InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Transferuri in euro ieftine oriunde in Uniune si conversii valutare mai echitabile

29.03.2018
 

Transferuri in euro ieftine oriunde in Uniune si conversii valutare mai echitabile

 

Comisia European?  a propus in  28 martie sc?derea costurilor pl??ilor transfrontaliere in euro la nivelul intregii Uniuni. Conform normelor actuale, reziden?ii ?i intreprinderile din zona euro beneficiaz? de acelea?i condi?ii pentru tranzac?iile efectuate in propria lor ?ar? ?i pentru cele efectuate intr-un alt stat membru din zona euro.

 

Propunerea urm?re?te aplicarea acestor condi?ii ?i in cazul persoanelor ?i al intreprinderilor din ??ri care nu se afl? in zona euro. Astfel, to?i consumatorii ?i toate intreprinderile vor putea beneficia pe deplin de avantajele pie?ei unice atunci cand trimit bani, retrag numerar sau efectueaz? pl??i in str?in?tate. Pentru toate pl??ile transfrontaliere in euro efectuate pe teritoriul UE in afara zonei euro se va pl?ti acela?i comision - comision mic sau comision zero - ca pl??ile na?ionale efectuate in moneda local? oficial?. In plus, Comisia propune  sporirea transparen?ei ?i a concuren?ei pentru serviciile de conversie monetar? atunci cand consumatorii pl?tesc bunuri sau servicii intr-o alt? moned? decat cea din propria ?ar?.

 

Valdis Dombrovskis, vicepre?edintele responsabil cu stabilitatea financiar?, serviciile financiare ?i uniunea pie?elor de capital, a declarat: "Datorit? propunerii prezentate, cet??enii ?i intreprinderile din ??rile care nu fac parte din zona euro vor beneficia de acelea?i condi?ii ca ?i reziden?ii din zona euro atunci cand fac pl??i transfrontaliere in euro. To?i cet??enii europeni vor putea face transferuri transfrontaliere in euro pl?tind acelea?i comisioane ca pentru tranzac?iile interne. Propunerea prezentat? ast?zi prevede, de asemenea, o transparen?? total? in ceea ce prive?te conversia valutar? atunci cand consumatorii pl?tesc cu cardul intr-o ?ar? care nu are aceea?i moned? ca a lor."

 

Consumatorii ?i intreprinderile din zona euro beneficiaz? deja de comisioane foarte mici pentru pl??ile transfrontaliere in euro; acest fapt se datoreaz? intr?rii in vigoare, in 2001, a Regulamentului privind pl??ile transfrontaliere. Conform normelor actuale, reziden?ii ?i intreprinderile din zona euro beneficiaz? de acelea?i condi?ii pentru tranzac?iile efectuate in propria lor ?ar? ?i pentru cele efectuate intr-un alt stat membru din zona euro. Propunerea actuala urm?re?te aplicarea acestor condi?ii ?i in cazul persoanelor ?i al intreprinderilor din ??ri care nu se afl? in zona euro pentru deplas?ri sau pl??i efectuate in str?in?tate.

 

Astfel, se va pune cap?t costurilor ridicate ale tranzac?iilor transfrontaliere efectuate in euro in cadrul UE.

Mai precis, prezenta propunere prevede c? pentru pl??ile transfrontaliere in euro se vor percepe comisioane identice cu cele percepute pentru pl??i na?ionale echivalente efectuate in moneda local?.

 

Comisioanele vor sc?dea, ajungand la ca?iva euro sau chiar ca?iva cen?i. De exemplu, se va pl?ti acela?i comision pentru un transfer credit transfrontalier in euro (EUR) efectuat din Bulgaria ?i un transfer na?ional in leva bulg?reasc? (BGN). Aceasta este o schimbare major?, intrucat comisioanele pentru un simplu transfer credit pot fi exorbitante in unele state membre din afara zonei euro (de pan? la 24 EUR pentru un transfer de 10 EUR!). Comisioanele ridicate percepute ast?zi reprezint? un obstacol in calea pie?ei unice, deoarece afecteaz? activit??ile transfrontaliere ale popula?iei (achizi?ionarea de bunuri sau de servicii intr-o alt? moned?) ?i ale intreprinderilor, in special ale IMM-urilor. Acest lucru creeaz? un decalaj major intre reziden?ii din zona euro care beneficiaz? de moneda unic? ?i reziden?ii din afara zonei euro, care pot efectua tranzac?ii ieftine doar in ?ara lor.

 

Datorit? acestei propuneri, pl??ile care implic? monede diferite ale Uniunii vor deveni transparente. In prezent, consumatorii nu sunt, in general, informa?i ?i nu cunosc costurile unei tranzac?ii care implic? o conversie monetar?. Prin urmare, conform propunerii, consumatorii vor trebui s? fie pe deplin informa?i cu privire la costurile de conversie monetar? inainte de a efectua o astfel de plat? (de exemplu, pl??i cu cardul in str?in?tate, indiferent dac? este vorba de o retragere de numerar de la un bancomat, de plata cu cardul la un punct de vanzare sau de o plat? online). A?adar, ace?tia vor fi in m?sur? s? compare costurile diferitelor op?iuni de conversie ?i s? fac? o alegere corect?. Conform unor informa?ii recente, consumatorii se plang de practicile de conversie monetar? dinamic?, ?i anume de faptul c? trebuie s? pl?teasc? in str?in?tate in propria lor moned?, ?i solicit? interzicerea acestora dup? ce au constatat c?, in majoritatea cazurilor studiate, ei sunt cei care ies in pierdere. Consumatorii nu dispun de informa?iile necesare pentru a face cea mai bun? alegere, de aceea sunt indruma?i in mod inechitabil c?tre cele mai costisitoare op?iuni de conversie monetar?. Autoritatea Bancar? European? va avea misiunea de a elabora un proiect de standard tehnic de reglementare, care este necesar pentru a se asigura un grad sporit de transparen??.

 

Urmeaz? ca propunerea legislativ? s? fie transmis? Parlamentului European ?i Consiliului pentru adoptare.

 

Context

O prioritate esen?ial? a Comisiei Juncker este crearea unei pie?e unice mai aprofundate ?i mai echitabile, in care persoanele, serviciile, bunurile ?i capitalurile s? circule liber in cadrul unei economii al c?rei produs intern brut anual se ridic? la 15 mii de miliarde de euro. Aceast? pia?? unic? urm?re?te, de asemenea, s? le ofere consumatorilor acces la produse mai bune la pre?uri mai mici, datorit? unei concuren?e sporite. 

 

Galerie foto

dombrovskis_2018_tranzactii_euro.jpg