InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Previziunile economice intermediare din vara anului 2018 In UE

12.07.2018
 

 

Cre?terea ar urma s?-?i men?in? ritmul sus?inut in 2018 ?i in 2019, la 2,1 % anul acesta ?i 2 % in anul urm?tor, atat in UE, cat ?i in zona euro.

Cu toate acestea, dup? cinci trimestre consecutive de cre?tere dinamic?, elanul economic al Europei s-a temperat in prima jum?tate a anului 2018 ?i se estimeaz? c? va cunoa?te o sc?dere cu 0,2 puncte procentuale atat in UE, cat ?i in zona euro in raport cu previziunile din prim?var?.

Ritmul de cre?tere ar urma s? se accelereze intr-o oarecare m?sur? in a doua jum?tate a acestui an, deoarece condi?iile de pe pia?a for?ei de munc? se imbun?t??esc, datoriile gospod?riilor se reduc, increderea consumatorilor se men?ine ridicat?, iar politica monetar? r?mane favorabil?.

Valdis Dombrovskis, vicepre?edinte, comisar responsabil pentru moneda euro ?i dialogul social, precum ?i pentru stabilitatea financiar?, serviciile financiare ?i uniunea pie?elor de capital, a declarat: "Activitatea economic? european? este in continuare intens?, cre?terea preconizat? a PIB-ului fiind in acest an de 2,1 % pentru zona euro ?i pentru UE28. Cu toate acestea, revizuirea in sens descresc?tor a cre?terii PIB fa?? de luna mai arat? c? mediul extern nefavorabil, caracterizat printre altele de tensiunile comerciale crescande cu SUA, poate afecta increderea, punandu-?i amprenta asupra cre?terii economice. Riscurile externe tot mai accentuate ne reamintesc cat este de necesar s? consolid?m rezilien?a economiilor noastre individuale ?i a zonei euro in ansamblul s?u."

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice ?i financiare, impozitare ?i vam?, a declarat: "Cre?terea economic? a Europei i?i p?streaz? rezilien?a, in condi?iile in care politicile monetare r?man flexibile, iar ?omajul continu? s? scad?. U?oara revizuire in sens descresc?tor comparativ cu previziunile din prim?var? reflect? impactul pe care il au tensiunile comerciale ?i incertitudinea politic? asupra increderii, precum ?i cre?terea pre?urilor la energie. Previziunile noastre indic? o cre?tere continu? in 2018 ?i 2019, de?i o nou? escaladare a m?surilor protec?ioniste reprezint? in mod clar un risc de evolu?ie negativ?. R?zboaiele comerciale nu au niciodat? ca?tig?tori, ci numai victime."

Elementele fundamentale r?man solide, dar cre?terea economic? ar urma s? se diminueze

Condi?iile fundamentale pentru o cre?tere economic? sus?inut? in UE ?i in zona euro r?man valabile. Dinamica moderat? a ratelor de cre?tere este, in parte, rezultatul unor factori temporari, dar este posibil ca tensiunile comerciale, cre?terea pre?urilor la petrol ?i nesiguran?a politic? din unele state membre s? fi jucat, de asemenea, un anumit rol.

La nivel global, cre?terea r?mane solid?, dar ratele sunt din ce in ce mai diferen?iate de la o ?ar? la alta ?i de la o regiune la alta.

Previziunile privind infla?ia, influen?ate de pre?urile la energia electric?

Ca urmare a cre?terii pre?urilor la petrol incepand din prim?var?, se estimeaz? c? anul acesta infla?ia va fi in medie de 1,9 % in UE ?i de 1,7 % in zona euro. Aceste cifre reflect? o cre?tere de 0,2 puncte procentuale in ambele zone fa?? de prim?var?. Previziunea pentru 2019 a fost modificat? cu 0,1 puncte procentuale pentru zona euro, la 1,7 %, dar r?mane neschimbat?, la 1,8 %, pentru UE.

Aceste previziuni sunt supuse unor riscuri semnificative de evolu?ie negativ?

De?i recenta performan?? economic? puternic? s-a dovedit a fi rezilient?, previziunile r?man sensibile la riscuri semnificative de deteriorare, care au crescut incepand din prim?var?.

Scenariul de referin?? porne?te de la ipoteza c? nu va avea loc o nou? escaladare a tensiunilor comerciale. Dac? totu?i aceste tensiuni de accentueaz?, ele ar afecta negativ comer?ul ?i investi?iile ?i ar reduce bun?starea in toate ??rile implicate. Printre riscuri se num?r? ?i volatilitatea poten?ial? a pie?elor financiare, legat?, printre altele, de riscurile geopolitice.

Pentru Regatul Unit, o ipotez? pur tehnic? pentru 2019

Avand in vedere negocierile in curs de desf??urare privind termenii retragerii Regatului Unit din UE, previziunile noastre pentru 2019 se bazeaz? pe o ipotez? pur tehnic? de statu-quo in privin?a rela?iilor comerciale dintre UE27 ?i Regatul Unit. Aceast? ipotez? a fost formulat? doar in scopul elabor?rii previziunilor ?i nu are niciun impact asupra discu?iilor desf??urate in prezent in contextul procesului bazat pe articolul 50.

Context

Aceste previziuni se bazeaz? pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evolu?ia cursurilor de schimb, a ratelor dobanzilor ?i a pre?urilor produselor de baz?, intemeiate pe informa?iile disponibile pan? la data de 28 iunie. In ceea ce prive?te toate celelalte date care au fost avute in vedere, previziunile ?in cont de informa?iile disponibile pan? la data de 3 iulie.

Incepand cu acest an, Comisia European? a revenit la publicarea, in fiecare an, a dou? seturi de previziuni cuprinz?toare (in prim?var? ?i in toamn?) ?i a dou? seturi de previziuni intermediare (in iarn? ?i in var?), in locul celor trei seturi de previziuni cuprinz?toare (de iarn?, prim?var? ?i toamn?) pe care le-a publicat in fiecare an incepand din 2012. Previziunile intermediare examineaz? evolu?ia anual? ?i trimestrial? a PIB-ului ?i a infla?iei pentru anul in curs ?i pentru anul urm?tor pentru toate statele membre ?i pentru zona euro, precum ?i datele consolidate la nivelul UE. Aceast? modificare marcheaz? revenirea la ritmul de publicare a previziunilor adoptat anterior de Comisie ?i realiniaz? calendarul previziunilor Comisiei la cel al altor institu?ii (de exemplu, al B?ncii Centrale Europene, al Fondului Monetar Interna?ional, al Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic?).

 

 

Fisiere atasate

Document PDF
Raport_Romania.pdf
Raport_Romania.pdf
181,01 KBytes
12.07.2018 15:53