InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Protejarea banilor contribuabililor impotriva fraudelor: CE propune instituirea Parchetului European si consolidarea garantiilor procedurale ale OLAF

17.07.2013
 

Prin instituirea Parchetului European, Comisia Europeană acționează astăzi in vederea imbunătățirii, la nivelul Uniunii, a derulării urmăririi penale a autorilor infracțiunilor de fraudă asupra banilor contribuabililor din UE. Sarcina exclusivă a Parchetului European va consta in efectuarea de cercetări și urmări penale, acesta urmand să aibă competența, la nevoie, de a trimite in judecată - in instanțele din statele membre - persoanele invinuite de săvarșirea de infracțiuni care afectează bugetul UE. Parchetul European va fi o instituție independentă, supusă controlului democratic.
José Manuel Barroso, Președintele Comisiei Europene, a declarat: "După cum am promis cu ocazia discursului din 2012 privind starea Uniunii, Comisa a propus instituirea Parchetului European. Această inițiativă confirmă angajamentul Comisiei față de consolidarea statului de drept; propunerea va consolida in mod decisiv protecția banilor contribuabililor și combaterea eficace a fraudelor asupra fondurilor UE. Comisia a concretizat și angajamentul de a consolida și intări procedurile OLAF aplicate garanțiilor procedurale, similar cu garanțiile pe care le va oferi Parchetul European."
Logica propunerii de instituire a Parchetului European este simplă: dacă există un "buget federal" - finanțat de toate statele membre ale UE și administrat in temeiul normelor comune - este nevoie, de asemenea, de "instrumente federale" pentru a proteja acest buget in mod eficace pe intreg teritoriul Uniunii. In prezent, in materie de combatere a fraudelor impotriva fondurilor UE, există un nivel de protecție și de asigurare a respectării legislației foarte inegal pe teritoriul Uniunii. Rata de succes a urmăririlor penale privind infracțiunile impotriva bugetului UE variază considerabil de la un stat membru la altul, iar media UE este de doar 42,3 % (a se vedea anexa). Multe cazuri nu fac deloc obiectul cercetărilor, ceea ce permite infractorilor să scape, folosindu-se de subterfugii juridice, și să fure banii cetățenilor. Chiar și atunci cand au loc cercetări, există o mare disparitate intre statele membre in ceea ce privește ratele condamnărilor pentru infracțiuni impotriva bugetului UE.
Parchetul European se va asigura că fiecare caz de suspiciune de fraudă impotriva bugetului UE este monitorizat și incheiat, astfel incat infractorii să știe că vor fi cercetați și deferiți justiției. Acest lucru va avea un puternic efect disuasiv.
In temeiul tratatelor UE, Danemarca nu va participa la acest proiect. Nici Regatul Unit și Irlanda nu vor participa, cu excepția cazului in care acestea decid in mod voluntar și expres să facă acest lucru (consimțămant expres).
In paralel cu instituirea Parchetului European, Comisia propune o reformă a Agenției Uniunii Europene de Cooperare Judiciară in Materie Penală (Eurojust) și prezintă o comunicare privind guvernanța Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).
O structură descentralizată, eficientă din punctul de vedere al costurilor
Parchetul European va avea o structură descentralizată, integrată in sistemele judiciare naționale. Procurorii europeni delegați vor efectua cercetările și urmăririle penale in statul lor membru, utilizand personal național și aplicand legislația națională. Acțiunile lor vor fi coordonate de către procurorul european, pentru a se asigura o abordare uniformă pe intreg teritoriul UE, aspect de o importanță vitală, in special in cazurile transfrontaliere. Intreaga structură se va baza pe resursele existente și ar trebui, prin urmare, să nu implice costuri suplimentare substanțiale.
Instanțelor naționale li se va atribui sarcina de a efectua controlul judiciar, ceea ce inseamnă că acțiunile Parchetului European vor putea fi contestate in instanțele naționale. In același timp, propunerea consolidează in mod considerabil drepturile procedurale ale persoanelor suspectate care vor face obiectul cercetărilor desfășurate de Parchetul European.
Un "colegiu" format din 10 persoane, reunind procurorul general, 4 procurori adjuncți și 5 procurori delegați, va asigura integrarea fără probleme a celor două niveluri, cel național și cel al UE, in special prin convenirea unor norme generale de alocare a cazurilor.

