InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Studiu: Comertul sta la baza a peste 36 de milioane de locuri de munca in intreaga UE

29.11.2018
 

 

Dou? noi studii publicate de Comisia European? subliniaz? importan?a din ce in ce mai mare a exporturilor din UE in ceea ce prive?te posibilit??ile de ocupare a unui loc de munc? in Europa ?i in afara acesteia.

Exporturile UE la nivel mondial sunt mai importante ca oricand, sprijinind 36 de milioane de locuri de munc? in intreaga Europ?, cu dou? treimi mai multe decat in anul 2000. Dintre acestea, 14 milioane sunt ocupate de femei. In plus, exporturile UE c?tre exterior genereaz? in Uniune o valoare ad?ugat? de 2,3 mii de miliarde EUR.

De la preluarea mandatului de c?tre actuala Comisie, in 2014, num?rul de locuri de munc? sus?inute de exporturi a crescut cu 3,5 milioane. Aceste locuri de munc? sunt, in medie, cu 12 % mai bine pl?tite decat locurile de munc? din restul economiei.

Comisarul pentru comer?, Cecilia Malmström, a declarat: "Acest studiu arat? cat se poate de clar c? schimburile comerciale inseamn? locuri de munc?. Exporturile din UE c?tre intreaga lume asigur? mijloacele de trai ale unui num?r considerabil ?i din ce in ce mai mare de cet??eni din fiecare col? al Europei. Aproape 40 % dintre persoanele ale c?ror locuri de munc? sunt sus?inute de comer? sunt femei. De asemenea, activitatea comercial? a UE sprijin? milioane de locuri de munc? dincolo de grani?ele Uniunii, inclusiv in ??rile in curs de dezvoltare. Iat? inc? o dovad? c? schimburile comerciale pot fi in egal? m?sur? benefice pentru toate p?r?ile: ceea ce este bun pentru noi este la fel de bun ?i pentru partenerii no?tri din intreaga lume."

Raportul publicat include fi?e informative detaliate cu privire la rezultatele fiec?rui stat membru al Uniunii. Exporturile creeaz? ?i sus?in locuri de munc? in intreaga UE, iar num?rul acestora este in cre?tere. Cele mai mari cre?teri au fost observate, din 2000 incoace, in Bulgaria (+312 %), Slovacia (+213 %), Portugalia (+172 %), Lituania (+153 %), Irlanda (+147 %), Estonia (+147 %) ?i Letonia (+138 %).

Cifrele publicate scot in eviden?? efectele pozitive importante ale exporturilor c?tre intreaga lume. Atunci cand exportatorii UE dintr-un stat membru inregistreaz? rezultate bune, ?i lucr?torii din alte state membre beneficiaz?. Acest lucru se datoreaz? faptului c? intreprinderile care furnizeaz? bunuri ?i servicii in cadrul lan?ului de aprovizionare au de ca?tigat inclusiv atunci cand clientul lor final vinde produsul finit in str?in?tate. Spre exemplu, exporturile Fran?ei c?tre restul lumii stau la baza a aproximativ 627 000 de locuri de munc? in alte state membre ale UE.

In fine, exporturile UE c?tre ??ri din intreaga lume sprijin? aproape 20 de milioane de locuri de munc? in afara Uniunii. Num?rul acestor locuri de munc? s-a dublat, cel pu?in, din 2000 incoace. De exemplu, peste 1 milion de locuri de munc? din Statele Unite sunt sus?inute de produc?ia de bunuri ?i servicii americane care sunt incorporate in exporturile UE prin intermediul lan?urilor de aprovizionare mondiale.

Studiul analizeaz?, de asemenea, echilibrul de gen, concluzionand c? aproape 14 milioane de femei ocup? locuri de munc? sus?inute de comer?ul din UE.

Context

Comisia European? a identificat politica comercial? drept o component? esen?ial? a strategiei 2020 a Uniunii Europene. Avand in vedere schimb?rile rapide din peisajul economiei mondiale, este mai important ca niciodat? s? se in?eleag? pe deplin modul in care fluxurile comerciale afecteaz? ocuparea for?ei de munc?. Acest lucru poate fi realizat doar prin colectarea de informa?ii ?i analize cuprinz?toare, fiabile ?i comparabile, pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete.

Pornind de la acest obiectiv, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene ?i Direc?ia General? Comer? a Comisiei au lucrat impreun? pentru a elabora o publica?ie care i?i propune s? fie un instrument valoros pentru factorii de decizie ?i pentru cercet?torii din domeniul comer?ului.

In continuarea primei edi?ii din 2015, raportul con?ine o serie de indicatori care ilustreaz? in detaliu rela?ia dintre comer? ?i ocuparea for?ei de munc? pentru UE in ansamblu ?i pentru fiecare stat membru, folosind ca principal? surs? noua baz? de date mondial? in materie de intr?ri ?i ie?iri pentru anul 2016. Aceste informa?ii au fost completate cu date privind ocuparea for?ei de munc? in func?ie de varst?, de calificare ?i de gen. To?i indicatorii se refer? la exporturile UE c?tre restul lumii, pentru a reflecta anvergura politicii comerciale a UE.