InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Saptamana europeana pentru securitate si sanatate in munca: promovarea unor locuri de munca durabile pentru toate varstele

23.10.2017
 

Agen?ia European? pentru Securitate ?i S?n?tate in Munc? (EU-OSHA) demareaz? "S?pt?mana european? pentru securitate ?i s?n?tate in munc?". Acest eveniment se desf??oar?  intre 23 si 27 octombrie2017 ?i ofer? intreprinderilor, exper?ilor in s?n?tate ?i securitate in munc? ?i lucr?torilor prilejul de a se reuni ?i a face schimb de bune practici privind munca durabil? ?i imb?tranirea in condi?ii bune de s?n?tate, in cadrul campaniei "Locuri de munc? s?n?toase pentru toate varstele".

In conformitate cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale, EU-OSHA promoveaz? condi?ii de munc? echitabile ?i ajut? angajatorii ?i lucr?torii s? dep??easc? dificult??ile cu care se confrunt?.

Promovarea locurilor de munc? sigure ?i s?n?toase pentru persoane de toate varstele este vital? pentru sus?inerea for?ei de munc? a Europei. La ora actual?, lucr?torii p?r?sesc pia?a muncii in medie la varsta de 61 de ani - mult mai devreme decat varsta legal? de pensionare (65) stabilit? de numeroase state membre ale UE[1].

"La inceputul acestui an, Comisia European? a lansat Pilonul european al drepturilor sociale - 20 de principii care se refer? la egalitatea de ?anse ?i accesul la pia?a muncii, la condi?ii de munc? echitabile, la protec?ie social? ?i la incluziune. EU-OSHA sus?ine cu t?rie aceste principii, promovand bunele practici, ajutand angajatorii ?i lucr?torii s? dep??easc? impreun? dificult??ile cu care se confrunt? ?i creand numeroase instrumente practice ?i materiale orientative care s? ajute la evaluarea riscurilor ?i la inv??area pe tot parcursul vie?ii, printre altele", afirm? Dr. Christa Sedlatschek, directoarea EU-OSHA.

Inc? de la inceputul anului 2016, campania "Locuri de munc? s?n?toase pentru toate varstele" a fost sus?inut? de punctele focale na?ionale  ale EU-OSHA, de partenerii oficiali ai campaniei  ?i de partenerii media ai campaniei . Numeroase puncte focale g?zduiesc in aceast? s?pt?man? evenimente speciale, printre care o conferin?? despre situa?ia actual? pe pia?a muncii, organizat? la Luxemburg pentru jurnali?ti ?i exper?i, o conferin?? de pres? in Ungaria despre rezultatele "Premiilor pentru bune practici" ?i o conferin?? in Lituania derulat? sub titlul "Locuri de munc? sigure pentru toate varstele". In Estonia, cel de al 19-lea seminar intitulat "Ziua siguran?ei ?i a s?n?t??ii" va reuni 300 de participan?i. Pe parcursul intregii s?pt?mani se vor desf??ura zeci de evenimente, intr-o mare varietate de ??ri.

?i partenerii oficiali ai campaniei EU-OSHA organizeaz? evenimente in toat? Europa. In Polonia, "Echipa st?rii de bine" de la Medicover  continu? seria celor dou? luni de evenimente de sensibilizare care promoveaz? ac?iunile preventive. Birourile ZF TRW Active & Passive Safety Technology  ini?iaz? activit??i personalizate, precum asigurarea de controale medicale sau organizarea unor sesiuni de sfaturi privind pozi?iile de lucru ergonomice ?i activit??ile sportive pentru lucr?tori, iar biroul din Romania al companiei va sponsoriza o zi a "s?n?t??ii familiei".

Unul dintre rezultatele marcante ale activit??ilor desf??urate de EU-OSHA pe parcursul campaniei il reprezint? raportul comun publicat recent sub titlul "C?tre locuri de munc? favorabile persoanelor in varst? din Europa: o abordare formulat? de agen?ii ale UE referitoare la intreaga via?? profesional? ?i la imb?tranire". Redactat sub coordonarea EU-OSHA, raportul cuprinde contribu?ii din partea Cedefop[2], a Eurofound[3] ?i a EIGE[4]. Aceast? colaborare intre agen?ii eviden?iaz? diver?ii factori care influen?eaz? for?a de munc? a Europei ?i m?surile necesare pentru a men?ine intreaga popula?ie s?n?toas? ?i activ?. Raportul con?ine date ?i cifre, cele mai recente acte legislative ale UE ?i tendin?ele in materie de ocupare a for?ei de munc?, punand accentul pe sectorul educa?iei ?i al form?rii profesionale ?i pe aspectele de gen in rela?ie cu locul de munc? ?i cu fenomenul imb?tranirii. Acest raport comun se adaug? numeroaselor resurse multilingve pe care EU-OSHA le-a pus la dispozi?ia campaniei, printre care se reg?sesc ?i un ghid electronic (https://eguides.osha.europa.eu/RO_ro/select-your-profile , un instrument de vizualizare de date (https://healthy-workplaces.eu/ro/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool , o bro?ur? privind premiile pentru bune practici etc.

 

S?pt?mana european? pentru securitate ?i s?n?tate in munc? le ofer? partenerilor prilejul de a-?i imp?rt??i rezultatele acumulate pe parcursul ultimilor doi ani de campanie. Aceste schimburi de experien?? au condus la organizarea summitului "Locuri de munc? sigure ?i s?n?toase" , care va avea loc la Bilbao, in Spania, luna viitoare, in zilele de 21 ?i 22 noiembrie 2017.

Fisiere atasate

Document PDF
TE-02-17-364-EN-N.pdf
TE-02-17-364-EN-N.pdf
2,41 MBytes
23.10.2017 16:57