InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Impozitare echitabila: Comisia propune noi instrumente pentru combaterea fraudei in domeniul TVA

02.12.2017
 

Comisia European? a prezentat noi instrumente pentru a face mai pu?in vulnerabil la fraude sistemul privind taxa pe valoarea ad?ugat? (TVA) al UE ?i pentru a elimina lacunele care pot conduce la fraud? pe scar? larg? in domeniul TVA .

Noile norme au scopul de a instaura un climat de incredere intre statele membre, astfel incat acestea s? poat? face schimb de informa?ii, ?i de a stimula cooperarea intre autorit??ile fiscale na?ionale ?i autorit??ile de aplicare a legii

Cele mai prudente estim?ri arat? c? frauda in domeniul TVA poate duce la o pierdere de venituri de peste 50 miliarde de EUR pe an pentru statele membre ale UE - bani care ar trebui s? se indrepte c?tre investi?ii publice in spitale, ?coli ?i drumuri. Dezv?luirile din Paradise Papersau ar?tat din nou modul in care persoane ?i societ??i inst?rite folosesc mecanisme de evitare a obliga?iilor fiscale pentru a eluda normele in materie de TVA ale UE in vederea evit?rii pl??ii impozitelor care le revin in mod echitabil. Rapoarte recente sugereaz?, de asemenea, c? mecanismele de fraud? in domeniul TVA pot fi utilizate pentru a finan?a organiza?ii criminale, inclusiv terori?ti.

Propunerile de ast?zi ar permite statelor membre s? schimbe informa?ii importante ?i s? coopereze mai strans in lupta impotriva acestor activit??i.

Valdis Dombrovskis, vicepre?edinte pentru moneda euro ?i dialog social, a declarat: "Frauda transfrontalier? in domeniul TVA reprezint? o cauz? major? a pierderii de venituri pentru statele membre ?i pentru bugetele UE. Propunerea de ast?zi va contribui la consolidarea cooper?rii intre institu?iile care lucreaz? la nivel na?ional ?i la nivelul UE pentru a aborda in mod eficient aceast? problem? ?i pentru a imbun?t??i colectarea impozitelor."

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice ?i financiare, impozitare ?i vam?, a afirmat: "Paradise Papers au ar?tat din nou modul in care unele persoane profit? de aplicarea permisiv? a normelor in materie de TVA ale UE pentru a pl?ti mai pu?in TVA decat altele. ?tim, de asemenea, c? frauda in domeniul TVA poate fi o surs? de finan?are pentru acte penale, inclusiv pentru terorism. Combaterea acestui flagel necesit? un schimb de informa?ii intre autorit??ile na?ionale competente mult mai eficient decat in prezent, iar propunerile de ast?zi vor permite realizarea acestui lucru. De exemplu, re?eaua UE de exper?i in domeniul antifraud? Eurofisc va avea acces la datele de inmatriculare ale autovehiculelor din alte state membre, contribuind astfel la stoparea unei surse majore de fraud? in domeniul TVA legat? de vanz?rile de autovehicule noi fa?? de cele uzate."

E adev?rat c? autorit??ile fiscale ale statelor membre fac deja schimb de anumite informa?ii privind mediul de afaceri ?i vanz?rile transfrontaliere, dar aceast? cooperare se bazeaz? in mare m?sur? pe procesarea manual? a informa?iilor. In acela?i timp, informa?iile privind TVA ?i datele operative referitoare la grupurile organizate implicate in cele mai grave cazuri de fraud? in domeniul TVA nu sunt transmise in mod sistematic organismelor de aplicare a legii din UE. In cele din urm?, o lips? a coordon?rii activit??ilor de anchetare intre administra?iile fiscale ?i autorit??ile de aplicare a legii la nivel na?ional ?i la nivelul UE inseamn? c? aceast? activitate infrac?ional? cu evolu?ie rapid? nu este, in prezent, monitorizat? ?i abordat? suficient de repede.

