InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia recomanda statelor membre sa instituie mecanisme de actiune colectiva in despagubire pentru a asigura accesul efectiv la justitie

11.06.2013
 

Comisia Europeană a prezentat o serie de principii comune, fără caracter obligatoriu, privind mecanismele de acțiune colectivă in despăgubire in statele membre, astfel incat cetățenii și intreprinderile să iși poată asigura respectarea drepturilor care le sunt conferite prin legislația Uniunii Europene, in cazul in care acestea au fost incălcate. Recomandarea iși propune să asigure o abordare orizontală coerentă in materie de acțiuni colective in despăgubire in Uniunea Europeană, insă fără armonizarea sistemelor existente in statele membre. Mecanismele naționale de acțiune in despăgubire ar trebui să fie disponibile in diferite domenii in care legislația UE acordă drepturi cetățenilor și intreprinderilor, in special in ceea ce privește protecția consumatorilor, concurența, protecția mediului și serviciile financiare. Prin recomandarea adresată statelor membre de a pune in aplicare mecanisme naționale de acțiune colectivă, Comisia dorește să imbunătățească accesul la justiție și, in același timp, să asigure garanții procedurale adecvate, astfel incat să se evite introducerea abuzivă de acțiuni in justiție. Recomandarea completează propunerea de directivă privind acțiunile in despăgubire in domeniul dreptului concurenței și va ajuta persoanele prejudiciate de incălcarea normelor antitrust să obțină o reparare a prejudiciului prin intermediul acțiunilor in instanță existente in statele membre .Recomandarea invită statele membre să instituie mecanisme de acțiuni colective in despăgubire, in timp ce directiva lasă statelor membre opțiunea de a introduce sau nu acțiuni colective in despăgubire in contextul asigurării respectării la nivel privat a normelor in domeniul concurenței.
Principiile de bază ale recomandării Comisiei
Recomandarea Comisiei invită toate statele membre să dispună de sisteme naționale de acțiune colectivă in despăgubire și stabilește o serie de principii europene comune, pe care aceste sisteme ar trebui să le respecte:
• statele membre ar trebui să dispună de un sistem de acțiuni colective in despăgubire in baza cărora persoanele fizice și juridice să beneficieze de hotărari judecătorești care să pună capăt actelor de incălcare a drepturilor de care beneficiază in temeiul dreptului UE ("acțiuni in incetare") și să solicite despăgubiri pentru prejudicii cauzate de astfel de incălcări ("repararea prejudiciului"), in situația in care un număr mare de persoane sunt afectate de aceleași practici ilegale;
• statele membre trebuie să se asigure că procedurile de acțiune colectivă in despăgubire sunt corecte, echitabile, rapide și fără costuri prohibitive;
• sistemele de acțiune colectivă ar trebui, ca regulă generală, să se bazeze pe principiul "opt-in" (opțiunea de a participa), conform căruia cei care doresc să se constituie ca părți reclamante iși exprimă direct consimțămantul. Orice excepție de la acest principiu, prevăzută prin lege sau prin hotărare judecătorească, trebuie să fie temeinic justificată de motive legate de buna administrare a justiției. In paralel, recomandarea subliniază necesitatea de a se furniza informații oricăror potențiali reclamanți care ar dori să adere la acțiunea colectivă;
• Comisia recomandă garanții procedurale importante de natură să asigure că nu există elemente ce pot incuraja recursul abuziv la sistemele de acțiune colectivă in despăgubire. Statele membre ar trebui, de exemplu, să nu permită onorarii legate de obligația de rezultat, intrucat există riscul de a se crea un stimulent pentru abuzuri. In plus, entitățile care ii reprezintă pe reclamanți nu trebuie să aibă scop lucrativ, astfel incat să existe certitudinea că aceste entități urmăresc exclusiv interesul persoanelor afectate in urma unor daune colective. Un alt mod de a impiedica introducerea abuzivă de acțiuni in justiție este interzicerea daunelor punitive care, de obicei, sporesc interesele economice aflate in joc in astfel de acțiuni. In schimb, reclamanții ar trebui să fie despăgubiți integral, atunci cand instanța confirmă că cererile lor sunt intemeiate;
• in litigiile colective, rolul central ar trebui să fie indeplinit de judecător, care ar trebui să gestioneze in mod eficient cauza și să fie vigilent cu privire la orice posibile abuzuri. Comisia nu a exclus finanțarea de către terțe părți in cazul acțiunilor colective in despăgubire la nivel european, dar propune condiții legate in special de transparență, prin care să se asigure că nu există niciun conflict de interese;
• de asemenea, recomandarea promovează mecanismele alternative de soluționare a litigiilor, cu condiția ca părțile să adere la această posibilitate in mod consensual.
Următoarele etape: recomandarea invită statele membre să instituie măsuri corespunzătoare in cel mult doi ani. Comisia, după maximum doi ani de la punerea in aplicare a recomandării, va efectua o evaluare a stării de fapt pe baza rapoartelor anuale ale statelor membre, pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare menite să consolideze abordarea orizontală reflectată in recomandare.
Context
Ce sunt acțiunile colective in despăgubire și de ce sunt necesare
Acțiunile colective in despăgubire reprezintă un mecanism care permite, din rațiuni de economie procedurală și/sau de eficacitate a procesului de asigurare a respectării legii, ca mai multe acțiuni individuale (avand drept obiect aceeași incălcare) să se constituie intr-o singură acțiune in instanță. Acțiunile colective in despăgubire reprezintă un concept amplu, care include acțiunea in incetare (acțiuni care urmăresc să se pună capăt comportamentului ilegal) și repararea prejudiciului (acțiuni care urmăresc plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat). In același timp, trebuie să se facă o distincție clară intre acestea și tipul de acțiuni colective frecvent intalnite in cadrul sistemului juridic din SUA (așa-numitele "class actions"). In Europa, unele state membre au introdus proceduri in materie de acțiuni colective in despăgubire, insă aceste proceduri diferă foarte mult de la un stat membru la altul.
Comisia, in calitatea sa de autoritate publică și de gardian al tratatelor UE, asigură respectarea legislației UE. In paralel, persoanele fizice, intreprinderile și entitățile care reprezintă interesele diferitelor grupuri ale societății pot solicita in fața instanțelor naționale respectarea drepturilor de care beneficiază in temeiul dreptul UE. In unele cazuri, incălcarea dreptului UE poate declanșa mai multe acțiuni individuale in instanță. In aceste cazuri, acțiunea colectivă in despăgubire poate completa acțiunea autorităților publice de asigurare a respectării legislației. Actuala legislație a UE prevede deja posibilitatea introducerii de acțiuni colective in incetare in domeniul legislației privind protecția consumatorilor, dar sistemele juridice naționale diferă considerabil in ceea ce privește piețele financiare, concurența, protecția mediului, precum și alte domenii de drept. Situația diferă și mai mult de la un stat membru la altul atunci cand mai mulți consumatori sau mai multe intreprinderi doresc să solicite despăgubiri in același caz. In pregătirea recomandării sale, Comisia a efectuat, in 2011, o amplă consultare publică pentru a evalua dacă și in ce condiții o abordare europeană cu privire la acțiunile colective in despăgubire poate aduce valoare adăugată pentru cetățenii și intreprinderile europene). De asemenea, Comisia a ținut seama de Rezoluția Parlamentului European referitoare la "O abordare europeană coerentă in materie de acțiuni colective in despăgubire", solicitand adoptarea unui cadru orizontal pentru acțiunile colective in despăgubire.
Pentru informații suplimentare
Recomandare:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130611_en.htm