InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Produse mai sigure si conditii de concurenta echitable pe piata interna

13.02.2013
 

Comisia Europeană a propus reguli noi pentru imbunătăţirea siguranţei produselor de consum care circulă pe piaţa unică şi pentru intensificarea supravegherii pieţei in privinţa tuturor produselor nealimentare, inclusiv cele importate din ţări terţe. Acest lucru va contribui atat la consolidarea protecţiei consumatorilor, cat şi la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru intreprinderi. Produsele nesigure nu ar trebui să ajungă la consumatori sau la alţi utilizatori, iar o mai bună identificare şi trasabilitate a acestora vor reprezenta un progres major care va ajuta la eliminarea lor rapidă de pe piaţă. Odată adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu, noile reguli vor fi aplicate de autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei din statele membre care vor beneficia de o cooperare consolidată şi de instrumente mai bune pentru realizarea de controale.
Cele două propuneri legislative sunt completate de un plan multianual de supraveghere a pieţei, care stabileşte 20 de acţiuni concrete ce trebuie intreprinse de acum pană in 2015 in scopul unei mai bune supravegheri a pieţei in temeiul actualului cadru de reglementare şi pană la intrarea in vigoare a noilor reguli.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisarul pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: "Dacă vrem să ne bucurăm de toate beneficiile economice ale pieţei unice, ne sunt necesare un set de reguli de calitate superioară referitoare la siguranţa produselor şi un sistem eficace, bine coordonat, la nivelul Uniunii, de punere in aplicare care să il susţină. O mai bună coordonare a controalelor care vizează siguranţa produselor, in special la frontierele externe ale UE, va elimina concurenţa neloială din partea operatorilor necinstiţi sau care comit infracţiuni." Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecţia consumatorilor, a declarat: "Consumatorii se aşteaptă ca produsele de pe piaţa europeană să fie sigure. Intreprinderile se aşteaptă ca schimburile lor comerciale să se petreacă in condiţii echitabile. Autorităţile au nevoie de instrumentele potrivite pentru a acţiona in mod eficient. Pachetul de propuneri adoptat astăzi de Comisie urmăreşte să vină in intampinarea acestor aşteptări. Suntem convinşi că intreprinderile, consumatorii şi autorităţile naţionale vor avea mult de profitat de pe urma unor reguli clare şi coerente care să guverneze intreaga piaţă unică, a unei supravegheri mai eficace a pieţei şi a unei mai bune trasabilităţi a produselor."
Produse mai sigure şi o mai bună supraveghere a pieţei
Actualmente, regulile Uniunii referitoare la supravegherea pieţei şi la siguranţa produselor de consum sunt fragmentate şi răspandite in diverse acte legislative, creandu-se astfel lacune și suprapuneri. Propunerile legislative adoptate de Comisie astăzi vor permite o mai bună coerenţă cu regulile care reglementează identificarea şi trasabilitatea produselor de consum şi o coordonare mai eficace a felului in care autorităţile verifică produsele şi aplică regulile referitoare la siguranţa produselor peste tot in Uniunea Europeană.
Principalele modificări introduse prin pachetul de astăzi sunt:
• Alinierea obligaÅ£iilor generale ale operatorilor economici cu scopul de a garanta siguranÅ£a tuturor produselor de consum, cu responsabilităţi mai clare pentru fabricanÅ£i, importatori ÅŸi distribuitori.
• Instrumente mai eficace pentru consolidarea siguranÅ£ei ÅŸi a altor cerinÅ£e referitoare la produse ÅŸi pentru a lua măsuri impotriva produselor periculoase ÅŸi neconforme din toate sectoarele prin intermediul unui set unic de reguli coerente pentru supravegherea pieÅ£ei.
• O mai bună trasabilitate a produselor de consum de-a lungul lanÅ£ului de aprovizionare, care să permită o reacÅ£ie rapidă ÅŸi eficace la problemele de siguranţă (de exemplu, rechemările de produse). Pentru ca acest lucru să fie posibil, fabricanÈ›ii È™i importatorii trebuie să se asigure că produsele poartă o menÈ›iune a țării de origine a produsului sau, in cazul in care dimensiunea ori natura produsului nu permite acest lucru, menÈ›iunea respectivă trebuie furnizată pe ambalaj sau intr-un document care insoÅ£eÅŸte produsul. Pentru produsele fabricate in Uniunea Europeană, menÅ£iunea trebuie să se refere la Uniune sau la un anumit stat membru. MenÅ£iunea de origine reprezintă un element suplimentar faţă de cerinÅ£ele de bază referitoare la trasabilitate in ceea ce priveÅŸte numele ÅŸi adresa fabricantului. Astfel de informaÅ£ii pot facilita sarcina autorităţilor de supraveghere a pieÅ£ei de a stabili legătura produsului cu locul real de fabricaÅ£ie ÅŸi fac posibil contactul cu autorităţile din ţările de origine in cadrul cooperării bilaterale sau multilaterale in privinÅ£a siguranÅ£ei produselor de consum, in scopul luării măsurilor subsecvente corespunzătoare.
• Crearea unui sistem mai cooperant de supraveghere a pieÅ£ei pe intreg teritoriul UE.
• Proceduri raÅ£ionalizate de notificare a produselor periculoase ÅŸi sinergii intre Sistemul de alertă rapidă existent (RAPEX) ÅŸi Sistemul de informare ÅŸi comunicare pentru supravegherea pieÅ£ei (ICSMS).
Cine va beneficia de pe urma schimbărilor și in ce mod?
• Consumatorii - Produse sigure ÅŸi conforme in intreaga Uniune Europeană, cu un nivel chiar mai ridicat de protecÅ£ie. Aceasta inseamnă un grad mai mare de incredere a consumatorilor in piaÅ£a internă.
• FabricanÅ£ii/Intreprinderile - Reguli mai coerente in toate sectoarele de produse. Aceasta inseamnă costuri de conformitate mai reduse pentru intreprinderi, in special pentru cele mici È™i mijlocii. In plus, o mai bună coordonare a controalelor vizand siguranÅ£a produselor inseamnă eliminarea concurenÅ£ei neloiale din partea operatorilor necinstiÅ£i sau care comit infracÅ£iuni.
Propunerea urmează să fie discutată de către Parlamentul European și Consiliu. Se estimează că noua legislaţie va intra in vigoare in 2015.
Context
Pe piața unică a UE, mărfurile circulă liber, iar consumatorii și intreprinderile pot cumpăra și vinde produse in cele 27 de state membre ale UE și in cele trei țări AELS/SEE, populația totală fiind de peste 490 de milioane. Regulile UE privitoare la siguranța produselor și supravegherea pieței de către autoritățile naționale care le sprijină reprezintă baza unei pieţe unice sigure.
Directiva 87/357/CEE privind produsele care imită alimentele şi Directiva 2001/95/CE privind siguranţa generală a produselor vor fi inlocuite de un nou Regulament privind siguranţa produselor de consum, care reflectă stadiul actual al tehnologiei. Regulile care guvernează supravegherea pieţei, răspandite in mai multe acte legislative, vor fi reunite intr-un singur instrument juridic aplicabil tuturor produselor (nealimentare).
Sursa:CE