InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

LANSAREA PROGRAMULUI INTERNATIONALIZARE

31.07.2017
 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat a Programului de sus?inere a interna?ionaliz?rii operatorilor economici romani, cu finan?are de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 s-au publicat in Monitorul Oficial nr. 597, de ast?zi 25 iulie 2017 ?i pot fi studiate urmand link-ul:

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43NjE2OTQ5NDgwMDVFKzMw

 

Programul urm?re?te: promovarea produselor ?i serviciilor IMM-urilor romane?ti pe pie?ele externe, stimularea comunic?rii ?i a parteneriatului in afaceri, in vederea interna?ionaliz?rii; preg?tirea intreprinz?torilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor ?i serviciilor.

 

Aloca?ia financiar? nerambursabil? este in cuantum de maximum 50.000 de lei/beneficiar/an, reprezentand maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru 2017, se estimeaz? finan?area unui num?r de minim 100 de IMM-uri romane?ti.

 

Prin program se finan?eaz?: particip?ri individuale la targuri ?i expozi?ii interna?ionale, organizate in str?in?tate, cu stand propriu, particip?ri individuale la misiuni economice organizate in str?in?tate, crearea identit??ii vizuale a unui IMM, realizarea unui site pe Internet/aplica?ie pentru mobil, pentru  prezentarea activit??ii solicitantului ?i a produselor promovate, in limba roman? ?i limba englez?/alt? limb? de circula?ie interna?ional?; particip?ri ale angaja?ilor la cursuri de preg?tire, in ?ar? ?i/sau in str?in?tate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pie?e; analize ?i studii de pia??; alte tipuri de activit??i de promovare ?i sus?inere a interna?ionaliz?rii.

 

Data de la care se pot depune aplica?iile in Program este 31 iulie, incepand cu orele 10.00, iar sistemul de aplica?ii va fi deschis pan? vineri 4 august, orele 20.00. Acordarea finan??rii se realizeaz? in baza criteriului "primul venit- primul servit", in limita bugetului. Bugetul pentru anul 2017 este de 5 milioane de lei.

Pute?i adresa intreb?ri suplimentare la adresa de email: cristina.stanica@imm.gov.ro, iar documenta?ia complet?    a programului, insemnand normele metodologice ?i anexele de  interna?ionalizare pot fi consultate la:

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-internationalizare-2017/norme-metodologice-si-anexe-internationalizare

 

 

                      Sursa: Ministerul pentru mediul de afaceri,                                comer? ?i antreprenoriat