InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Declaratia comisarului Thyssen cu ocazia Zilei internationale a muncii

01.05.2017
 

Cele mai avansate sisteme de securitate social? din lume sunt la noi in Europa. Modelul social european a reprezentat o poveste de succes, ins? nu trebuie s? ne mul?umim cu asta. Inaintea noastr? se afl? deopotriv? oportunit??i ?i dificult??i. Globalizarea, digitalizarea ?i imb?tranirea popula?iei sunt situa?ii care trebuie incadrate ?i transformate in avantaje.

Actuala Comisie s-a str?duit de la bun inceput s? int?reasc? dimensiunea social? a Europei ?i rolul ei protector ?i mobilizator pe pia?a muncii de ast?zi ?i de maine, din considerente care ?in atat de echitatea social?, cat ?i de necesitatea economic?: cre?terea economic? merge man? in man? cu progresul social.

Pe durata acestui mandat, am inaintat mai multe propuneri menite s? apere ?i s? extind? drepturile ?i protec?ia lucr?torilor. De la combaterea dumpingului social (revizuirea Directivei privind deta?area lucr?torilor), la protec?ia s?n?t??ii ?i securit??ii in munc? ?i pan? la sprijinul acordat tinerilor pentru a-?i g?si un loc de munc?, eforturile noastre s-au indreptat c?tre int?rirea dimensiunii sociale a Europei.

La 26 aprilie, am deschis un nou capitol: Comisia a prezentat Pilonul european al drepturilor sociale, care stabile?te 20 de principii ?i drepturi esen?iale pentru cet??eni ?i lucr?tori, venind in sprijinul echit??ii ?i bunei func?ion?ri a pie?elor muncii ?i a sistemelor de securitate social? Pilonul va fi cadrul de referin?? al politicilor viitoare, avand rolul de a men?ine ?i imbun?t??i, dac? este cazul, drepturile ?i protec?ia lucr?torilor. Urm?rim ob?inerea unui larg sprijin politic ?i a unei aprob?ri la nivel inalt a pilonului pan? la sfar?itul anului.

El este deja inso?it de patru ini?iative concrete care propun actualizarea ?i completarea actualelor reglement?ri ale UE in domenii de importan?? major?: echilibrul dintre via?a profesional? ?i cea privat?, informarea lucr?torilor, accesul la protec?ie social? ?i timpul de lucru. Parcursul nu se opre?te aici. Se lucreaz? la concretizarea principiilor ?i drepturilor aferente pilonului ?i, dac? e necesar, vor mai urma ?i alte ini?iative.

Ziua interna?ional? a muncii ne aminte?te cate greut??i au indurat lucr?torii, in ultimele dou? sute de ani, pentru a ob?ine standardele sociale inalte de care ne bucur?m ast?zi. Haide?i s? ne unim for?ele pentru ca fiecare lucr?tor din Europa s? beneficieze concret de Pilonul drepturilor sociale ?i de plenitudinea Europei sociale.