InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Previziunile economice din primavara anului 2017: o crestere constanta in viitor

11.05.2017
 

Economia european? a intrat in al cincilea an de redresare, care se face sim?it?, in prezent, in toate statele membre ale UE. Se preconizeaz? c? aceasta va continua, intr-o mare m?sur?, intr-un ritm constant, anul acesta ?i anul viitor.

Conform previziunilor de primavar? ale Comisiei Europene, se a?teapt? ca, in zona euro, PIB-ul s? inregistreze o cre?tere de 1,7 % in 2017 ?i, respectiv, 1,8 % in 2018 (conform previziunilor de iarn?, cre?terea preconizat? a PIB-ului a fost de 1,6 % in 2017 ?i, respectiv, 1,8 % in 2018). Se estimeaz? c? in UE, in ansamblu, cre?terea PIB-ului va r?mane constant?, la 1,9 % in cei doi ani (comparativ cu 1,8 % in ambii ani, conform previziunilor de iarn?).

 

Va continua cre?terea economic?  la nivel mondial  

 

Economia global? s-a intensificat la sfar?itul anului trecut ?i inceputul acestui an, pe m?sur? ce s-a accelerat, simultan, cre?terea economic? in numeroase ??ri cu economii dezvoltate ?i emergente. Se preconizeaz? c?, in acest an, cre?terea mondial? (exceptand UE) se va consolida la 3,7 %, iar in 2018 la 3,9 %, comparativ cu 3,2 % in 2016 (cifr? identic? cu cea a previziunilor de iarn?), avand in vedere c? economia chinez? r?mane robust? pe termen scurt ?i redresarea pre?urilor produselor de baz? sprijin? alte economii emergente. Previziunile privind economia SUA au r?mas, in mare m?sur?, neschimbate, fa?? de cele din iarn?. In general, se a?teapt? ca exporturile nete s? fie neutre in ceea ce prive?te cre?terea PIB-ului zonei euro in 2017 ?i 2018.

 

O cre?tere temporar? a infla?iei globale

 

Infla?ia a crescut in mod semnificativ in ultimele luni, in principal din cauza cre?terilor pre?ului petrolului. Cu toate acestea, infla?ia de baz?, care exclude pre?urile volatile ale energiei ?i ale produselor alimentare neprelucrate, a r?mas relativ stabil? ?i cu mult sub media pe termen lung. Se preconizeaz? c? infla?ia in zona euro va cre?te de la 0,2 % in 2016 la 1,6 % in 2017, pentru a reveni la 1,3 % in 2018, pe m?sur? ce efectul cre?terii pre?ului petrolului se estompeaz?.

 

Se prevede o incetinire a consumului privat in func?ie de infla?ie ?i o men?inere la acela?i nivel a investi?iilor

 

In 2016, consumul privat, principalul factor determinant al cre?terii din ultimii ani, a sporit in cel mai rapid ritm inregistrat in ultimii 10 ani, dar se estimeaz? c? va sc?dea in acest an, ca urmare a faptului c? infla?ia submineaz? par?ial cre?terea puterii de cump?rare a gospod?riilor. Intrucat se prevede o sc?dere a infla?iei pentru anul viitor, consumul privat ar trebui s? creasc? din nou u?or. Se preconizeaz? o cre?tere relativ constant? a investi?iilor, dar acestea continu? s? fie afectate de perspectivele modeste privind cre?terea ?i de necesitatea de a se reduce in continuare nivelul de indatorare din anumite sectoare. O serie de factori sus?in redresarea treptat?, cum ar fi cre?terea ratelor de utilizare a capacit??ii ?i a rentabilit??ii intreprinderilor, precum ?i condi?ii de finan?are atractive, printre altele prin intermediul Planului de investi?ii pentru Europa.

 

Rata ?omajului continu? s? scad?

 

Rata ?omajului este, in continuare, in sc?dere, ins? r?mane la un nivel ridicat in numeroase ??ri. In zona euro, se a?teapt? ca rata ?omajului s? scad? la 9,4 % in 2017 ?i, respectiv, la 8,9 % in 2018, atingand cel mai sc?zut nivel inregistrat de la inceputul anului 2009. Acest fapt se datoreaz? cre?terii cererii interne, reformelor structurale ?i politicilor publice din anumite ??ri, menite s? incurajeze crearea unui num?r ridicat de locuri de munc?. In ceea ce prive?te UE, in ansamblul s?u, se preconizeaz? o tendin?? similar?, cu o sc?dere a ratei ?omajului la 8,0 % in 2017 ?i la 7,7 % in 2018, acesta fiind cel mai redus nivel de la sfar?itul anului 2008.

 

Starea finan?elor publice se imbun?t??e?te

 

Se preconizeaz? c? atat ponderea deficitului bugetar in PIB, cat ?i ponderea datoriei brute in PIB vor sc?dea in 2017 ?i in 2018, atat in zona euro, cat ?i in UE. Sc?derea cheltuielilor cu dobanzile ?i moderarea salariilor din sectorul public ar trebui s? asigure sc?derea in continuare a deficitului, de?i intr-un ritm mai lent decat in ultimii ani. In zona euro, ponderea deficitului public in PIB este preconizat? s? scad? de la 1,5 % in 2016 la 1,4 % in 2017 ?i la 1,3 % in 2018, in timp ce, in UE, se a?teapt? ca aceasta s? scad? de la 1,7 % in 2016 la 1,6 % in 2017 ?i la 1,5 % in 2018. Ponderea datoriei in PIB in zona euro este prev?zut? s? scad? de la 91,3 % in 2016 la 90,3 % in 2017 ?i la 89,0 % in 2018, in timp ce datoriei in PIB in UE, in ansamblu, este prev?zut? s? scad? de la 85,1 % in 2016 la 84,8 % in 2017 ?i la 83,6 % in 2018.

 

Riscurile care afecteaz? previziunile sunt mai echilibrate, ins? valorile prognozate continu? s? evolueze in sens negative

 

Incertitudinea cu privire la perspectivele economice r?mane ridicat?. In ansamblu, riscurile sunt mai echilibrate decat cele din iarn?, ins? continu? s? reflecte o evolu?ie negativ?. Riscurile externe sunt legate, de exemplu, de evolu?ia politicii SUA in domeniul economic ?i comercial ?i de tensiunile geopolitice in sens larg. Programul de ajustare economic? al Chinei, s?n?tatea sectorului bancar european ?i viitoarele negocieri cu Regatul Unit privind ie?irea acestei ??ri din UE sunt considerate, de asemenea, drept factori de risc poten?iali de evolu?ie negativ? a previziunilor.

 

Context

 

Aceste previziuni se bazeaz? pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la cursurile de schimb, ratele dobanzilor ?i pre?urile produselor de baz? la data de 25 aprilie 2017. Ipotezele privind rata dobanzii ?i pre?ul produselor de baz? reflect? a?tept?rile pie?ei, astfel cum rezult? din pie?ele instrumentelor derivate la momentul realiz?rii previziunilor. Pentru toate celelalte date integrate in previziuni, inclusiv ipotezele privind politicile publice, aceste previziuni iau in considerare informa?iile disponibile pan? la data de 25 aprilie 2017, inclusiv. Cu excep?ia cazului in care politicile sunt anun?ate in mod credibil ?i sunt detaliate in mod corespunz?tor, proiec?iile presupun absen?a modific?rilor de politic?.

 

 

Sursa:Comisia Europeana