InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Noi avantaje pentru consumatori: Comisia consolideaza drepturile consumatorilor si respectarea acestora in UE

16.04.2018
 

Comisia European? propune "Noile avantaje pentru consumatori" menite s? asigure c? to?i consumatorii europeni beneficiaz? pe deplin de drepturile conferite de legisla?ia Uniunii.

De?i UE dispune deja de norme privind protec?ia consumatorilor care sunt printre cele mai stricte din lume, cazurile recente, cum ar fi scandalul "Dieselgate", au ar?tat c? este greu s? se asigure respectarea deplin? a acestor norme in practic?. "Noile avantaje pentru consumatori" vor permite unor entit??i calificate s? introduc? ac?iuni de reprezentare in numele consumatorilor ?i vor conferi autorit??ilor de protec?ie a consumatorilor din statele membre competen?e consolidate pentru aplicarea de sanc?iuni. Pachetul de propuneri va extinde, de asemenea, protec?ia consumatorilor in mediul online ?i va clarifica faptul c? legisla?ia UE interzice practicile de comercializare a produselor cu dublu standard de calitate care ii induc in eroare pe consumatori.

"Noile avantaje pentru consumatori" vor avea drept rezultat:

1. Consolidarea drepturilor consumatorilor in mediul online

  • O mai mare transparen?? pe pie?ele online- atunci cand cump?r? de pe o pia?? online, consumatorii vor trebui s? fie informa?i in mod clar dac? vanz?torul produselor sau al serviciilor este un comerciant sau o persoan? fizic?, astfel incat s? ?tie dac? beneficiaz? de protec?ia oferit? de drepturile consumatorilor in cazul in care apar probleme.
  • Mai mult? transparen?? cu privire la rezultatele c?ut?rii pe platformele online- atunci cand fac c?ut?ri online, consumatorii vor fi informa?i in mod clar cand un comerciant a pl?tit pentru a ap?rea in rezultatele c?ut?rii. In plus, pie?ele online vor trebui s? informeze consumatorii cu privire la principalii parametri care determin? ordinea in care apar rezultatele.Noi drepturi ale consumatorilor pentru serviciile digitale "gratuite"- atunci cand pl?tesc pentru un serviciu digital, consumatorii beneficiaz? de anumite drepturi de informare ?i au la dispozi?ie 14 zile pentru a anula contractul (dreptul de retractare). "Noile avantaje pentru consumatori" vor extinde acest drept la serviciile digitale "gratuite" pentru care consumatorii furnizeaz? propriile date cu caracter personal, dar nu pl?tesc bani. Acest lucru s-ar aplica, de regul?, serviciilor de stocare in cloud, platformelor de comunicare social? sau conturilor de e-mail.

2. Punerea la dispozi?ia consumatorilor a unor instrumente prin care s? se asigure c? le sunt respectate drepturile ?i s? ob?in? desp?gubiri 

  • Ac?iunile de reprezentare, in accep?iunea european? aconceputului- "Noile avantaje pentru consumatori" vor oferi posibilitatea ca o entitate calificat?, cum ar fi o organiza?ie a consumatorilor, s? introduc? o ac?iune in desp?gubire, prin care s? solicite o compensa?ie ori inlocuirea sau repararea produsului, in numele unui grup de consumatori care au suferit prejudicii ca urmare a unei practici comerciale ilegale. In unele state membre, consumatorii au deja posibilitatea de a introduce ac?iuni colective in instan??, dar aceast? op?iune va fi disponibil? acum in toate statele membre ale UE.

De exemplu, intr-un scenariu de tip "Dieselgate", victimele practicilor comerciale neloiale, precum recurgerea la publicitatea in?el?toare de c?tre produc?torii de autoturisme care nu respect? cadrul de reglementare al Uniunii pentru omologarea de tip a vehiculelor sau legisla?ia privind protec?ia mediului, vor putea ob?ine desp?gubiri in mod colectiv prin introducerea unei ac?iuni de reprezentare in temeiul acestei directive. Dreptul Uniunii nu prevedea pan? acum astfel de ac?iuni colective.

