InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Sistemul UE al cotelor de zahar a luat sfarsit

01.10.2017
 

Cel din urm? sistem de cote agricole existent, care gestioneaz? produc?ia de zah?r in Uniunea European?,  fost eliminat la 30 septembrie 2017, dup? aproape 50 de ani.

Decizia de a pune cap?t cotelor de zah?r acum a fost luat? de comun acord de Parlamentul European ?i statele membre in cadrul reformei din 2013 a politicii agricole comune (PAC), in urma unui amplu proces de reform? ?i restructurare ini?iat in 2006.

Intre anii 2006 ?i 2010, sectorul zah?rului a fost restructurat profund cu un sprijin de 5,4 miliarde EUR. In consecin??, sectorul a putut s? se preg?teasc? temeinic pentru acest moment, iar productivitatea a crescut substan?ial in ultimii ani. Sfar?itul sistemului cotelor le ofer? produc?torilor posibilitatea de a-?i adapta produc?ia la oportunit??ile comerciale reale, in special prin sondarea unor noi pie?e de export. Eliminarea cotelor simplific? totodat? in mod semnificativ actuala gestionare a politicilor ?i sarcina administrativ? existent? pentru operatori, cultivatori ?i comercian?i.

Phil Hogan, comisarul pentru agricultur? ?i dezvoltare rural?, a declarat: "Sfar?itul sistemului cotelor reprezint? un punct de cotitur? important pentru sectorul nostru, european, al zah?rului ?i marcheaz? o alt? etap? insemnat? din orientarea c?tre pia?? a politicii agricole comune. Produc?torii vor avea acum posibilitatea de a-?i extinde schimburile comerciale pe pie?e interna?ionale, iar cu sprijinul adecvat in materie de politici din partea Comisiei Europene - cum este Observatorul pie?ei zah?rului, care furnizeaz? informa?ii prompte ?i relevante despre pia?? - ei ar trebui s? dispun? de toate posibilit??ile care s? le asigure reu?ita. Sunt convins c?, din momentul in care a fost hot?rat? data la care vor lua sfar?it cotele de zah?r, industria ?i-a asigurat o pozi?ie favorabil? care s?-i permit? s? beneficieze de oportunit??ile pe care le prezint? eliminarea acestor cote."

Sprijinirea in continuare a sectorului zah?rului din UE

Pot fi folosite diverse m?suri din cadrul politicii agricole comune pentru a se sprijini in continuare sectorul zah?rului din UE astfel incat acesta s? fac? fa?? unor perturb?ri nea?teptate de pe pia??. Printre acestea se num?r? un tarif la import substan?ial al UE (in afara acordurilor comerciale preferen?iale) ?i posibilitatea de a oferi sprijin pentru depozitarea privat? ?i m?suri de criz? care s? permit? Comisiei s? ia m?suri in cazul unor crize grave ale pie?ei implicand cre?terea sau sc?derea brusc? a pre?urilor pie?ei. Este disponibil ?i sprijinul pentru venit destinat fermierilor sub forma pl??ilor directe, inclusiv posibilitatea statelor membre ale UE de a acorda a?a-numitul sprijin cuplat facultativ pentru sectoarele aflate in dificultate, printre care ?i produc?ia de sfecl? de zah?r.

Dup? eliminarea cotelor, se men?ine posibilitatea de a negocia colectiv, in contractele incheiate intre produc?torii de sfecl? ?i prelucr?torii de zah?r din UE, condi?ii de repartizare a valorii.

Comisia European? a ameliorat, de asemenea, transparen?a pe pia?a zah?rului, anticipand sfar?itul sistemului cotelor. Un nou Observator al pie?ei zah?rului furnizeaz? analize ?i statistici pe termen scurt cu privire la pia?a zah?rului, precum ?i analize ?i perspective care s?-i ajute pe fermieri ?i pe prelucr?tori s? i?i administreze intreprinderile in mod mai eficace.

Context

Sistemul cotelor de zah?r a fost introdus in 1968, odat? cu primele reguli din cadrul PAC referitoare la zah?r ?i cu un pre? de sprijin pentru produc?tori fixat la un nivel semnificativ mai mare decat pre?ul de pe pia?a mondial?. Decizia de a elimina sistemul cotelor de zah?r a fost luat? de statele membre in 2006.

Sfar?itul sistemului cotelor urmeaz? reformei semnificative a sectorului din perioada 2006-2010. Pre?ul mediu al zah?rului in UE a crescut de la finele anului 2016 pan? la aproximativ 500 EUR/t ?i de cateva luni este stabil.

UE este cel mai mare produc?tor de zah?r din sfecl? din lume (in jur de 50 % din cantitatea total?). Zah?rul din sfecl? reprezint? ins? doar 20 % din produc?ia mondial? de zah?r; restul de 80 % este produs din trestie de zah?r. Majoritatea sfeclei de zah?r din UE este cultivat? in jum?tatea nordic? a Europei, acolo unde clima este mai propice pentru sfecl?. UE de?ine ?i o important? industrie de rafinare care prelucreaz? zah?r din trestie brut pro