InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Educatia si formarea in Europa: inegalitatile reprezinta in continuare o provocare

13.11.2017
 

Edi?ia din 2017 a Monitorului educa?iei ?i form?rii al Comisiei Europene, arat? c? sistemele na?ionale de inv???mant devin din ce in ce mai favorabile incluziunii ?i mai eficiente. Cu toate acestea, publica?ia confirm?, de asemenea, c? nivelul de instruire al elevilor depinde in mare m?sur? de mediile socioeconomice din care provin.

Comisia European? ajut? statele membre s? garanteze c? sistemele lor de inv???mant produc rezultate, iar datele publicate in Monitorul educa?iei ?i form?rii reprezint? o component? important? a acestui efort. Aceast? ultim? edi?ie eviden?iaz? faptul c?, de?i statele membre au inregistrat progrese in direc?ia atingerii majorit??ii obiectivelor-cheie ale UE in ceea ce prive?te reforma inv???mantului ?i modernizarea acestuia, sunt necesare mai multe eforturi pentru a se ajunge la echitate in acest domeniu.

 

Potrivit declara?iei lui Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educa?ie, cultur?, tineret ?i sport, din cauza inegalit??ilor, prea mul?i europeni sunt inc? priva?i de ?ansa de a profita la maximum de vie?ile lor. Inegalit??ile reprezint?, de asemenea, o amenin?are la adresa coeziunii sociale, a cre?terii economice ?i a prosperit??ii pe termen lung. In plus, de prea multe ori, sistemele noastre de inv???mant perpetueaz? inegalit??ile, atunci cand nu se ocup? de persoanele provenite din medii mai s?race ?i atunci cand situa?ia social? a p?rin?ilor determin? rezultatele ?colare ?i propag? de la o genera?ie la alta s?r?cia ?i ?ansele mai mici pe pia?a for?ei de munc?. Trebuie intensificate eforturile pentru a dep??i aceste inegalit??i. Sistemele de inv???mant au de jucat un rol important in construirea unei societ??i mai echitabile, care s? ofere ?anse egale tuturor."

 

Nivelul de studii este important in determinarea rezultatelor sociale. Persoanele care au doar studii de baz? au de aproape trei ori mai multe ?anse s? tr?iasc? in s?r?cie sau in condi?ii de excluziune social? decat cele cu studii superioare. Cele mai recente date analizate de Monitorul educa?iei ?i form?rii arat? de asemenea c?, in 2016, doar 44 % dintre tinerii cu varste cuprinse intre 18 ?i 24 de ani care au absolvit o form? de inv???mant secundar inferior au fost angaja?i. In general, in randul popula?iei cu varste cuprinse intre 15 ?i 64 de ani, rata ?omajului este, de asemenea, mult mai ridicat? pentru persoanele cu un nivel de studii de baz? decat in cazul persoanelor cu studii superioare (16,6 %, fa?? de 5,1 %). In acela?i timp, statutul socioeconomic determin? rezultatele elevilor: nu mai pu?in de 33,8 % din elevii care provin din mediile socioeconomice cele mai defavorizate au rezultate slabe, in compara?ie cu doar 7,6 % dintre elevii cu o situa?ie mai bun?.

 

Unul dintre obiectivele UE pentru 2020 este reducerea la 15 % a procentului de elevi in varst? de 15 ani care ob?in rezultate slabe la citire, matematic? ?i ?tiin?e. Cu toate acestea, in ansamblu, UE se indep?rteaz? in realitate ?i mai mult de acest obiectiv, in special in cazul ?tiin?elor, unde num?rul celor cu rezultate slabe a crescut de la 16 % in 2012 la 20,6 % in 2015.

 

Persoanele n?scute in afara UE sunt deosebit de vulnerabile. Acest grup este adesea expus la numeroase riscuri ?i dezavantaje, cum ar fi p?rin?ii s?raci sau cu un nivel sc?zut de calificare, care nu vorbesc acas? limba local?, au acces la mai pu?ine resurse culturale sau sufer? din cauza izol?rii ?i a unor re?ele sociale reduse in ?ara de imigra?ie. Tinerii din familii de migran?i sunt expu?i unui risc mai mare de rezultate ?colare slabe ?i de abandon ?colar prematur. In 2016, 33,9 % dintre persoanele din grupa de varst? 30-34 de ani care locuiesc in UE, dar sunt n?scute in afara Uniunii, erau slab calificate (absolven?i de inv???mant secundar inferior sau mai pu?in), comparativ cu doar 14,8 % dintre colegii lor n?scu?i in UE.

 

La nivelul intregii Uniuni, investi?iile in inv???mant s-au redresat in urma crizei financiare ?i au inregistrat o u?oar? cre?tere (1 % de la an la an in termeni reali). Aproximativ dou? treimi dintre statele membre au inregistrat o cre?tere. Patru ??ri au crescut investi?iile cu peste 5 %.

 

Context

 

Monitorul educa?iei ?i form?rii 2017 al Comisiei este cea de a ?asea edi?ie a acestui raport anual, care prezint? modul in care evolueaz? sistemele de educa?ie ?i formare din UE, reunind o gam? larg? de date. El m?soar? progresele inregistrate de UE in direc?ia indeplinirii celor ?ase obiective stabilite pentru 2020 in materie de educa?ie ?i formare: (1) ponderea tinerilor (18-24 de ani) care abandoneaz? prematur o form? de inv???mant ?i formare ar trebui s? fie sub 10 %; (2) ponderea tinerilor intre 30 ?i 34 de ani care urmeaz? studii universitare ar trebui s? fie de cel pu?in 40 %; (3) cel pu?in 95 % dintre copiii cu varste cuprinse intre patru ani ?i varsta pentru inceperea educa?iei primare ar trebui s? fie integra?i in sistemul de inv???mant; (4) ponderea elevilor de 15 ani cu un nivel sc?zut al competen?elor la citire, matematic? ?i ?tiin?e ar trebui s? fie mai mic de 15 %; (5) 82 % dintre proaspe?ii absolven?i de inv???mant secundar superior sau inv???mant ter?iar (20-34 de ani) care nu mai urmeaz? nicio form? de educa?ie sau formare s? aib? un loc de munc?; (6) cel pu?in 15 % dintre adul?i (grupa de varst? 25-64) ar trebui s? participe la programe de inv??are formal? sau nonformal?.

 

 

Sursa:CE