Acest model are la baz? garan?ii solide ?i se diferen?iaz? net de ac?iunile colective in stil american (class actions). Ac?iunile de reprezentare nu vor fi deschise cabinetelor de avocatur?, ci numai entit??ilor precum organiza?iile consumatorilor care nu urm?resc un scop lucrativ ?i indeplinesc criterii de eligibilitate stricte, monitorizate de o autoritate public?. Acest nou sistem le va oferi consumatorilor europeni garan?ia c? pot beneficia pe deplin de drepturile lor ?i c? pot ob?ine desp?gubiri, evitand in acela?i timp riscul unor proceduri litigioase abuzive sau nejustificate.

  • O protec?ie mai bun? impotriva practicilor comerciale neloiale- "Noile avantaje pentru consumatori" vor garanta dreptul consumatorilor din toate statele membre de a solicita desp?gubiri individuale (de exemplu, o compensa?ie financiar? sau rezilierea contractului), atunci cand sunt afecta?i de practici comerciale neloiale, cum ar fi practicile de marketing in?el?toare sau agresive. In momentul de fa??, nivelul acestei protec?ii variaz? foarte mult pe teritoriul UE.

3. Introducerea unor sanc?iuni eficace pentru inc?lc?rile legisla?iei UE privind protec?ia consumatorilor

Autorit??ile pentru protec?ia consumatorilor din UE nu dispun de instrumente adecvate pentru a sanc?iona practicile care creeaz? "situa?ii de prejudicii colective", afectand un num?r mare de consumatori de pe teritoriul UE. In prezent, nivelul sanc?iunilor variaz? foarte mult de la un stat membru la altul ?i este adesea prea sc?zut pentru a avea cu adev?rat un efect disuasiv, mai ales in cazul societ??ilor care desf??oar? activit??i transfrontaliere ?i pe scar? larg?.

In temeiul propunerii, autorit??ile na?ionale de protec?ie a consumatorilor vor avea competen?a de a impune sanc?iuni eficace, propor?ionale ?i disuasive in mod coordonat. Pentru inc?lc?rile pe scar? larg? care afecteaz? consumatori din mai multe state membre ale UE, amenda maxim? aplicabil? va fi de 4 % din cifra de afaceri anual? a comerciantului in fiecare dintre statele membre in cauz?. Statele membre vor fi libere s? introduc? un nivel mai ridicat al amenzii maxime.

4. Abordarea produselor de consum cu dublu standard de calitate

In urma orient?rilor Comisiei din septembrie 2017, "Noile avantaje pentru consumatori" vor actualiza Directiva privind practicile comerciale neloiale, astfel incat aceasta s? prevad? in mod explicit c? autorit??ile na?ionale au competen?a de a evalua ?i de a lua m?suri in cazul practicilor comerciale in?el?toare care implic? comercializarea unor produse ca fiind identice in mai multe state membre atat timp cat compozi?ia sau caracteristicile lor difer? in mod semnificativ.

5. Condi?ii imbun?t??ite pentru intreprinderi

"Noile avantaje pentru consumatori" vor inl?tura sarcinile administrative inutile pentru intreprinderi, inclusiv prin eliminarea obliga?iilor societ??ilor comerciale in ceea ce prive?te dreptul de retractare al consumatorilor. De exemplu, consumatorii nu vor mai avea dreptul s? returneze produsele pe care, in loc s? le fi incercat numai, le-au utilizat deja, iar comercian?ii nu vor mai trebui s? efectueze rambursarea consumatorilor inainte de a primi efectiv bunurile returnate.

Noile norme introduc, de asemenea, mai mult? flexibilitate in ceea ce prive?te modul in care comercian?ii pot comunica cu consumatorii, permi?andu-le acestora s? foloseasc? formulare online sau chat-uri in locul email-urilor, cu condi?ia ca respectivii consumatori s? poat? urm?ri comunic?rile lor cu comercian?ii.

Urm?toarele etape

Propunerile Comisiei vor fi discutate de Parlamentul European ?i de Consiliu.