InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Drepturi sporite pentru utilizatorii retelelor sociale in UE

16.02.2018
 

Facebook, Twitter ?i Google+ au operat o serie de modific?ri la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicit?rilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protec?ia consumatorilor. Cu toate acestea, modific?rile publicate joi, 15 februarie, asigur? numai intr-o anumit? m?sur? respectarea cerin?elor prev?zute de legisla?ia UE.

Societ??ile care gestioneaz? platforme de comunicare social? trebuie s? fac? mai mult pentru a se conforma solicit?rilor de a respecta normele UE privind protec?ia consumatorilor, formulate de Comisia European? ?i de autorit??ile pentru protec?ia consumatorilor din statele membre in luna martie a anului trecut.

Peste un sfert de miliard de consumatori din UE care utilizeaz? platforme de comunicare social? vor beneficia deja de aceste modific?ri: consumatorii din UE nu vor mai fi nevoi?i s? renun?e la drepturile lor obligatorii, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achizi?ie online, vor putea s? depun? plangeri in Europa, ?i nu in California, iar platformele i?i vor asuma partea de responsabilitate care le revine fa?? de consumatorii din UE, la fel ca furnizorii de servicii offline. Cu toate acestea, modific?rile asigur? numai intr-o anumit? m?sur? respectarea cerin?elor prev?zute de legisla?ia UE privind protec?ia consumatorilor.

 

V?ra Jourová, comisarul european pentru justi?ie, consumatori ?i egalitate de gen, a declarat: "Platformele de comunicare social? sunt utilizate pentru publicitate ?i in scopuri comerciale, prin urmare trebuie s? respecte pe deplin normele privind protec?ia consumatorilor. M? bucur c? eforturile autorit??ilor na?ionale de a asigura respectarea normelor UE menite s? protejeze consumatorii dau rezultate, iar in prezent unele societ??i sporesc siguran?a platformelor lor pentru consumatori; cu toate acestea, este inacceptabil ca normele in cauz? s? nu fie inc? pe deplin respectate ?i ca acest proces s? dureze atat de mult. Acest lucru nu face decat s? confirme faptul c? avem nevoie de «noi avantaje pentru consumatori»: normele UE privind protec?ia consumatorilor ar trebui s? fie respectate ?i, dac? aceste societ??i nu se conformeaz?, ele ar trebui s? fie sanc?ionate."

 

In timp ce ultimele propuneri ale Google par a fi conforme cu solicit?rile formulate de autorit??ile de protec?ie a consumatorilor, Facebook ?i, mai ales, Twitter au r?spuns doar par?ial chestiunilor importante legate de r?spunderea lor ?i de modul in care utilizatorii sunt informa?i cu privire la eventuala eliminare a con?inutului sau la rezilierea contractului.

 

In ceea ce prive?te "procedura de notificare ?i de ac?iune" utilizat? de autorit??ile de protec?ie a consumatorilor pentru a raporta con?inutul ilegal ?i a solicita eliminarea acestuia, modific?rile aduse de unele societ??i sunt insuficiente. In timp ce Google+ a instituit un protocol ?i a prev?zut termene pentru tratarea cererilor, Facebook ?i Twitter doar au fost de acord s? pun? la dispozi?ie o adres? de e-mail special? pe care autorit??ile na?ionale o pot utiliza pentru a notifica inc?lc?rile, f?r? s? se angajeze c? vor trata aceste cereri in anumite termene.

 

Ca urmare a num?rului mare de plangeri din partea consumatorilor, care au fost ?inta unor fraude sau in?el?torii atunci cand au utilizat aceste site-uri ?i, de asemenea, au fost supu?i unor clauze de furnizare a serviciilor care nu respect? legisla?ia UE privind protec?ia consumatorilor, in luna martie 2016 a fost lansat? o ac?iune de asigurare a respect?rii legisla?iei.

 

De atunci, operatorii de platforme de comunicare social? au fost de acord, in mod specific, s? modifice:

 

  • clauzele de furnizare a serviciilor care limiteaz? sau exclud complet r?spunderea re?elelor de comunicare social? in leg?tur? cu prestarea serviciilor;
  • clauzele care le impun consumatorilor s? renun?e la drepturile obligatorii in UE, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achizi?ie online;
  • clauzele care priveaz? consumatorii de dreptul lor de a sesiza o instan?? judec?toreasc? din statul lor membru de re?edin?? ?i impun, in schimb, aplicarea legisla?iei din California;
  • clauza prin care platforma este eliberat? de obliga?ia de a identifica mesajele cu caracter comercial ?i con?inutul sponsorizat.

Societ??ile s-au angajat s? pun? in aplicare modific?rile clauzelor lor de utilizare a serviciilor in toate versiunile lingvistice in primul trimestru al anului 2018.

 

Etapele urm?toare

 

Astfel cum s-a men?ionat deja in Comunicarea privind combaterea con?inutului online ilegal publicat? in septembrie 2017, Comisia se a?teapt? ca platformele online s? identifice ?i s? elimine rapid ?i in mod proactiv con?inutul online ilegal, precum ?i s? previn? reapari?ia acestuia. Comisia preg?te?te in prezent ac?iunile ulterioare acestei comunic?ri. 

 

Autorit??ile na?ionale pentru protec?ia consumatorilor ?i Comisia vor monitoriza punerea in aplicare a modific?rilor promise ?i vor utiliza in mod activ procedura de notificare ?i de ac?iune pus? la dispozi?ie de societ??i. Acestea se vor concentra mai ales pe con?inutul comercial ilegal privind abonamentele nedorite ?i alte tipuri de in?el?torii. In plus, este posibil ca autorit??ile s? ia m?suri atunci cand acest lucru va fi necesar, inclusiv m?suri de asigurare a respect?rii legisla?iei.

 

Comisia va prezenta in luna aprilie documentul intitulat "Noi avantaje pentru consumatori". Aceast? reform? va propune modernizarea legisla?iei in vigoare privind protec?ia consumatorilor ?i asigurarea aplic?rii adecvate a acesteia.

 

 

Fisiere atasate

Document PDF
Factsheet-BettersocialmediaforEuropeanconsumersoverviewofchanges.pdf
Factsheet-BettersocialmediaforEuropeanconsumersoverviewofchanges.pdf
187,68 KBytes
16.02.2018 07:15