InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch:







 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

O Europa care protejeaza: Comisia solicita luarea de masuri decisive privind prioritatile in materie de securitate

10.10.2018
 

 

Comisia European? a  prezentat un raport cu privire la progresele inregistrate c?tre o uniune a securit??ii efectiv? ?i real?, invitand Parlamentul European ?i Consiliul s? i?i finalizeze de urgen?? activit??ile privind ini?iativele prioritare din domeniul securit??ii.

Pentru a men?ine dinamica pozitiv? stabilit? de liderii UE la reuniunea informal? din Salzburg, prezint? ini?iativele in materie de securitate care vor fi decisive pentru finalizarea uniunii securit??ii inainte de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din mai 2019. In acest sens, raportul reprezint? o contribu?ie la discu?iile din cadrul Consiliului European din 18-19 octombrie cu privire la securitatea intern?.

In ultimii 3 ani, Comisia a luat m?suri decisive pentru a in?spri normele in domeniul securit??ii in interiorul UE ?i la frontierele sale externe. In discursul s?u din 2018 privind starea Uniunii, pre?edintele Juncker a anun?at c? se vor lua m?suri suplimentare pentru protejarea cet??enilor europeni - atat in mediul online, cat ?i in cel offline. Cu toate acestea, tentativele de atacuri teroriste, utilizarea armelor chimice pe str?zile unui stat membru ?i, mai recent, atacul cibernetic contracarat asupra sediului unei organiza?ii interna?ionale pun in eviden?? faptul c? acum, mai mult decat oricand, Europa r?mane o ?int? ?i demonstreaz? importan?a din ce in ce mai mare a consolid?rii securit??ii ?i rezilien?ei noastre comune.

Accelerarea lucr?rilor privind dosarele prioritare din domeniul securit??ii

Chiar dac? a fost aprobat? o serie de propuneri legislative elaborate de Comisie, exist? in continuare multe dosare importante care trebuie s? fie definitivate de urgen??, inainte de alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019. Prin urmare, Comisia solicit? s? se accelereze aceast? activitate ?i s? se adopte cu celeritate dosarele r?mase, in special dosarele identificate in Declara?ia comun?, precum ?i noile m?suri propuse de pre?edintele Juncker in discursul s?u din 2018 privind starea Uniunii:

  • Protejarea cet??enilor europeni in mediul online: un set amplu de m?suri menite s? m?reasc? rezilien?a cibernetic? a UE ?i s? sporeasc? capacit??ile sale de securitate cibernetic? a fost prezentat in septembrie 2017 ?i a fost urmat luna trecut? de o serie de propuneri destinate in mod specific s? protejeze securitatea alegerilor noastre. Avand in vedere opera?iunile cibernetice ostile care au avut loc recent, este imperativ ca toate propunerile legislative s? fie definitivate cu prioritate. In plus, pentru a se asigura faptul c? platformele internet nu sunt utilizate in mod nociv pentru difuzarea in spa?iul online a unor con?inuturi cu caracter terorist, noile norme propuse, in special obliga?ia de a se elimina con?inutul cu caracter terorist in termen de o or?, ar trebui s? fie aprobate de Parlamentul European ?i de Consiliu inainte de alegerile din mai 2019.
  • Interoperabilitatea sistemelor de informa?ii ale UE: asigurarea unei cooper?ri mai inteligente ?i mai eficiente a sistemelor de informa?ii ale UE in materie de securitate, migra?ie ?i gestionare a frontierelor reprezint? un element esen?ial al eforturilor Comisiei de a elimina lacunele in materie de securitate a informa?iilor. Propunerea privind interoperabilitatea sistemelor de informa?ii ale UE, prezentat? in decembrie 2017, ar trebui s? fie aprobat? de Parlamentul European ?i de Consiliu inainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019. In mod similar, ar trebui s? se finalizeze rapid procesul de modernizare a diferitelor sisteme de informa?ii ale UE, cum ar fi Sistemul european de informa?ii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), Eurodac ?i Sistemul de informa?ii privind vizele (VIS).
  • Combaterea criminalit??ii transfrontaliere:pentru a ajuta poli?ia ?i autorit??ile judiciare s? urm?reasc? piste online ?i la nivel transfrontalier, ar trebui ca propunerile Comisiei privind dovezile electronice s? fie aprobate inainte de alegerile din mai 2019. De asemenea, Comisia invit? Consiliul European, in cooperare cu Parlamentul European, s? extind? aria de competen?? a Parchetului European (EPPO) pentru a include investigarea infrac?iunilor de terorism transfrontaliere.
  • Consolidarea frontierelor UE:securitatea intern? a UE depinde de modul in care gestion?m frontierele noastre externe ?i, prin urmare, propunerile de consolidare a Agen?iei Europene pentru Poli?ia de Frontier? ?i Garda de Coast?, a normelor UE in materie de returnare ?i a Agen?iei Uniunii Europene pentru Azil vor oferi, impreun?, instrumentele necesare pentru o gestionare mai eficient? a frontierelor externe.

Pentru a sprijini eforturile statelor membre de a spori securitatea in cadrul UE, Comisia a alocat, pentru perioada 2018-2019, suma de 70 de milioane EUR in cadrul Fondului pentru securitate intern? (FSI), destinat? finan??rii m?surilor specifice in materie de securitate, inclusiv pentru: combaterea radicaliz?rii (5 milioane EUR); combaterea amenin??rilor CBRN, restric?ionarea accesului la explozivii artizanali ?i protejarea spa?iilor publice ?i a infrastructurii critice (9,5 milioane EUR); ?i sprijinirea punerii in aplicare a normelor existente, cum ar fi registrul UE cu numele pasagerilor UE (1,5 milioane EUR). Aceast? sum? se adaug? celor 100 de milioane EUR puse la dispozi?ie in cadrul Ac?iunilor Urbane Inovatoare, inclusiv pentru protec?ia spa?iilor publice .