InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

ECOFIN: Comisia saluta progresele realizate in directia reformarii sistemului de TVA al UE

03.10.2018
 

 

Comisia European? a salutat progresele inregistrate ast?zi de statele membre in privin?a imbun?t??irilor atat de necesare ale modului in care func?ioneaz? taxa pe valoarea ad?ugat? (TVA) in UE.

La reuniunea mini?trilor de finan?e care a avut loc  in Luxemburg s-au incheiat acorduri privind o serie de dosare din acest domeniu, care ar trebui s? contribuie la func?ionarea cotidian? a unui sistem de TVA al UE care are nevoie urgent? de noi reforme substan?iale.

"Noile cifre publicate de Comisie cu cateva s?pt?mani in urm? arat? c? statele membre continu? s? piard? venituri din TVA in valoare de 150 de miliarde EUR in fiecare an. Acordurile de ast?zi reprezint? inc? un pas in direc?ia rezolv?rii acestei probleme ?i a imbun?t??irii normelor privind TVA. Acum este momentul s? profit?m de acest impuls ?i s? convenim asupra unor solu?ii pentru problemele fundamentale cu care se confrunt? sistemul in prezent", a declarat dup? incheierea acordurilor Pierre Moscovici, comisar pentru afaceri economice ?i financiare, impozitare ?i vam?.

M?surile adoptate ast?zi includ:

- Norme noi pentru a imbun?t??i func?ionarea cotidian? a sistemului actual de TVA pan? la punerea in aplicare a strategiei de reform? general? a TVA. Aceste a?a-numite "solu?ii rapide" ar trebui s? duc? la reducerea costurilor de conformare ?i s? sporeasc? securitatea juridic? pentru intreprinderi. Odat? ce Parlamentul European i?i va fi publicat raportul referitor la acest dosar, noile norme ar trebui s? fie puse in aplicare cel tarziu in 2020.

- O nou? m?sur? pentru a le permite statelor membre s? i?i alinieze cotele de TVA aplicate publica?iilor electronice, impozitate in prezent la cota standard in majoritatea statelor membre, la regimul mai favorabil aplicat in prezent publica?iilor tip?rite tradi?ionale. Decizia de ast?zi este ultima etap? necesar? pentru a garanta c? inegalitatea de tratament dintre cele dou? produse - publica?iile pe hartie fa?? de publica?iile digitale - va fi de domeniul trecutului. Acest acord este de bun augur pentru viitoarele discu?ii privind cea mai recent? propunere a Comisiei, menit? s? asigure faptul c? statele membre dispun de o mai mare flexibilitate in ceea ce prive?te stabilirea cotelor de TVA, dup? cum consider? de cuviin??.

- Adoptarea formal? a unor noi norme in vederea intensific?rii schimbului de informa?ii ?i a stimul?rii cooper?rii privind frauda in materie de TVA intre autorit??ile fiscale na?ionale ?i autorit??ile de aplicare a legii. De acum inainte, informa?iile privind TVA ?i datele operative referitoare la grupurile infrac?ionale organizate implicate in cele mai grave cazuri de fraud? in domeniul TVA vor fi transmise in mod sistematic organismelor de aplicare a legii din UE. Imbun?t??irea coordon?rii activit??ilor de anchetare intre statele membre ?i intre statele membre ?i organisme ale UE va garanta faptul c? activitatea infrac?ional? cu evolu?ie rapid? este monitorizat? ?i abordat? mai rapid ?i mai eficace.

Separat, mini?trii au adoptat ast?zi in mod formal norme consolidate privind controlul fluxurilor ilicite de numerar care intr? in ?i ies din UE, o m?sur? esen?ial? in lupta impotriva finan??rii terorismului. Adoptarea formal? de ast?zi va in?spri controalele privind numerarul asupra persoanelor care intr? in sau ies din UE cu 10 000 EUR sau mai mult in numerar ?i le va permite autorit??ilor s? ia m?suri in cazul unor sume mai mici decat pragul pentru obligativitatea declar?rii, de 10 000 EUR, dac? exist? suspiciuni privind activit??i infrac?ionale ?i s? extind? controalele vamale la numerarul trimis in colete po?tale sau in transporturi de marf?, la cardurile prepl?tite ?i la m?rfurile pre?ioase, cum ar fi aurul. Dup? ce Parlamentul European va ratifica, de asemenea, normele convenite, legisla?ia se va publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ?i va intra in vigoare 20 de zile mai tarziu.

Context

Sistemul comun privind taxa pe valoarea ad?ugat? (TVA) joac? un rol important in cadrul pie?ei unice europene. TVA reprezint? o surs? major? ?i tot mai consistent? de venituri pentru UE, generand, in 2015, aproximativ 1 000 de miliarde EUR, adic? echivalentul a 7 % din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazeaz?, de asemenea, pe TVA. Studii recente au ar?tat c? in fiecare an se pierd venituri din TVA in valoare de aproximativ 150 de miliarde EUR din cauza unor probleme de colectare a TVA ?i a fraudei in materie de TVA.

M?surile convenite ast?zi se bazeaz? pe planul de ac?iune privind TVA intitulat "C?tre un spa?iu unic pentru TVA in UE", prezentat in aprilie 2016, ?i pe propunerile Comisiei pentru o reform? profund? a sistemului de TVA din UE, prezentate in octombrie 2017.

Statele membre ar trebui s? progreseze ?i s? convin? cat mai curand posibil asupra unei reforme mult mai largi pentru a reduce frauda in materie de TVA in sistemul UE, a?a cum a propus Comisia anul trecut. Aceast? reform? profund? ar imbun?t??i ?i ar moderniza sistemul atat pentru guverne, cat ?i pentru mediul de afaceri ?i l-ar face astfel mai robust ?i mai simplu de utilizat de c?tre companii.

In acela?i timp, in acest an Comisia a propus, de asemenea, noi reforme pentru a permite statelor membre s? stabileasc? cote de TVA dup? cum consider? de cuviin??.

Sursa:CE