InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a formulat recomandari specifice fiecarei tari

22.05.2017
 

Statele membre ar trebui s? valorifice oportunitatea oferit? de redresarea economic? pentru a continua reformele structurale, pentru a stimula investi?iile ?i pentru a-?i consolida finan?ele publice. Priorit??ile difer? de la un stat membru la altul, ins? este esen?ial s? se depun? eforturi suplimentare la toate nivelurile pentru a realiza o cre?tere economic? mai favorabil? incluziunii, mai robust? ?i mai durabil?.

Comisia European? a prezentat recomand?rile specifice fiec?rei ??ri din 2017, in care define?te orient?rile de politic? economic? pentru fiecare stat membru in parte pentru urm?toarele 12-18 luni. Economia se dovede?te a fi rezilient? in UE ?i in zona euro, ins? continu? s? se confrunte cu unele provoc?ri, cum ar fi cre?terea lent? a productivit??ii, consecin?ele crizei - inclusiv inegalit??ile care persist? - ?i incertitudinea generat? in principal de factori externi. Prin urmare, Comisia invit? statele membre s? profite de aceast? ocazie pentru a consolida fundamentele economiilor lor prin punerea in aplicare a priorit??ilor economice ?i sociale identificate in comun la nivel european: stimularea investi?iilor, continuarea reformelor structurale ?i asigurarea unor politici fiscal-bugetare responsabile. Se acord? o aten?ie deosebit? provoc?rilor ?i priorit??ilor identificate pentru zona euro.

Vicepre?edintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro ?i dialogul social, a declarat: "Tendin?ele economice sunt, in linii mari, pozitive ?i ar trebui s? profit?m de aceast? ocazie pentru a face ca economiile europene s? devin? mai competitive, mai reziliente ?i mai inovatoare. Ar trebui s? se acorde prioritate reformelor care pot s? ii confere cre?terii economice un caracter mai incluziv ?i care pot s? revigoreze productivitatea. Reformele structurale, investi?iile ?i o aten?ie permanent? fa?? de politicile fiscal-bugetare responsabile sunt indispensabile pentru a consolida ?i a sus?ine redresarea economic? in UE."

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea for?ei de munc?, afaceri sociale, competen?e ?i mobilitatea for?ei de munc?, a declarat: "In acest an, am plasat in centrul evalu?rii noastre combaterea inegalit??ilor. Am pus cap?t crizei: a?adar, urm?torul capitol este dedicat chestiunilor sociale. Acum c? a fost relansat? economia, este necesar s? recre?m oportunit??i pentru cei r?ma?i in urm? ?i s? ?inem pasul cu evolu?ia nevoilor in materie de competen?e, prin investi?ii intr-o educa?ie ?i formare profesional? de inalt? calitate. Cre?terea productivit??ii ar trebui s? se reflecte in cre?terea salariilor. Doar in acest mod putem s? ne indeplinim angajamentul comun de a imbun?t??i nivelul de trai al tuturor cet??enilor."

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice ?i financiare, impozitare ?i vam?, a afirmat: "UE inregistreaz? cre?tere economic? ?i aceast? tendin?? pozitiv? va continua ?i in 2018, pentru al ?aselea an consecutiv. Cu toate acestea, redresarea este inegal? ?i inc? fragil?. Trebuie s? recurgem la toate instrumentele disponibile pentru a sprijini cre?terea economic?. Printre acestea se num?r? reformele economice inteligente, precum ?i aplicarea inteligent? a politicii fiscal-bugetare. Ast?zi, Comisia European? le recomand? statelor membre s? ajung? la un echilibru adecvat intre asigurarea sustenabilit??ii finan?elor publice ?i realizarea unei orient?ri fiscal-bugetare care s? contribuie la consolidarea - ?i nu la subminarea - redres?rii.

