InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Cresterea ratelor de cofinantare a fondurilor UE pentru a impulsiona redresarea economiei europene

01.08.2011
 

Bruxelles, 1 august 2011 - Comisia Europeană a decis astăzi o serie de măsuri care ar trebui să aducă o contribuție semnificativă la relansarea unora dintre economiile din UE care se confruntă cu cele mai mari dificultăți.
Conform propunerii, șase țări vor putea să-și diminueze contribuția la proiectele pe care le cofinanțează in prezent impreună cu Uniunea Europeană. Comisia pune la dispoziția Greciei, Irlandei, Portugaliei, Romaniei, Letoniei și Ungariei o cofinanțare UE suplimentară, esențială pentru proiectele de impulsionare a creșterii și a competitivității din aceste țări. Prin urmare, ele vor putea să-și diminueze contribuția in cadrul cofinanțării, intr-un moment in care bugetele lor naționale sunt supuse unei presiuni considerabile; in acest mod, programele care nu au fost incă executate din lipsă de fonduri naționale vor putea să fie lansate și să injecteze bani in economie.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: "Aceste propuneri constituie un răspuns excepțional la circumstanțe excepționale. Accelerarea acestor fonduri, impreună cu programele de asistență financiară, demonstrează angajamentul Comisiei de a impulsiona prosperitatea și competitivitatea țărilor cel mai grav afectate in urma crizei financiare - contribuind in acest mod la un fel de "Plan Marshall" pentru redresarea economică. Această decizie va injecta fonduri esențiale in economiile naționale, reducand necesitatea de cofinanțare a proiectelor din bugetele naționale. Invit Parlamentul European și Consiliul să aprobe de urgență această decizie, pentru ca fondurile să ajungă pe teren pană in cursul primei părți a anului următor."
Măsura nu reprezintă o finanțare nouă sau suplimentară, ci permite plata anticipată a unor fonduri deja alocate in cadrul politicilor UE privind coeziunea, dezvoltarea rurală și pescuitul. Contribuția UE va crește pană la o valoare maximă de 95%, dacă acest lucru va fi solicitat de unul dintre statele membre in cauză. Această măsură ar trebui să fie insoțită de stabilirea unei ordini a priorităților in favoarea proiectelor axate pe creștere și ocuparea forței de muncă, de exemplu privind formarea lucrătorilor, crearea unor clustere de intreprinderi sau investițiile in infrastructura de transport. In acest fel se poate mări nivelul executării și al absorbției fondurilor și se pot injecta bani suplimentari in economie mai rapid.
Măsura vizează statele membre care au fost cel mai grav afectate de criză și care primesc sprijin financiar in cadrul unui program prin intermediul mecanismului privind balanța de plăți pentru țări din afara zonei euro (Romania, Letonia și Ungaria) sau prin intermediul mecanismului european de stabilizare financiară pentru țări din zona euro (Grecia, Irlanda și Portugalia).
Comisia va cere Consiliului și Parlamentului European să adopte propunerea, printr-o procedură legislativă accelerată, pană la sfarșitul lui 2011, pentru a permite ca proiectele foarte importante să fie transpuse in realitate cat mai curand posibil.
Această măsură de completare are o natură excepțională și temporară și va lua sfarșit de indată ce statele membre vor inceta să primească fonduri in cadrul programelor de asistență financiară.
Pentru a contribui la absorbția fondurilor, Comisia cooperează cu statele membre in cauză pentru a elimina blocajele, a consolida capacitatea administrativă și a accelera punerea in aplicare și utilizarea fondurilor pe teren. In cazul specific al Greciei, Comisia a stabilit un grup operativ care o va ajuta să pună in aplicare măsurile prevăzute de programul de ajustare economică și va lua toate măsurile necesare pentru a asigura o absorbție mai rapidă a fondurilor UE
Ce fonduri sunt vizate și care sunt obiectivele lor?
Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)
FEDER are obiectivul de a consolida coeziunea economică și socială din Uniunea Europeană. El abordează dezechilibrele regionale și finanțează programe privind dezvoltarea regională, schimbarea economică, mărirea competitivității și cooperarea teritorială din cadrul Uniunii. Fondul urmărește să amelioreze infrastructura, să impulsioneze competitivitatea, să stimuleze cercetarea și inovarea, precum și dezvoltarea regională durabilă. Investițiile vizează proiecte axate, de exemplu, pe inovare și economia cunoașterii, pe mediu și prevenirea riscurilor, pe eficiența energetică și interconectivitatea transporturilor și a telecomunicațiilor.
Fondul de coeziune (FC)
Fondul de coeziune este axat pe infrastructura de transport și de mediu, precum și pe eficiența energetică și energiile din surse regenerabile, pentru statele membre cu un venit național brut (VNB) mai mic de 90% din media UE. El contribuie la reducerea deficitului economic și social al acestor state, precum și la stabilizarea economiei lor. Fondul investește in proiecte de dezvoltare a rețelelor transeuropene de transport și energie, sprijinind eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile și consolidand transporturile publice.
Fondul social european (FSE)
Fondul social european finanțează programe care urmăresc obținerea unor niveluri mai ridicate de ocupare a forței de muncă și de incluziune socială in UE. El sprijină eforturile statelor membre pentru ca forța de muncă și intreprinderile Europei să devină mai bine pregătite pentru a face față provocărilor la nivel global. Fondul ajută, de exemplu, lucrătorii să dobandească noi competențe sau intreprinderile să facă față schimbărilor.
Fondul european pentru pescuit (FEP)
Fondul european pentru pescuit oferă asistență financiară pentru a promova un echilibru viabil intre resurse și capacitatea de pescuit a flotei UE, pentru a incuraja dezvoltarea durabilă a pescuitului in apele interioare, pentru a consolida competitivitatea sectoarelor pescuitului și acvaculturii, pentru a proteja și stimula protecția mediului legat de activitățile de pescuit și acvacultură, pentru a incuraja dezvoltarea durabilă și imbunătățirea calității vieții in zonele cu activități in sectoarele pescuitului și acvaculturii.
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală(FEADR)
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală are obiectivul de a consolida politica de dezvoltare rurală a UE. Fondul contribuie la imbunătățirea (1) competitivității agriculturii și silviculturii (2) mediului și zonelor rurale (3) calității vieții și gestionării activităților economice in zonele rurale. Fondul completează măsuri naționale, regionale și locale, care contribuie la realizarea priorităților Uniunii.
Mai multe informații:
Mecanisme de asistență financiară
Mecanismul privind balanța de plăți pentru țări din afara zonei euro
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm
Mecanismul european de stabilizare financiară pentru țări din zona euro
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

Sursa : CE