InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Pachetul de actiuni al CE in constatarea neindeplinirii obligatiilor al lunii iunie: principalele decizii

15.06.2017
 

Prezentare general? pe domenii de politic?

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neindeplinirii obliga?iilor, Comisia European? (denumit? in continuare "Comisia") urm?re?te ac?ionarea in justi?ie a statelor membre care nu ?i-au indeplinit obliga?iile ce le revin in temeiul legisla?iei UE. Aceste decizii, care vizeaz? diverse sectoare ?i domenii de politic? ale UE au scopul de a asigura aplicarea corespunz?toare a legisla?iei UE, in beneficiul cet??enilor ?i al intreprinderilo

 

Actiuni adresate Romaniei:

 

Calitatea aerului: Comisia indeamn? ROMÂNIA s? asigure monitorizarea adecvat? a calit??ii aerului pe intreg teritoriul s?u

Comisia trimite Romaniei o scrisoare de punere in intarziere in leg?tur? cu deficien?ele semnificative in ceea ce prive?te monitorizarea polu?rii aerului. Poluarea atmosferic? reprezint? un risc important pentru s?n?tatea public?, provocand mai mult de 25 000 de decese premature pe an in acest stat membru. Acest prim avertisment include re?eaua de monitorizare a unei game largi de zone ?i aglomer?ri, precum ?i to?i principalii poluan?i, inclusiv dioxidul de sulf, dioxidul de azot ?i oxizii de azot, pulberile in suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon ?i ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul ?i hidrocarburile aromatice policiclice. O monitorizare adecvat? este o cerin?? fundamental? pentru verificarea conformit??ii cu diferitele standarde ale UE in ceea ce prive?te calitatea aerului. Legisla?ia UE privind calitatea aerului inconjur?tor ?i un aer mai curat pentru Europa le impune statelor membre s? evalueze calitatea aerului pe intreg teritoriul lor ?i s? ia m?suri pentru a limita expunerea cet??enilor la poluan?i. Romania nu a reu?it s? creeze o re?ea de monitorizare care s? respecte standardele ?i cerin?ele UE in vederea evalu?rii eficiente ?i a imbun?t??irii calit??ii aerului.

 

Comisia solicit? BELGIEI ?i ROMÂNIEI s? aplice normele UE referitoare la conturile de pl??i

Comisia solicit? Belgiei ?i Romaniei s? trimit? detalii cu privire la modul in care Directiva privind conturile de pl??i (Directiva 2014/92/UE) este transpus? in legisla?ia lor na?ional?, obliga?ie care trebuia indeplinit? pan? la 18 septembrie 2016. Directiva confer? tuturor reziden?ilor legali din UE dreptul de a de?ine un cont de pl??i de baz? la un tarif rezonabil, indiferent de locul de re?edin??. De asemenea, ea imbun?t??e?te transparen?a comisioanelor aferente conturilor de pl??i ?i faciliteaz? compara?ia ?i schimbarea conturilor de pl??i. Solicitarea Comisiei ia forma unor avize motivate; dac? statele membre in cauz? nu iau m?suri in termen de dou? luni, cazurile respective pot fi inaintate Cur?ii de Justi?ie a UE.

 

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1577_ro.htm