InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Recuperarea decalajului in materie de standarde de igiena in abatoarele din noile state membre ale UE - raport al auditorului extern al UE

31.10.2012
 

Statele membre care au aderat la UE incepand cu 2004 au trebuit să ia măsuri pentru a se asigura că abatoarele de pe teritoriul lor indeplinesc cerinţele UE in materie de igienă. Intrucat aceste cerinţe erau, de regulă, la un standard mult mai ridicat decat cerinţele aplicabile la nivel naţional, UE a acordat fonduri pentru modernizarea abatoarelor, astfel incat să se faciliteze respectarea de către acestea a cerinţelor in materie de igienă. UE a acordat aproximativ 117 milioane de euro pentru 241 de abatoare in cadrul programului SAPARD.
In cadrul auditului s-a examinat modul in care au fost utilizate fondurile menționate și nu numai, precum şi dacă s-au instituit sisteme adecvate pentru punerea in aplicare a standardelor de igienă. Auditul a inclus vizite la abatoare din Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Romania și Slovenia care au beneficiat de finanțare din partea UE.
Principalul mesaj care se desprinde in urma auditului este că, pe ansamblu, sistemele destinate supravegherii cerinţelor de igienă de către Comisie şi de către autorităţile competente ale statelor membre vizate erau bine concepute.
Au fost identificate insă o serie de deficiențe in ceea ce privește implementarea acestor sisteme (referitoare atat la supravegherea operatorilor din sectorul alimentar, cat și la aplicarea de către aceștia a cerințelor de igienă).
Deficiențele identificate arată că, pentru a se atenua riscurile, este nevoie de o mai mare rigoare la toate nivelurile. Raportul conține recomandări generale care vizează imbunătățirea implementării pe teren și ameliorări in ceea ce privește orientările și formarea.
Note către editori:
Rapoartele speciale ale Curţii de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului şi prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Acest raport special, nr. 14/2012, intitulat "Punerea in aplicare a legislației UE privind igiena in abatoarele din ţările care au aderat la Uniunea Europeană incepand cu 2004", a examinat dacă serviciile Comisiei și statele membre care au beneficiat de finanţare au adoptat măsurile necesare pentru a asigura aducerea in conformitate a abatoarelor cu standardele de igienă ale UE. In acest sens, au fost examinate supravegherea punerii in aplicare a cerinţelor in materie de igienă, aplicarea acestor cerințe și orientările furnizate in acest sens, precum şi finanţarea măsurilor legate de aceste cerinţe.
Auditul a evidenţiat existenţa unor deficienţe in aplicarea normelor şi a procedurilor in statele membre vizitate, deficienţe care sunt descrise succint in continuare. Ele nu pun sub semnul intrebării concepţia globală a sistemelor, insă demonstrează că este nevoie de o mai mare rigoare in aplicarea controalelor la toate nivelurile pentru a putea combate riscurile şi a preveni apariţia unor probleme potenţial grave in materie de siguranţă alimentară.
Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) din cadrul Comisiei a procedat la verificarea, nefinalizată incă, a punerii in aplicare, in statele membre, a cerinţelor in materie de igienă din regulamentele aplicabile. S-au identificat deficiențe la nivelul implementării de către statele membre a planurilor de control naţionale multianuale. Supravegherea exercitată de autorităţile naţionale competente nu a reuşit să impiedice apariţia problemelor legate de punerea in aplicare de către operatorii din sectorul alimentar a cerinţelor in materie de igienă.
In timp ce Comisia a publicat documente de orientare in vederea facilitării punerii in aplicare a cerinţelor in materie de igienă, nu toate statele membre implicate au elaborat linii directoare aplicabile la nivel naţional.
Nu a avut loc o consultare sistematică intre Comisie şi Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori cu privire la iniţiativa BTSF, iar la nivelul statelor membre nu existau proceduri corespunzătoare pentru diseminarea rezultatelor obţinute in cadrul acestei iniţiative.
Contribuţia fondurilor acordate de UE in vederea facilitării punerii in aplicare in cadrul abatoarelor a cerinţelor in materie de igienă a fost afectată de deficienţe in ceea ce priveşte sustenabilitatea proiectelor şi selecţia acestora.
Curtea recomandă Comisiei să imbunătăţească supravegherea pe care o asigură cu privire la punerea in aplicare a cerinţelor in materie de igienă in statele membre care au aderat recent, precum şi orientările in acest sens pe care le pune la dispoziţia acestor state. In ceea ce priveşte modul in care sunt utilizate fondurile UE pentru punerea in aplicare a cerinţelor in materie de igienă in statele membre respective, Comisiei i se recomandă să asigure o supraveghere eficace a implementării programelor in cauză şi să evalueze impactul pe care il au aceste fonduri acordate de UE.
Persoană de contact:
Aidas Palubinskas
Ofițer de presă
Curtea de Conturi Europeană
Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224
press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA