InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Consultarea publica a identificat provocarile cu care se confrunta viitoarea politica agricola comuna

12.07.2017
 

Rezultatele consult?rii arat? c? politica agricol? este gestionat? cel mai bine la nivelul UE, punandu-se accent pe probleme esen?iale cum ar fi sprijinul pentru fermieri ?i protec?ia mediului.

Cet??enii europeni sunt de p?rere c? politica agricol? ar trebui s? fie gestionat? in continuare la nivelul UE ?i c? sprijinul acordat fermierilor ?i protec?ia mediului ar trebui s? fie obiectivele sale principale.

Acestea sunt dou? dintre rezultatele principale ale consult?rii publice privind modernizarea ?i simplificarea politicii agricole comune (PAC), publicate , care a primit peste 322 000 de r?spunsuri de la o gam? larg? de p?r?i interesate, inclusiv de la fermieri, cet??eni, organiza?ii etc.

La Conferin?a "Spune?i-v? p?rerea despre PAC" care a avut loc ast?zi la Bruxelles ?i in cadrul c?reia au fost prezentate rezultatele, Phil Hogan, comisar pentru agricultur? ?i dezvoltare rural?, a declarat: "Aceast? zi reprezint? o nou? etap? esen?ial? a viitorului politicii agricole comune ?i o ?ans? pentru p?r?ile interesate s? contribuie in continuare la dezbatere. R?spunsul la consultarea public? arat? nivelul interesului pentru PAC, care continu? s? sprijine sectorul dinamic al agriculturii, garanteaz? alimente sigure ?i de inalt? calitate pentru 508 milioane de cet??eni ?i asigur? investi?ii semnificative in zonele rurale."

Num?rul mare de participan?i la consultare arat? faptul c? agricultura ?i rolul s?u in societate au devenit o problem? din ce in ce mai important? pentru mul?i cet??eni europeni. De asemenea, marea majoritate a responden?ilor (90 %) sunt de p?rere c? gestionarea politicii agricole la nivel european aduce o valoare ad?ugat? cert? deoarece ofer? condi?ii de concuren?? echitabile in cadrul pie?ei unice ?i asigur? faptul c? agricultura poate r?spunde mai eficient provoc?rilor comune cum ar fi protec?ia mediului (85 %) ?i abordarea problemei schimb?rilor climatice (73 %). De asemenea, au fost men?ionate frecvent nevoia men?inerii unei coeziuni economice, sociale ?i teritoriale in UE (86 %), precum ?i nevoia unui cadru comun pentru schimbul de cele mai bune practici (91 %).

Obiective clare

De asemenea, rezultatele consult?rii arat? in mod clar obiectivele pe care politica agricol? comun? ar trebui s? le realizeze. Asigurarea unui standard de via?? decent pentru fermieri reprezint? una dintre dolean?ele principale, majoritatea responden?ilor (88 %) recunoscand faptul c? veniturile fermierilor sunt mai sc?zute decat media UE ?i c? la fermieri ajunge doar o mic? parte din pre?ul pl?tit de consumatorul final pentru alimente (97 %). Sprijinul direct pentru venit acordat fermierilor este considerat? cea mai bun? solu?ie pentru realizarea acestui obiectiv (66 % din responden?i).

Cel?lalt obiectiv major al PAC ar trebui s? fie incurajarea fermierilor s? se implice in abordarea problemei reprezentate de schimb?rile climatice ?i protec?ia mediului, protec?ia biodiversit??ii, reducerea degrad?rii solului ?i asigurarea unei utiliz?ri mai durabile a pesticidelor ?i a ingr???mintelor.

Din rezultate reiese clar c? atat cet??enii, cat ?i fermierii, vor ca viitoarea PAC s? fie mai simpl? ?i mai pu?in birocratic?, pentru a r?spunde mai eficient acestor provoc?ri.

Rezultatele consult?rii vor servi procesului de reflexie desf??urat in prezent de Comisie cu privire la viitorul alimenta?iei ?i agriculturii. O comunicare privind modernizarea ?i simplificarea PAC va fi publicat? in urma unei evalu?ri a impactului referitoare la propunerile de politic? viitoare.

Context

Consultarea public? online privind modernizarea ?i simplificarea PAC a fost lansat? la 2 februarie 2017 ?i s-a incheiat la 2 mai 2017. Ea a fost deschis? tuturor cet??enilor ?i organiza?iilor interesate ?i a fost organizat? prin intermediul unui chestionar in toate cele 23 de limbi oficiale ale UE.

Obiectivul consult?rii a fost strangerea opiniilor fermierilor, organiza?iilor ?i oric?ror alte p?r?i interesate cu privire la 3 probleme principale: agricultura, zonele rurale ?i PAC in prezent; obiectivele ?i guvernan?a PAC; ?i agricultura, zonele rurale ?i PAC in viitor. Chestionarul a inclus 28 de intreb?ri cu r?spunsuri multiple, patru intreb?ri deschise ?i posibilitatea de a inc?rca documente de pozi?ie.

Romania

A transmis 1.859 de r?spunsuri in cadrul consult?rii publice privind modernizarea ?i simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC) lansate de Comisia European? (CE), ceea ce reprezint? doar 0,58% din totalul r?spunsurilor primite din partea statelor membre, potrivit datelor publicate pe site-ul Executivului European.

In cele trei luni in care s-a desf??urat consultarea public?, respectiv 2 februarie - 2 mai 2017, Comisia European? a primit 322.912 de contribu?ii online din toate statele membre ale Uniunii Europene, iar dintre acestea, au fost depuse 1.417 de documente de pozi?ie.

In topul ??rilor care ?i-au exprimat pozi?ia fa?? de reformarea PAC, de departe Germania ocup? prima pozi?ie cu 147.142 de contribu?ii, respectiv 45,57% din totalul r?spunsurilor primite de Comisie, fiind urmat? de Fran?a, la o distan?? semnificativ?, cu 40.390 de contribu?ii, adic? 12,51% din total. Urm?toarea clasat? este Italia cu 38.425 de r?spunsuri (11,90%).