InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE: Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018

09.02.2018
 

Ratele de cre?tere pentru zona euro ?i pentru UE au dep??it estim?rile formulate anul trecut, continuandu-se tranzi?ia de la redresarea economic? la expansiune. Se estimeaz? c? economiile din zona euro ?i din UE au crescut cu 2,4 % in 2017, cel mai rapid ritm de cre?tere din ultimul deceniu.

Se a?teapt? ca aceste rezultate solide s? se men?in? ?i in 2018 ?i in 2019, cu o rat? de cre?tere de 2,3 % pentru zona euro ?i, respectiv, de 2,0 % pentru UE.

Valdis Dombrovskis, vicepre?edintele pentru moneda euro ?i dialog social, responsabil ?i cu stabilitatea financiar?, serviciile financiare ?i uniunea pie?elor de capital, a declarat: "Economia european? are performan?e superioare a?tept?rilor ?i se pare c? vom avea parte de o cre?tere economic? robust? ?i in anul urm?tor. Trebuie s? depunem in continuare eforturi pentru a ne asigura c? de beneficiile acestei cre?teri se bucur? to?i cet??enii europeni. Ar trebui s? profit?m de acest moment pentru a spori rezilien?a economiilor noastre ?i a aprofunda uniunea economic? ?i monetar?."

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice ?i financiare, impozitare ?i vam?, a afirmat: "Economia Europei a intrat in 2018 cu o s?n?tate solid?. In zona euro se inregistreaz? o rat? de cre?tere care n-a mai fost atins? de dinainte de criza financiar?. Nivelul ?omajului ?i al deficitelor continu? s? scad?, iar investi?iile cresc in sfar?it intr-un ritm sim?itor. Cre?terea economic? este, la randul s?u, mai echilibrat? decat era acum un deceniu ?i poate deveni mai durabil?, cu condi?ia s? continu?m reformele structurale inteligente ?i politicile bugetare responsabile. Nu vom avea mereu aceast? ?ans? de reform? care ni s-a oferit acum: acum este momentul s? lu?m deciziile ambi?ioase de care este nevoie pentru a consolida uniunea economic? ?i monetar?."

Se a?teapt? men?inerea unei cre?teri solide in viitor

Cre?terea PIB-ului pentru 2017 este estimat? acum la 2,4 %, dep??indu-se astfel ratele preconizate in previziunile economice de toamn? din luna noiembrie, de 2,2 % pentru zona euro ?i de 2,3 % pentru UE. Previziunile de cre?tere pentru 2018 ?i 2019 au fost, de asemenea, ajustate c?tre o valoare superioar? fa?? de cea prev?zut? in luna noiembrie, atat in cazul economiilor din zona euro, cat ?i in cazul economiilor din UE: de la 2,1 % la 2,3 % pentru anul in curs ?i de la 1,9 % la 2,0 % pentru anul 2019. Acest lucru se explic? atat prin existen?a in Europa a unor condi?ii favorabile relu?rii expansiunii economice, pe fondul imbun?t??irii continue a situa?iei de pe pie?ele muncii ?i al faptului c? indicatorul sentimentului economic se afl? in prezent la cote deosebit de ridicate, cat ?i printr-o revenire mai robust? decat se preconizase a activit??ii economice ?i a schimburilor comerciale la nivel mondial.

Cererea puternic?, gradul ridicat de utilizare a capacit??ii de produc?ie ?i condi?iile financiare favorabile sunt tot ata?ia factori care vor incuraja investi?iile in perioada care face obiectul previziunilor.

Perspectiva infla?iei se men?ine la cote moderate

Se a?teapt? ca rata infla?iei de baz?, care exclude volatilitatea pre?urilor la energie ?i la alimentele neprelucrate, s? r?man? la cote moderate avand in vedere faptul c? problema subutiliz?rii for?ei de munc? se remediaz? lent, iar presiunile salariale r?man in limite rezonabile. Infla?ia global? va continua s? reflecte influen?a semnificativ? a pre?urilor la energie, prev?zandu-se o cre?tere modest? a acesteia in perioada urm?toare. In zona euro, infla?ia a atins 1,5 % in 2017. Se estimeaz? c? acest procent se va men?ine ?i in 2018, urmand s? creasc? pan? la 1,6 % in 2019.

Riscurile sunt echilibrate, existand riscuri de evolu?ie pozitiv? pe termen scurt

Riscurile de deviere de la aceste previziuni sunt, in general, echilibrate. Cre?terea economic? ar putea dep??i a?tept?rile pe termen scurt, astfel cum rezult? din nivelul ridicat al indicatorului sentimentului economic. Pe termen mediu, pre?urile ridicate ale activelor interna?ionale ar putea fi vulnerabile la o reevaluare a riscurilor ?i a condi?iilor subiacente. Exist? in continuare riscuri de evolu?ie negativ? legate de rezultatul incert al negocierilor privind Brexitul, dar ?i de tensiunile geopolitice ?i de tendin?a de orientare c?tre politici mai na?ionaliste ?i protec?ioniste.

Pentru Regatul Unit, o ipotez? pur tehnic? pentru 2019

Avand in vedere negocierile in curs privind termenii retragerii Regatului Unit din UE, previziunile noastre pentru 2019 se bazeaz? pe o ipotez? pur tehnic? de statu-quo in privin?a rela?iilor comerciale dintre UE27 ?i Regatul Unit. Aceast? ipotez? a fost formulat? doar in vederea previziunilor ?i nu are niciun impact asupra dezbaterilor in curs in contextul procesului bazat pe articolul 50.

Context

Aceste previziuni se bazeaz? pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evolu?ia cursurilor de schimb, a ratelor dobanzilor ?i a pre?urilor produselor de baz?, intemeiate pe informa?iile disponibile pan? la data de 26 ianuarie 2018. In ceea ce prive?te toate celelalte date care au fost avute in vedere in scopul formul?rii acestor previziuni, previziunile ?in cont de informa?iile disponibile pan? la data de 30 ianuarie 2018.

Din acest an, Comisia European? va reveni la publicarea, in fiecare an, a dou? seturi de previziuni cuprinz?toare (in prim?var? ?i in toamn?) ?i a dou? seturi de previziuni intermediare (in iarn? ?i in var?), in locul celor trei (de iarn?, prim?var? ?i toamn?) pe care le-a publicat in fiecare an incepand din 2012.

Previziunile intermediare vor examina evolu?ia anual? ?i trimestrial? a PIB-ului ?i evolu?ia infla?iei pentru anul in curs ?i pentru anii urm?tori pentru toate statele membre ?i pentru zona euro, precum ?i datele agregate la nivelul UE.

Aceast? modificare marcheaz? revenirea la ritmul de publicare a previziunilor adoptat anterior de Comisie ?i realiniaz? calendarul previziunilor Comisiei la cel al altor institu?ii (de exemplu, al B?ncii Centrale Europene, al Fondului Monetar Interna?ional, al Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic?).