Drepturi procedurale temeinice
Propunerea garantează o protecție mai bună decat cea existentă in cadrul sistemelor naționale in ceea ce privește drepturile procedurale ale persoanelor vizate de anchetele Parchetului European. Aceasta include, de exemplu, dreptul la interpretare și traducere, dreptul la informare și accesul la dosar sau dreptul la un avocat in caz de arest.
In plus, normele prin care se instituie Parchetul European definesc alte drepturi care nu au fost incă armonizate prin legislația UE, pentru a se asigura garanții temeinice privind drepturile procedurale. Acestea includ dreptul de a păstra tăcerea și de a fi prezumat nevinovat, dreptul la asistență juridică, dreptul de a prezenta probe și dreptul la audierea martorilor.
Propunerea stabilește, de asemenea, norme clare, armonizate, privind măsurile pe care Parchetul European le poate utiliza in cadrul anchetelor sale, precum și dispoziții privind colectarea și utilizarea probelor.
Imbunătățirea guvernanței OLAF și consolidarea garanțiilor procedurale
Comisia propune consolidarea pe mai departe a guvernanței OLAF și consolidarea garanțiilor procedurale in cadrul investigațiilor sale, in lumina dispozițiilor prevăzute pentru Parchetul European. In acest sens se prevăd două inițiative-cheie. In primul rand, se propune instituirea funcției de inspector de garanții procedurale, in vederea consolidării controlului judiciar al măsurilor de investigație ale OLAF. In al doilea rand, se prevede o garanție procedurală specifică sub forma unei autorizații din partea inspectorului, in cazul măsurilor de investigație mai intruzive (percheziția birourilor, ridicarea de documente etc.) pe care OLAF ar putea să fie nevoit să le desfășoare in instituțiile UE.
Rolul OLAF se va schimba odată cu instituirea Parchetului European.
OLAF va rămane responsabil de investigațiile administrative care nu intră in sfera de competență a Parchetului European, cum ar fi faptele care afectează interesele financiare ale UE, dar nu intrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni și abaterile disciplinare grave și infracțiunile comise de personalul UE, dar care nu au un impact financiar.
OLAF nu va mai efectua investigații administrative privind fraude sau alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE, intrucat, după instituirea Parchetului European, astfel de fapte vor fi de competența exclusivă a acestuia. Dacă OLAF are suspiciuni in legătură cu săvarșirea unor astfel de infracțiuni, va fi obligat să le raporteze cat mai devreme posibil Parchetului European. Cu toate că nu va mai efectua investigații in acest domeniu, OLAF va continua să ofere asistență, la cerere, Parchetului European (după cum o face in prezent in relația cu procurorii de la nivel național). Această schimbare va facilita derularea unui proces investigativ mai rapid și va sprijini evitarea derulării de investigații administrative și anchete penale asupra acelorași fapte. Astfel vor fi sporite șansele unor rezultate pozitive ale urmăririlor penale.
Următorii pași
Propunerea de regulament trebuie, in prezent, să fie adoptată in unanimitate de statele membre in cadrul Consiliului, după obținerea aprobării Parlamentului European.
In cazul in care nu se poate obține unanimitatea in cadrul Consiliului, tratatele prevăd că un grup compus din cel puțin nouă state membre poate incheia o cooperare consolidată (articolul 86 din TFUE).

Context
Statele membre raportează că, in fiecare an, se pierd circa 500 de milioane de euro din cheltuielile și veniturile UE (sunt pierdute), din cauza unor suspiciuni de fraudă.
Intr-un document comun din 20 martie 2013, miniștrii de justiție din Franța și Germania și-au exprimat sprijinul pentru instituirea Parchetului European.
In mai 2011, Comisia a adoptat Comunicarea privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri de drept penal și investigații administrative in care sunt formulate propuneri privind imbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE In iulie 2012, Comisia a adoptat o propunere de directivă pentru combaterea fraudelor care afectează bugetul UE prin intermediul dreptului penal Propunerea include definiții comune ale infracțiunilor impotriva bugetului UE, pedepse minime armonizate (inclusiv pedeapsa cu inchisoarea in cazurile grave) și termene de prescripție comune.
Sursa:CE

Fisiere atasate

MS Word
ANEXA 1.docx
ANEXA 1.docx
60,82 KBytes
17.07.2013 17:04