InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Schimbari climatice: Consolidarea normelor UE privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera

24.11.2011
 

Pentru a afla dacă UE şi statele sale membre sunt pe cale să-şi atingă obiectivele in materie de emisii şi pentru elaborarea unor noi politici solide, care să răspundă provocării reprezentate de schimbările climatice, este esenţial să se dispună la timp de date precise cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră (GES).
Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere legislativă destinată să imbunătăţească semnificativ monitorizarea şi raportarea emisiilor de GES, in special pentru a răspunde noilor exigenţe care decurg din pachetul legislativ al UE privind clima şi energia pentru perioada 2013-2020.
UE şi statele membre cooperează deja pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de GES in temeiul dispoziţiilor unei decizii adoptate in 2004 , elaborand inventare anuale privind GES, utilizate pentru evaluarea progreselor realizate in vederea atingerii obiectivelor in materie de emisii stabilite in Protocolul de la Kyoto, şi de asemenea reunind şi publicand informaţii cu privire la proiecţiile emisiilor de GES şi la politicile şi măsurile lor de reducere a emisiilor.
Normele actuale se bazează in mare parte pe cerinţele care decurg din Protocolul de la Kyoto. Noul regulament propus imbunătăţeşte acest mecanism de monitorizare şi de raportare, in concordanţă cu cerinţele pachetului energie-climă din 2009, mergand chiar mai departe decat protocolul de la Kyoto prin faptul că prevede o mai mare transparenţă a datelor şi a informaţiilor furnizate şi asigură respectarea angajamentelor UE in materie de schimbări climatice.
Principalele obiective ale revizuirii propuse sunt:
- să faciliteze dezvoltarea in continuare a politicilor climatice inovatoare ale UE prin abordarea emisiilor generate de sectoare cum sunt exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultura (LULUCF), aviaţia şi transportul maritim, precum şi prin sprijinirea adaptării la schimbările climatice;
- să ajute UE şi statele membre să ţină evidenţa progreselor realizate in vederea atingerii obiectivelor in materie de emisii pe care le-au stabilit pentru perioada 2013-2020;
- să amelioreze şi mai mult calitatea datelor raportate;
- să se asigure că UE şi statele membre respectă obligaţiile şi angajamentele internaţionale actuale şi viitoare in materie de monitorizare şi raportare, printre care raportarea sprijinului financiar şi tehnic acordat ţărilor in curs de dezvoltare şi angajamentele care decurg din acordurile de la Copenhaga (2009) şi Cancún (2010);
- să pună in aplicare norme operaţionale care să prevadă obligaţia statelor membre de a prezenta rapoarte privind utilizarea veniturilor obţinute din licitarea certificatelor in schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Statele membre s-au angajat să aloce cel puţin jumătate din veniturile obţinute din aceste licitaţii pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice in UE şi in ţările terţe.
Revizuirea mecanismului de monitorizare va include monitorizarea şi raportarea emisiilor de către autorităţile naţionale. Pentru a deveni act cu putere de lege, această revizuire trebuie să fie aprobată de Consiliu şi de Parlamentul European. Dispoziţiile specifice, aplicabile societăţilor, cu privire la monitorizarea şi raportarea emisiilor generate de instalaţiile care fac obiectul EU ETS sunt pe cale de a fi introduse prin acte de punere in aplicare separate (a se vedea http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011110901_en.htm).

Sursa: CE