InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a publicat un raport privind aplicarea normelor in materie de concurenta in sectorul agricol

27.10.2018
 

Comisia European? a publicat primul raport privind aplicarea normelor in materie de concuren?? in sectorul agricol. Raportul arat? c? activitatea autorit??ilor europene de concuren?? ii poate ajuta pe fermieri s? ob?in? condi?ii mai bune atunci cand i?i vand produsele marilor cump?r?tori sau cooperativelor.

Principalele constat?ri ale raportului

Activitatea autorit??ilor europene de concuren??

(a) Efectuarea de investiga?ii in sector

Autorit??ile europene de concuren?? au efectuat 178 de investiga?ii in sectorul agricol. Mai mult de o treime dintre aceste investiga?ii i-au vizat pe prelucr?torii de produse agricole, fermierii constituind cel mai numeros grup de reclaman?i.

Aproape jum?tate din toate cazurile de inc?lcare a normelor in materie de concuren?? identificate in urma investiga?iilor au vizat acorduri privind pre?urile. In cele mai multe cazuri, aceste acorduri s-au incheiat intre prelucr?tori concuren?i pentru a stabili pre?ul cu ridicata (de exemplu, pentru zah?r ?i f?in?) sau intre prelucr?tori ?i comercian?ii cu am?nuntul pentru a stabili pre?ul de vanzare cu am?nuntul (de exemplu, pentru produse lactate, carne sau ulei de floarea-soarelui). Alte inc?lc?ri au avut ca obiect acorduri privind produc?ia, schimbul de informa?ii sau imp?r?irea pie?elor.

Raportul a constatat c? activitatea de asigurare a respect?rii legisla?iei desf??urat? de autorit??ile europene de concuren?? a adus beneficii fermierilor, care au ob?inut oferte mai avantajoase pentru produsele lor. In special, raportul identific? mai multe cazuri in care autorit??ile europene de concuren?? au pus cap?t unor practici la care recurgeau mari cump?r?tori pentru a pl?ti pre?uri mai mici fermierilor ?i au sanc?ionat practicile respective. In plus, activitatea autorit??ilor europene de concuren?? a contribuit ?i la imbun?t??irea condi?iilor de care beneficiaz? fermierii in rela?ia cu cooperativele.

 (b) Protec?ia pie?ei interne

Una dintre principalele constat?ri ale raportului este c? unele state membre au incercat uneori s? restric?ioneze importurile de anumite produse agricole din alte state membre. Mai multe autorit??i europene de concuren?? au investigat o serie de acorduri colective, in baza c?rora, de exemplu, fermierii dintr-un anumit stat membru au incercat s?-i impiedice pe fermierii din alte state membre s? i?i vand? produsele, ?i au pus cap?t respectivelor acorduri.

Aceste ac?iuni ale autorit??ilor de concuren?? au generat beneficii atat pentru consumatorii din statele membre in care importurile ar fi putut fi restric?ionate, cat ?i pentru fermierii din toate celelalte state membre care ar fi fost afecta?i de incercarea de a impiedica vanz?rile transfrontaliere. 

(c) Furnizarea de orient?ri ?i monitorizare

Autorit??ile europene de concuren?? au furnizat orient?ri fermierilor, altor operatori ?i guvernelor privind modul de interpretare ?i aplicare a dreptului concuren?ei in acest sector, de exemplu referitor la ini?iativele in materie de durabilitate ale fermierilor sau la publicarea pre?urilor de c?tre organiza?iile sectoriale. De asemenea, autorit??ile europene de concuren?? au monitorizat in mod proactiv situa?ia din acest sector ?i au efectuat anchete sectoriale in ceea ce prive?te func?ionarea lan?ului de aprovizionare, acordandu-se o aten?ie special? unor aspecte cum ar fi transmiterea pre?urilor in cadrul lan?ului ?i echilibrul puterii de negociere intre fermieri ?i alte verigi ale lan?ului.

Derog?ri de la normele in materie de concuren?? pentru organiza?iile de produc?tori ?i organiza?iile interprofesionale

Organiza?iile de produc?tori recunoscute ?i organiza?iile interprofesionale recunoscute pot s? contribuie la consolidarea pozi?iei fermierilor ?i la eficientizarea lan?ului de aprovizionare cu produse alimentare.

Recunoa?terea organiza?iilor de produc?tori de c?tre autorit??ile na?ionale este utilizat? la scar? larg? in sectorul fructelor ?i legumelor, unde aproape 50 % din produc?ie este comercializat? de organiza?iile de produc?tori, dar ?i in sectoarele laptelui, c?rnii, uleiului de m?sline ?i cerealelor. In plus, in UE exist? 128 de organiza?ii interprofesionale recunoscute, situate in principal in Fran?a ?i Spania.

 Instrumente sectoriale in industria agricol?

Raportul confirm? faptul c? instrumentele sectoriale specifice care sunt disponibile in industria agricol? sunt utilizate in beneficiul fermierilor ?i al sectorului in general:

  • posibilitatea de a conveni asupra unui mecanism de repartizare a valorii in mod voluntar a fost pus? in aplicare la scar? larg? in sectorul zah?rului;
  • m?suri de stabilizare a pie?ei in sectorul vitivinicol au fost, de asemenea, utilizate in mod frecvent;
  • m?suri de gestionare a ofertei au fost puse in aplicare pentru produsele cu denumiri de origine protejate sau indica?ii geografice protejate in sectoarele branzeturilor ?i jambonului.