 Recomand?rile specifice fiec?rei ??ri din 2017

Economia european? ?i-a dovedit rezilien?a in fa?a unor provoc?ri semnificative. Ratele de cre?tere atat in UE, cat ?i in zona euro au fost de aproape 2 % in 2016, finan?ele publice se imbun?t??esc, iar ocuparea for?ei de munc? a atins un nivel record, cu o popula?ie ocupat? de aproape 233 de milioane de persoane. Rata ?omajului s-a situat la cel mai sc?zut nivel din 2009 pan? in prezent, iar investi?iile dep??esc nivelurile anterioare crizei in unele state membre - Planul de investi?ii pentru Europa, a?a-numitul "Plan Juncker", avand, de asemenea, o contribu?ie semnificativ? in acest sens. Cu toate acestea, cre?terea lent? a productivit??ii ?i consecin?ele crizei, inclusiv disparit??ile in interiorul ??rilor ?i intre ??ri, precum ?i incertitudinile generate in principal de factori externi continu? s? aib? repercusiuni asupra economiei.

Pentru a consolida tendin?ele pozitive ?i convergen?a la nivelul statelor membre ?i la nivelul UE, este esen?ial s? se realizeze o cre?tere mai favorabil? incluziunii, mai robust? ?i mai durabil?, inclusiv prin stimularea cre?terii competitivit??ii ?i a inov?rii. Acesta este obiectivul recomand?rilor formulate in cadrul semestrului european de coordonare a politicilor economice. Gra?ie acestei abord?ri, se pune, de asemenea, un accent mai puternic asupra priorit??ilor sociale ?i a provoc?rilor cu care se confrunt? statele membre. Comisia ?i-a prezentat recent propunerea referitoare la un pilon european al drepturilor sociale, care stabile?te principiile ?i drepturile esen?iale menite s? sprijine existen?a unor pie?e ale muncii ?i a unor sisteme de protec?ie social? echitabile ?i func?ionale.

De-a lungul timpului, statele membre au inregistrat unele progrese in ceea ce prive?te, in medie, dou? treimi din recomand?rile care le-au fost adresate, ceea ce confirm? faptul c? reforme semnificative sunt in curs de implementare in intreaga UE. Fa?? de un orizont de un an, o perspectiv? multianual? ofer? o imagine mai clar? asupra evolu?iei progreselor, intrucat conceperea ?i punerea in aplicare a unor reforme semnificative necesit? timp. Marea majoritate a reformelor au avut o dinamic? pozitiv?, ins? ritmul ?i profunzimea punerii in aplicare a acestora difer? de la un stat membru la altul, inclusiv in func?ie de complexitatea ?i de importan?a reformelor avute in vedere. Domeniile de politic? ce privesc "politica fiscal-bugetar? ?i guvernan?a fiscal-bugetar?", precum ?i "serviciile financiare" au inregistrat cele mai mari progrese pe calea reformelor, aceste domenii confruntandu-se cu probleme presante in ultimii ani.

De la adoptarea setului de recomand?ri specifice fiec?rei ??ri de anul trecut, statele membre au inregistrat cele mai insemnate progrese in domeniul politicii fiscal-bugetare, al guvernan?ei fiscal-bugetare, precum ?i al politicilor active in domeniul pie?ei for?ei de munc?. Au fost luate m?suri in ceea ce prive?te politicile fiscale (de exemplu, reducerea sarcinii fiscale asupra veniturilor salariale), pia?a for?ei de munc? ?i politicile sociale (in special cele legate de incluziunea social? ?i de serviciile de ingrijire a copiilor), precum ?i in ceea ce prive?te serviciile financiare. Printre domeniile care au inregistrat cele mai pu?ine progrese se num?r? concuren?a in sectorul serviciilor ?i mediul de afaceri. Imaginea general? care se desprinde este c? statele membre i?i continu? eforturile in vederea punerii in aplicare a reformelor, ins?, in majoritatea domeniilor de politic? identificate in recomand?rile specifice fiec?rei ??ri pentru 2016 s-au inregistrat fie "progrese limitate", fie "unele progrese".

 

 

Fisiere atasate

Document PDF
2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_romania.pdf
2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_romania.pdf
150,70 KBytes
22.05.2017 20:23