InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia simplifica normele pentru investitiile publice in porturi si aeroporturi, in domeniul culturii si in regiunile ultraperiferice

18.05.2017
 

Comisia European? a aprobat in 17 mai 2017 noi norme in materie de ajutoare de stat prin care anumite m?suri de sprijin public pentru porturi ?i aeroporturi, domeniul cultural ?i regiunile ultraperiferice sunt exceptate de la examinarea prealabil? a Comisiei. Obiectivul este de a facilita investi?iile publice pentru crearea de locuri de munc? ?i cre?tere economic?, f?r? a afecta concuren?a.

Doamna Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concuren?ei, a declarat: "Dorim s? ne asigur?m c? intreprinderile pot concura in condi?ii de egalitate in cadrul pie?ei unice - ?i dorim s? facem acest lucru in modul cel mai eficient. Normele UE privind ajutoarele de stat sunt acelea?i pentru toate statele membre. Modific?rile de ast?zi le vor permite economisirea de timp ?i efort atunci cand fac investi?ii in porturi ?i aeroporturi, in domeniul culturii ?i in regiunile ultraperiferice ale UE. Acestea permit, de asemenea, Comisiei s? i?i concentreze aten?ia asupra m?surilor de ajutor de stat care au cel mai mare impact asupra concuren?ei in cadrul pie?ei unice ?i «s? se implice in chestiunile majore ?i s? r?man? discret? in chestiunile de o mai mic? importan??», spre beneficiul tuturor cet??enilor europeni".

Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2014 permitea statelor membre s? pun? in aplicare o gam? larg? de m?suri de ajutor de stat f?r? aprobarea prealabil? a Comisiei, deoarece probabilitatea ca acestea s? denatureze concuren?a era foarte sc?zut?. Ca urmare, aproximativ 95 % din m?surile de ajutor de stat puse in aplicare de statele membre (cu o cheltuial? anual? combinat? de circa 28 de miliarde EUR) sunt in prezent exceptate. De exemplu, in domeniul cercet?rii, dezvolt?rii ?i inov?rii, num?rul de ajutoare de stat notificate s-a injum?t??it din 2014 (a se vedea Tabloul de bord privind ajutoarele de stat din 2016).

Acum, in urma a dou? consult?ri publice, Comisia a extins domeniul de aplicare al acestui regulament la porturi ?i aeroporturi.

In ceea ce prive?te aeroporturile, statele membre pot acum s? fac? investi?ii publice in aeroporturile regionale care deservesc pan? la 3 milioane de pasageri anual, in condi?ii de deplin? securitate juridic? ?i f?r? un control prealabil din partea Comisiei. Acest lucru va facilita investi?iile publice in peste 420 de aeroporturi din intreaga UE (pe care se desf??oar? aproximativ 13 % din traficul aerian).

De asemenea, regulamentul permite autorit??ilor publice s? acopere costurile de exploatare ale aeroporturilor mici care deservesc pan? la 200 000 de pasageri anual. Aceste aeroporturi mici reprezint? aproape jum?tate din toate aeroporturile din UE, dar acoper? numai 0,75 % din traficul aerian. Dac? acestea pot avea o contribu?ie important? la conectivitatea unei regiuni, este pu?in probabil ca ele s? denatureze concuren?a pe pia?a unic? a UE.

In ceea ce prive?te porturile, statele membre pot realiza in prezent investi?ii publice de pan? la 150 de milioane EUR in porturile maritime ?i de pan? la 50 de milioane EUR in porturile interioare in condi?ii de deplin? securitate juridic? ?i f?r? un control prealabil din partea Comisiei. Regulamentul permite autorit??ilor publice s? acopere costurile lucr?rilor de dragare in porturi ?i pe c?ile navigabile de acces.

In plus, regulamentul include o serie de noi simplific?ri in alte domenii. Mai precis, Comisia va analiza ajutoarele pentru proiecte de cultur? (cand este intr-adev?r vorba de ajutoare, ceea ce de multe ori nu este cazul) ?i ajutoarele pentru complexe sportive multifunc?ionale doar in cazurile de mai mare anvergur? care implic? valori mai ridicate.

De asemenea, autorit??ile publice pot acum s? compenseze mai u?or societ??ile comerciale pentru costurile suplimentare cu care se confrunt? in cazul in care i?i desf??oar? activitatea in regiunile ultraperiferice ale UE, ?inand seama de dificult??ile specifice cu care se confrunt? aceste societ??i, precum izolarea ?i dependen?a de un num?r redus de produse comercializate.

Aceast? ini?iativ? are drept scop reducerea sarcinii administrative a autorit??ilor publice ?i a altor p?r?i interesate in contextul agendei Comisiei privind o reglementare adecvat? ?i func?ional? la nivelul UE (REFIT). Ini?iativa se inscrie in eforturile Comisiei de a concentra controlul ajutoarelor de stat - spre beneficiul maxim al consumatorilor - asupra cazurilor mai mari, care au un impact semnificativ asupra concuren?ei de pe pia?a unic?, ?i vine in completarea mai multor m?suri intreprinse de Comisie in ultimii doi ani pentru a moderniza modalit??ile de asigurare a respect?rii normelor privind ajutoarele de stat. Scopul acestor ini?iative este de a facilita ?i mai mult investi?iile publice in sprijinul obiectivelor noastre comune privind ocuparea for?ei de munc? ?i cre?terea economic?, schimb?rile climatice, inovarea ?i coeziunea social?.

Versiunea actualizat? a Regulamentului reprezint? inc? un jalon in munca perseverent? pe care o depune Comisia Juncker pentru a se asigura c? normele UE privind ajutoarele de stat sunt aplicate cat mai eficace ?i eficient posibil.

Ini?iative complementare

Pe lang? revizuirea Regulamentului general de exceptare pe categorii, in comunicarea privind no?iunea de ajutor adoptat? in mai 2016, se precizeaz? ce m?suri de sprijin public nu intr? in domeniul de aplicare al controlului ajutoarelor de stat in UE, de exemplu, pentru c? nu denatureaz? concuren?a in cadrul pie?ei unice. Comunicarea ajut? statele membre s? elaboreze m?suri de sprijin public care pot fi puse in aplicare f?r? a fi examinate in prealabil de c?tre Comisie. De exemplu, se confirm? faptul c? investi?iile publice in drumuri, c?i navigabile interioare, c?i ferate ?i re?ele de distribu?ie a apei pot fi, de regul?, efectuate f?r? examinarea prealabil? de c?tre Comisie.

In plus, in septembrie 2016, Comisia a adoptat o serie de decizii privind ajutoarele de stat (a se vedea, de asemenea, pachetul anterior din mai 2015), in care precizeaz? ce m?suri de sprijin public pot fi puse in aplicare de autorit??ile statelor membre f?r? a fi examinate in prealabil de c?tre Comisie, deoarece nu afecteaz? schimburile comerciale dintre statele membre.

Impreun?, aceste ini?iative contribuie la stimularea investi?iilor prin reducerea sarcinii administrative a autorit??ilor publice ?i a intreprinderilor, determinand in acela?i timp cre?terea securit??ii juridice pentru beneficiarii ajutorului ?i entit??ile concurente. De asemenea, ele permit statelor membre s? i?i asume responsabilitatea pentru alegerile lor de politici privind m?surile de ajutor de stat locale, iar Comisiei s? i?i concentreze resursele asupra investig?rii m?surilor de ajutor de stat care ar putea avea cel mai mare impact asupra concuren?ei in cadrul pie?ei unice.

Regulamentul de modificare va intra in vigoare in a dou?zecea zi de la data public?rii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene