InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Previziunile economice din primavara anului 2018 in UE

06.05.2018
 

 

Ratele cre?terii inregistrate in UE ?i in zona euro au dep??it a?tept?rile din 2017, atingand cel mai inalt nivel din ultimii 10 ani, ?i anume 2,4 %. Se a?teapt? ca aceast? cre?tere s? i?i men?in? ritmul sus?inut in 2018 ?i s? incetineasc? u?or in 2019, rata ei fiind estimat? la 2,3 % ?i, respectiv, la 2,0 % atat in UE, cat ?i in zona euro.

Consumul privat este in continuare puternic, iar exporturile ?i investi?iile au inregistrat cre?teri. Rata ?omajului continu? s? scad?, situandu-se in prezent aproape la nivelurile din perioada anterioar? crizei. Economia este ins? mai expus? factorilor de risc externi tot mai puternici ?i cu un caracter negativ mai pronun?at.

O cre?tere economic? solid? favorizeaz? reducerea in continuare a deficitului ?i a datoriei publice, precum ?i o imbun?t??ire a condi?iilor de pe pia?a muncii. In prezent deficitul consolidat pentru zona euro este mai mic de 1 % din PIB, preconizandu-se c?, in cursul acestui an, va sc?dea sub 3 % in toate statele membre ale zonei euro.

Cre?terea economic? va r?mane puternic?, dar ritmul va incetini u?or

In 2017, cre?terea PIB-ului real a atins 2,4 % in UE ?i in zona euro, pe m?sur? ce economia a trecut intr-o treapt? superioar? de vitez?. Cre?terea economic? a fost sus?inut? de o incredere puternic? a consumatorilor ?i a companiilor, de o cre?tere mondial? mai accentuat?, de costurile de finan?are mici, de bilan?urile mai s?n?toase din sectorul privat ?i de condi?iile mai favorabile de pe pia?a muncii. De?i indicatorii pe termen scurt indic? o reducere a ritmului de activitate la inceputul anului 2018, este probabil ca aceast? situa?ie s? fie temporar?.

Se preconizeaz? c? ritmul cre?terii va fi in continuare unul solid, sprijinindu-se pe un consum sus?inut ?i pe exporturi ?i investi?ii puternice. Atat pentru UE, cat ?i pentru zona euro se prevede o cre?tere de 2,3 % in acest an. Potrivit previziunilor, in 2019 cre?terea din ambele zone se va reduce u?or, la 2,0 %, deoarece vor deveni mai vizibile blocajele din unele ??ri ?i sectoare, politica monetar? va fi adaptat? la context, iar cre?terea comer?ului mondial va cunoa?te o perioad? de relativ? acalmie.

Ocuparea for?ei de munc? a atins un nivel record, ins? unele pie?e ale muncii incep s? se confrunte cu un deficit de man? de lucru

Rata ?omajului continu? s? scad?, situandu-se in prezent aproape la nivelurile din perioada anterioar? crizei. In UE se preconizeaz? c? ?omajul va continua s? scad?, de la 7,6 % in 2017 la 7,1 % in 2018 ?i la 6,7 % in 2019. Pentru zona euro se prevede o sc?dere a ?omajului de la 9,1 % in 2017 la 8,4 % in 2018 ?i la 7,9 % in 2019.

Num?rul persoanelor incadrate in munc? in zona euro este in prezent cel mai mare de la introducerea monedei euro, ins?, in aceast? zon?, persist? o oarecare subutilizare a for?ei de munc?. De?i in unele state membre rata ?omajului este in continuare mare, in altele locurile de munc? vacante sunt deja din ce in ce mai greu de ocupat.

Pe fondul unor presiuni mai puternice, va cre?te incet-incet infla?ia

Infla?ia pre?urilor de consum s-a diminuat in primul trimestru al acestui an, ins? se a?teapt? s? creasc? u?or in trimestrele urm?toare, par?ial ca urmare a major?rii recente a pre?urilor petrolului. Presiunile asupra pre?urilor sunt mai puternice ?i ca urmare a deficitului mai mare de for?? de munc? ?i a major?rii mai rapide a salariilor in multe state membre. Per ansamblu, se prevede c? in 2018 rata infla?iei din zona euro va r?mane la nivelul din 2017, adic? la 1,5 %, ?i c? va cre?te apoi la 1,6 % in 2019. In UE se preconizeaz? aceea?i tendin??, cu diferen?a c? infla?ia va continua s? se situeze la 1,7 % in acest an, urmand s? creasc? la 1,8 % in 2019.

Finan?ele publice se vor imbun?t??i ?i niciun deficit nu va dep??i 3 % din PIB

In 2017, deficitul public ?i datoria public? consolidate din zona euro au sc?zut ca procent din PIB, mul?umit? unei cre?teri economice puternice ?i ratelor sc?zute ale dobanzii. Dat fiind c? bugetele statelor membre beneficiaz? de efectele imbun?t??irii condi?iilor de pe pia?a muncii, inclusiv prin reducerea presta?iilor sociale, se prevede c? anul 2018 va fi primul an de la demararea uniunii economice ?i monetare in care toate guvernele vor gestiona deficite bugetare mai mici de cei 3 % din PIB prev?zu?i in tratat.

Conform previziunilor actuale, deficitul public consolidat din zona euro va sc?dea la 0,7 % din PIB in 2018 ?i la 0,6 % in 2019. In UE, se estimeaz? c? deficitul consolidat va fi de 0,8 % din PIB in 2018 ?i in 2019. In zona euro, ponderea datoriei publice in produsul intern brut se preconizeaz? a sc?dea la 84,1 % in 2019, fiind prev?zute sc?deri in aproape toate statele membre.

Riscurile care planeaz? asupra perspectivelor economice au sporit ?i au c?p?tat un caracter negativ mai pronun?at

Per total, riscurile la adresa previziunilor au sporit, iar evolu?ia lor are, in prezent, o tendin?? negativ?. Potrivit unor indicatori recen?i, s-a diminuat probabilitatea ca, in viitorul apropiat, cre?terea economic? din Europa s? se dovedeasc? mai puternic? decat se preconizeaz?. Pe plan extern, volatilitatea pie?elor financiare resim?it? in ultimele luni risc? s? devin? o caracteristic? mai prezent? in viitor, ceea ce va spori gradul de incertitudine. Se estimeaz? c? stimulentele fiscale prociclice din SUA vor impulsiona cre?terea economic? pe termen scurt, ins? vor spori riscul de suprainc?lzire ?i posibilitatea ca ratele dobanzii din aceast? ?ar? s? creasc? mai repede decat se presupune in prezent. Totodat?, o escaladare a protec?ionismului comercial prezint? un risc negativ f?r? echivoc la adresa perspectivelor economice la nivel mondial. Toate aceste riscuri sunt interdependente. Dat? fiind deschiderea sa, zona euro va fi deosebit de vulnerabil? la materializarea lor.

Pentru Regatul Unit, o ipotez? pur tehnic? pentru 2019

Pentru a permite o compara?ie in timp, estim?rile pentru UE pentru 2019 cuprinse in previziuni acoper? toate cele 28 de state membre, inclusiv Regatul Unit.

Avand in vedere negocierile in curs pe tema termenilor retragerii Regatului Unit din UE, previziunile Comisiei pentru perioada post-Brexit se bazeaz? pe o ipotez? pur tehnic? de statu-quo in privin?a rela?iilor comerciale dintre UE-27 ?i Regatul Unit. Aceast? ipotez? a fost formulat? doar in scopul elabor?rii previziunilor ?i nu are niciun impact asupra dezbaterilor in curs in contextul procesului bazat pe articolul 50.