InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Semestrul european - pachetul de iarna 2017

23.02.2017
 

Comisia European? a publicat analiza sa anual? privind situa?ia economic? ?i social? din statele membre. Aceasta include ?i o evaluare a dezechilibrelor care inc? mai exist?.

Statele membre inregistreaz? progrese in punerea in aplicare a orient?rilor de politic? primite anul trecut referitoare la "triunghiul virtuos": stimularea investi?iilor, continuarea reformelor structurale ?i aplicarea de politici bugetare responsabile. Aceast? evaluare a progreselor realizate de statele membre face parte din ciclul anual de coordonare a politicilor economice la nivelul UE - este a?a-numitul "pachet de iarn?" din cadrul semestrului european, precedat de previziunile economice, publicate s?pt?mana trecut?.

Cele 27 de rapoarte de ?ar? publicate (pentru toate statele membre in afar? de Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomic?) prezint? analiza anual? realizat? de serviciile Comisiei privind situa?ia economic? din statele membre, inclusiv o evaluare a dezechilibrelor macroeconomice, dup? caz. In urma public?rii, in noiembrie 2016, a analizei anuale a cre?terii pentru 2017 ?i a recomand?rilor pentru zona euro, care stabileau priorit??ile pentru acest an la nivel european, rapoartele date azi publicit??ii pun accentul pe dimensiunea na?ional? a semestrului european. In prim?var? urmeaz? s? fie publicate recomand?rile specifice fiec?rei ??ri.

Publicarea timpurie a acestor rapoarte de ?ar?, inaintea prezent?rii programelor na?ionale ?i a actualiz?rii recomand?rilor adresate fiec?rei ??ri, se inscrie in eforturile Comisiei Juncker de ra?ionalizare ?i consolidare a semestrului european. Astfel, se poate consacra mai mult timp pentru un dialog cu statele membre privind priorit??ile la nivel na?ional ?i la nivel european ?i se pune intr-o mai mare m?sur? accentul pe aspectele sociale ?i cele legate de ocuparea for?ei de munc?.

Raportul privind transpunerea pactului bugetar

De asemenea, colegiul a adoptat o comunicare ?i un raport privind transpunerea pactului bugetar in legisla?ia na?ional?. Pactul bugetar este un element central al Tratatului interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea ?i guvernan?a in cadrul uniunii economice ?i monetare (TSCG).

Prin acest tratat, 22 de state membre (zona euro + Bulgaria, Danemarca ?i Romania) se angajeaz? s? respecte principiile de disciplin? bugetar? consolidat? ?i o regul? privind echilibrul bugetar inso?it? de un mecanism de corec?ie. Pactul bugetar a fost conceput ca parte integrant? a r?spunsului politic al UE la criza economic? ?i financiar?. Cateva dintre elementele sale au fost ulterior incorporate in legisla?ia UE.

Raportul publicat arat? c? toate statele membre care au aderat la pactul bugetar au introdus in prezent elementele esen?iale ale acestuia in cadrele lor bugetare na?ionale. Metodele variaz?, dar acest lucru este o consecin?? fireasc? a cadrului instituit de tratat, care stabile?te numai principii ?i cerin?e relativ generale.

In momentul adopt?rii acordului privind pactul bugetar, deoarece nu se putea incheia tratatul in cadrul ordinii juridice a Uniunii, s-a decis asupra elabor?rii unui tratat interguvernamental. Sunt ins? prev?zute mai multe etape in vederea integr?rii TSCG in legisla?ia UE, pentru a spori r?spunderea ?i legitimitatea democratice la nivelul Uniunii.

Urm?toarele etape ale semestrului European

Consiliul urmeaz? s? discute pe marginea rapoartelor de ?ar? prezentate de Comisie ?i a rezultatelor bilan?urilor aprofundate. Apoi Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de ?ar?. Vicepre?edin?ii Comisiei ?i comisarii vor efectua vizite in statele membre pentru a se intalni cu guvernele, parlamentele na?ionale, partenerii sociali ?i alte p?r?i interesate. Aceste discu?ii urm?resc o mai mare implicare a statelor membre inainte de publicarea rapoartelor de ?ar? ?i ar trebui s? continue in perspectiva elabor?rii programelor lor na?ionale de reform? ?i a programelor de stabilitate sau de convergen??.

 

Comisia propune ca statele membre s? implice intr-o mai mare m?sur? parlamentele na?ionale ?i partenerii sociali ?i s? garanteze asumarea procesului de reform? de c?tre o gam? mai larg? de p?r?i interesate. In special, statele membre vor fi invitate s? explice modul in care autorit??ile locale ?i regionale sunt implicate in preg?tirea programului, ?inand cont de faptul c? succesul implement?rii sale depinde, de asemenea, de diversele niveluri de guvernan??.

 

Comisia va propune un nou set de recomand?ri specifice fiec?rei ??ri, in cursul prim?verii.

Fisiere atasate

Document PDF
2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
1,25 MBytes
23.02.2017 20:47