InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Politica industriala: implantarea la nivel teritorial si factorul uman sunt aspecte esentiale pentru relansare

16.04.2013
 

Comitetul Regiunilor impărtășește punctul de vedere potrivit căruia industria a devenit o prioritate urgentă, determinand Comisia Europeană să adopte obiectivul ca, pană in 2020, contribuția sectorului industrial la PIB să ajungă la 20%. Cu toate acestea, reprezentanții localităților și regiunilor din UE insistă asupra faptului că implantarea teritorială și dimensiunea umană reprezintă parametrii cei mai relevanți pentru viitorul industriei europene. De asemenea, in avizul adoptat in sesiunea plenară, ei insistă asupra unei mai bune coordonări a politicilor industrială și de coeziune ale UE, prin intermediul pactelor teritoriale.
Subliniind efectul de parghie al industriei asupra intregii economii, mai ales cu privire la ocuparea forței de muncă, CoR pledează pentru relansarea industrială ca prioritate politică efectivă, care să beneficieze de un nivel de angajament politic pe picior de egalitate cu coeziunea, infrastructura sau agricultura. Comitetul observă totuși că, deși această dorință este din ce in ce mai manifestă, nu este impărtășită de statele membre, după cum o dovedesc reducerile propuse de Consiliul European pentru viitorul buget european in sectoarele cele mai sensibile pentru industrie (de exemplu, cercetare și inovare sau infrastructuri transeuropene).
Pe de altă parte, Comitetul subliniază că mobilizarea la nivel local și regional este prea des uitată de politica industrială. "Autoritățile locale sunt primele afectate de consecințele dezindustrializării. Ca parteneri in procesul de relansare industrială, aceste autorități sunt de prea multe ori trecute cu vederea, deși tocmai in regiunile noastre au loc schimbări in modurile de viață și de producție și sunt implantate ecosistemele industriale. Din aceste motive, propunem in special inființarea de pacte teritoriale care să permită convergența politicilor naționale și locale cu politicile sectoriale și de coeziune ale Uniunii", a arătat dl Claude Gewerc (FR-PSE), raportor și președintele regiunii Picardia.
Ca atare, membrii Comitetului sprijină propunerea Parlamentului European de inființare a unui grup de coordonare privind politica industrială, care să strangă laolaltă competențele de la nivelurile european, național și local. Pe de altă parte, ei recomandă crearea unei noi categorii de intreprinderi de dimensiune mijlocie, care ar putea beneficia de cuantumuri adaptate ale ajutoarelor, superioare celor ale marilor intreprinderi și inferioare celor ale IMM-urilor.
CoR subliniază importanța esențială a capitalului uman și a dialogului social, cerand să se asigure o implicare mai importantă a partenerilor sociali la nivelul intreprinderilor, regiunilor și statelor membre, mai ales cu privire la gestionarea restructurărilor, și propunand, pe de altă parte, ca gestiunea estimativă a competențelor și a mutațiilor să fie considerată drept componentă esențială a politicii industriale.
Și raportorul Parlamentului European, dl Reinhard Bütikofer (DE-Verzi), s-a adresat plenului Adunării CoR, pentru a prezenta principalele puncte ale dezbaterii. El a ținut să sublinieze că "Regiunile sunt foarte importante in contextul politicii industriale. In această privință, Europa are nevoie de o strategie de reindustrializare a economiilor din sud. Este regretabil că nu s-a ținut seama de această strategie in inițiativa emblematică a Comisiei Europene". Deputatul impărtășește și punctul de vedere al CoR privind importanța competențelor și a capitalului uman: "Aceste aspecte trebuie consolidate, punand accentul pe dialog social, participarea lucrătorilor, formare profesională și inovare socială. Din această perspectivă, regiunile joacă un rol major."
In ceea ce privește aspectul mai specific al restructurărilor, CoR și-a exprimat poziția intr-un aviz referitor la viitoarele orientări ale UE - prevăzute pentru al doilea trimestru din 2013 - privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, astfel incat să poată contribui din timp la dezbatere. In acest context, CoR pledează pentru reguli simple, echitabile și transparente, astfel incat ajutoarele de stat să favorizeze eforturile intreprinderilor de depășire a perioadei de instabilitate, de protejare a expertizei lor industriale și de salvgardare a locurilor de muncă la nivel regional. Raportorul, dl Christophe Rouillon (FR-PSE), primarul localității Coulaines, subliniază in acest sens: "Ajutoarele de stat nu sunt un lucru rău, dar nici nu sunt neapărat unul bun. Ele trebuie să fie calibrate și incadrate corespunzător, pentru a fi utile din punct de vedere economic și a servi interesului general.

Avizul exprimă opoziția față de propunerea de a se restrange domeniul de aplicare a orientărilor la intreprinderile ce fac obiectul unor proceduri oficiale de insolvabilitate, solicitand ridicarea pragului maxim al ajutoarelor acordate unei intreprinderi de la 10 la 15 milioane EUR, pentru a ține seama de inflație și de creșterea PIB-ului. De asemenea, cere să se poată prevedea măsuri compensatorii specifice pentru contribuțiile autorităților publice (de exemplu, interzicerea vărsării de dividende in timpul perioadei de restructurare). Pe langă acestea, Comitetul sprijină aplicarea prin analogie a clauzei anti-delocalizare, definită in regulamentul privind fondurile structurale, și introducerea unor praguri de minimis specifice pentru notificarea Comisiei in cazul acordării de ajutoare de stat (200 000 EUR pentru IMM-uri și 500 000 EUR pentru celelalte intreprinderi).

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă in procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul in domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE incalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Sursa: www.cor.europa.eu.