentru a ajuta aceste ??ri s? elaboreze ?i s? implementeze reformele necesare pentru a respecta normele stabilite prin acord.

In plus fa?? de dimensiunea sa de dezvoltare, acordul face parte, de asemenea, din eforturile UE de a ajuta intreprinderile mici ?i mijlocii europene s? utilizeze poten?ialul neexploatat al pie?elor mondiale.

UE a fost unul dintre promotorii acordului ?i a condus eforturile in direc?ia incheierii sale. Ca urmare a ratific?rii acordului de c?tre Consiliu ?i Parlamentul European in 2015, UE a incurajat in mod activ al?i membri ai OMC s? il aprobe f?r? intarziere. In timp ce masa critic? a fost acum atins?, astfel incat acordul s? poat? intra in vigoare, UE sper? c? ?i ceilal?i membri ai OMC vor ratifica acordul in viitorul apropiat.

Context

Negocierile privind facilitarea comer?ului au inceput in cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha. Recunoscand beneficiile poten?iale substan?iale ale acordului pentru toate ??rile ?i, in special, pentru ??rile in curs de dezvoltare, membrii OMC au convenit la sfar?itul anului 2013 s? acorde prioritate unui acord de sine st?t?tor. Acordul rezultat implic? to?i membrii OMC.

In decembrie 2013, UE s-a angajat s? contribuie cu sprijin financiar pentru a ajuta acele ??ri care au cel mai mult nevoie de sprijin pentru a respecta ?i pentru a profita la maximum de avantajele acordului privind facilitarea comer?ului.