Propunerile de ast?zi ar consolida cooperarea intre statele membre, permi?andu-le s? combat? mai rapid ?i mai eficient frauda in domeniul TVA, chiar ?i in cazul fraudei care are loc in mediul online. Impreun?, propunerile ar oferi un impuls major capacit??ii noastre de a urm?ri ?i de a stopa autorii fraudelor ?i infractorii care sustrag venituri fiscale pentru propriul ca?tig.

M?surile-cheie din aceast? legisla?ie includ:

  • Consolidarea cooper?rii intre statele membreFrauda in domeniul TVA poate avea loc in cateva minute, prin urmare, statele membre trebuie s? dispun? de instrumentele necesare pentru a ac?iona cat mai repede cu putin??. Propunerea de ast?zi prevede instituirea unui sistem online de schimb de informa?ii in cadrul "Eurofisc", re?eaua existent? a UE de exper?i in domeniul antifraud?. Sistemul ar permite statelor membre s? prelucreze, s? analizeze ?i s? verifice date referitoare la activit??ile transfrontaliere, pentru a se asigura c? riscul poate fi evaluat in modul cel mai rapid ?i mai exact posibil. Pentru a spori capacitatea statelor membre de a controla aprovizionarea transfrontalier? ar fi introduse audituri comune, la care participa func?ionari din dou? sau mai multe autorit??i fiscale na?ionale in scopul combaterii fraudei, in special in sectorul comer?ului electronic. Noi competen?e ar fi, de asemenea, acordate Eurofisc pentru a coordona anchetele transfrontaliere.
  • Colaborarea cu organismele de aplicare a legii:Noile m?suri ar deschide noi canale de comunicare ?i de schimb de date intre autorit??ile fiscale ?i organismele de aplicare a legii ale UE cu privire la activit??ile transfrontaliere susceptibile de a duce la fraude in domeniul TVA. OLAF, Europol ?i Parchetului European (EPPO), care a fost creat recent. Cooperarea cu organismele europene ar permite verificarea incruci?at? a informa?iilor na?ionale cu cazierele judiciare, bazele de date ?i alte informa?ii de?inute de Europol ?i de OLAF, pentru a identifica adev?ra?ii autori ai fraudelor ?i re?elele lor.
  • Schimbul de informa?ii esen?iale privind importurile din afara UE:Schimbul de informa?ii intre autorit??ile fiscale ?i cele vamale ar fi imbun?t??it in continuare pentru anumite proceduri vamale care sunt in prezent propice fraudelor in domeniul TVA. In temeiul unui regim special, m?rfurile care sosesc din afara UE avand ca destina?ie final? un stat membru pot ajunge in UE printr-un alt stat membru ?i pot tranzita in continuare UE, scutite de TVA. TVA este perceput? numai in momentul in care m?rfurile ajung la destina?ia lor final?. Aceast? caracteristic? a sistemului TVA al UE are ca scop facilitarea comer?ului pentru societ??ile oneste, dar poate fi folosit? abuziv pentru a devia bunuri c?tre pia?a neagr? ?i pentru a eluda plata TVA in totalitate. In temeiul noilor norme, informa?iile privind m?rfurile intrate vor fi puse in comun, iar cooperarea intre autorit??ile fiscale ?i vamale va fi consolidat? in toate statele membre.

Schimbul de informa?ii cu privire la autoturisme: Chiar ?i comer?ul cu autoturisme poate face, uneori, obiectul unor fraude, din cauza diferen?ei de aplicare a TVA pentru autoturismele noi ?i cele uzate. Autoturismele recente sau noi, pentru care suma integral? este impozabil?, pot fi vandute ca bunuri de ocazie pentru care doar marja de profit este supus? TVA -ului. Pentru a combate acest tip de fraud?, func?ionarii Eurofisc vor primi de la statele membre accesul la datele de inmatriculare a autoturismelor.

Aceste propuneri legislative vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare ?i Consiliului pentru adoptare.