InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

S-a adoptat primul instrument juridic al UE pentru integrarea romilor

10.12.2013
 

Toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat astăzi să pună in aplicare un set de recomandări propuse de Comisia Europeană pentru a intensifica integrarea economică și socială a comunităților de romi. Recomandarea Consiliului a fost adoptată in unanimitate de miniștrii reuniți in cadrul Consiliului la mai puțin de șase luni de la prezentarea propunerii de către Comisie . Prin adoptarea acestei recomandări, care este primul instrument juridic adoptat vreodată de UE pentru integrarea romilor, statele membre se angajează să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației.

Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor in statele membre adoptată astăzi conține orientări specifice pentru a ajuta statele membre să iși intensifice și să iși accelereze eforturile. Aceasta recomandă statelor membre să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației. Recomandarea consolidează Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor convenit in 2011 de toate statele membre, stabilind condițiile unei integrări efective a populației de etnie romă din statele membre.

Bazandu-se pe rapoartele Comisiei referitoare la situația romilor din ultimii ani, recomandarea se axează pe cele patru domenii in care liderii UE au stabilit obiective comune pentru integrarea romilor in Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor: accesul la educație, la locuri de muncă, la servicii de sănătate și la locuințe. Pentru realizarea acțiunilor vizate, in recomandare se solicită statelor membre să aloce pentru integrarea romilor nu numai fonduri ale UE, ci și fonduri naționale și din sectorul terțiar - un factor-cheie identificat de Comisie in evaluarea sa de anul trecut a strategiilor naționale ale statelor membre .

In plus, recomandarea oferă statelor membre orientări privind politici transversale pentru integrarea romilor, cum ar fi asigurarea implementării strategiilor la nivel local, asigurarea respectării normelor impotriva discriminării, aplicarea unei strategii de investiții sociale, asigurarea protecției copiilor și femeilor de etnie romă și identificarea de soluții pentru reducerea sărăciei.

Etapele următoare

Deși recomandarea nu are caracter juridic obligatoriu, statele membre ar trebui acum să pună in practică măsuri concrete pentru a imbunătăți situația populației de etnie romă. Potrivit unui raport privind progresele inregistrate publicat de Comisie in luna iunie, statele membre trebuie să imbunătățească punerea in aplicare a strategiilor lor naționale de integrare a romilor in conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (a se vedea fișele de informare pentru fiecare țară). In primăvara anului 2014, Comisia va elabora un nou raport referitor la progresele inregistrate de statele membre.

Deși, oficial, nu este obligat să voteze in acest caz, Parlamentul European a sprijinit, la randul său, Recomandarea Consiliului, in urma unui vot exprimat la 5 decembrie in cadrul Comisiei pentru libertăți civile (LIBE). Comisia a adoptat un proiect de rezoluție referitoare la progresele in materie de punere in aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor, in care s-a subliniat rolul autorităților locale și regionale in elaborarea și punerea in aplicare a politicilor privind romii, precum și importanța alocării unor resurse financiare adecvate pentru politicile de integrare a romilor. Se preconizează ca rezoluția să fie adoptată in plen de Parlamentul European la inceputul anului 2014.

In ceea ce o privește, Comisia va continua să evalueze, in propriile rapoarte intermediare din primăvara fiecărui an, progresele inregistrate. De asemenea, constatările vor reprezenta o contribuție la procesul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice. In exercițiul din mai 2013, pe baza propunerii Comisiei, in cadrul semestrului european, Consiliul a adresat recomandări specifice cu privire la aspecte legate de romi unui număr de cinci state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Romania, Slovacia). In aceste recomandări specifice fiecărei țări se solicita celor cinci state membre să asigure punerea in aplicare a strategiilor lor naționale de integrare a romilor și să integreze măsuri specifice referitoare la romi in politicile orizontale relevante. Ciclul anual al semestrului european garantează că integrarea romilor rămane in mod ferm și constant pe agenda UE.

Pentru a obține rezultate tangibile și durabile pe teren, incepand din 2014, ar trebui asigurate alocările bugetare din resurse naționale și europene. Fondurile structurale ale UE, in special Fondul social european, vor rămane o parghie financiară importantă pentru sprijinirea integrării romilor. Pentru perioada financiară următoare, Comisia a propus ca integrarea comunităților marginalizate, printre care se numără și romii, să devină o prioritate specifică de investiții. In acest context, au fost propuse condiții ex ante specifice pentru a garanta că sprijinul UE este inclus intr-o strategie cuprinzătoare de integrare a romilor. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor financiare corespunzătoare, statele membre trebuie să aloce integrării sociale cel puțin 20 % din creditele care le sunt alocate din Fondul social european.