InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana a prezentat al aaptelea raport privind progresele inregistrate catre o uniune a securitatii efectiva si autentica

17.05.2017
 

Raportul furnizeaz? informa?ii actualizate privind progresele inregistrate in dosare-cheie ?i, in plus, se axeaz? pe activitatea in curs desf??urat? in vederea imbun?t??irii gestion?rii informa?iilor in materie de frontiere ?i securitate ?i stabile?te noua abordare a Comisiei care are ca obiectiv realizarea, pan? in 2020, a interoperabilit??ii sistemelor UE de informa?ii pentru gestionarea securit??ii, a frontierelor ?i a migra?iei. In urma atacurilor cibernetice care au avut loc recent la nivel mondial, raportul subliniaz?, de asemenea, angajamentul Comisiei de a accelera activitatea de revizuire a Strategiei de securitate cibernetic? a UE din 2013, in scopul de a oferi un r?spuns eficace la amenin??rile cibernetice.

 

In aprilie 2016, Comisia a prezentat o comunicare privind sisteme de informa?ii mai puternice ?i mai inteligente in materie de frontiere ?i securitate ?i a lansat lucr?rile Grupului de exper?i la nivel inalt privind sistemele de informa?ii ?i interoperabilitatea.

 

Grupul de exper?i la nivel inalt ?i-a prezentat raportul la 11 mai 2017, confirmand punctele de vedere exprimate in comunicarea din aprilie 2016 ?i formuland recomand?ri in vederea asigur?rii interoperabilit??ii sistemelor de informa?ii. Raportul de ast?zi evalueaz? recomand?rile Grupului de exper?i la nivel inalt ?i propune calea de urmat pentru remedierea deficien?elor structurale in cadrul urm?toarelor trei domenii principale: (i) optimizarea utilit??ii sistemelor de informa?ii existente; (ii) in cazul in care este necesar, dezvoltarea unor sisteme complementare pentru eliminarea deficien?elor in materie de informa?ii ?i (iii) asigurarea interoperabilit??ii intre sistemele noastre.

 

Pe parcursul anului trecut, Comisia a prezentat o serie de propuneri care au ca obiectiv eliminarea deficien?elor restante in materie de informa?ii, inclusiv crearea de noi sisteme, cum ar fi sistemul UE de intrare/ie?ire ?i Sistemul european de informa?ii ?i de autorizare privind c?l?toriile (ETIAS), precum ?i consolidarea celor existente, de exemplu Sistemul de informa?ii Schengen, Eurodac ?i Sistemul european de informa?ii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).

 

Raportul actual stabile?te o nou? abordare privind gestionarea datelor care prevede ca toate sistemele UE de informa?ii centralizate in materie de gestionare a securit??ii, a frontierelor ?i a migra?iei s? fie interoperabile cu respectarea deplin? a protec?iei datelor ?i a drepturilor fundamentale. Principalele elemente ale acestei abord?ri sunt urm?toarele:

 

  • portalul de c?utare european- menit s? permit? efectuarea de c?ut?ri simultane in cadrul sistemelor, cu respectarea deplin? a garan?iilor privind protec?ia datelor ?i, eventual, cu norme mai simplificate pentru accesarea sistemelor de c?tre autorit??ile de aplicare a legii;

 

  • serviciul comun de coresponden?e biometrice- menit s? permit? c?ut?ri intre diferite sisteme de informa?ii care con?in date biometrice, eventual cu marcaje de tip r?spuns pozitiv/negativ ("hit/no hit") care s? indice leg?tura cu datele biometrice aferente g?site in cadrul altui sistem;

 

  • registrul comun de date de identitate- care se bazeaz? pe datele de identitate alfanumerice (de exemplu, date de na?tere, numere de pa?aport) ?i care detecteaz? dac? o persoan? este inregistrat? cu identit??i multiple in baze de date diferite.

 

Abordarea propus? ar elimina fragilitatea actual? din cadrul arhitecturii UE de gestionare a datelor, eliminand unghiurile moarte. In consecin??, agen?ia UE responsabil? cu gestionarea sistemelor informatice, eu-LISA, va avea un rol crucial in furnizarea de expertiz? tehnic? ?i avansarea activit??ii in vederea asigur?rii interoperabilit??ii sistemelor de informa?ii. Pentru ca eu-LISA s? poat? pune in aplicare aceast? nou? abordare, in iunie 2017 Comisia va prezenta o propunere legislativ? de consolidare a mandatului agen?iei.

 

Etapele urm?toare

Comisia va discuta noua abordare cu Parlamentul European ?i cu Consiliul, pentru a ajunge, inainte de sfar?itul anului 2017, la o in?elegere comun? cu privire la calea de urmat. Discu?iile vor sta la baza propunerii privind interoperabilitatea, pe care Comisia o va prezenta cat mai curand.

 

In acela?i timp, Comisia invit? Parlamentul European ?i Consiliul s? treac? rapid la realizarea priorit??ilor legislative referitoare la sistemele de informa?ii in materie de gestionare a securit??ii, a frontierelor ?i a migra?iei.

 

In domeniul securit??ii avia?iei, Comisia a facilitat contactele la nivel politic pentru a asigura ac?iuni coordonate intre Statele Unite ?i UE. La 17 mai 2017 va avea loc la Bruxelles o reuniune intre Statele Unite ?i UE, in vederea evalu?rii in comun a riscurilor poten?iale ?i pentru a avansa in direc?ia unei abord?ri comune care s? r?spund? eventualelor amenin??ri in derulare.