InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a prezentat un raport despre modul in care politica de coeziune a UE poate ajuta regiunile cu venituri mici si cu crestere scazuta din UE

11.04.2017
 

Intr-un raport publicat in 11.04.2017, referitor la regiunile din Uniune care sunt r?mase in urm? in ceea ce prive?te cre?terea sau bog??ia, Comisia  a identificat modalit??i clare de sprijinire a strategiilor de cre?tere regionale, cu ajutorul fondurilor UE.

Raportul evalueaz? factorii care sprijin? sau impiedic? competitivitatea acestor regiuni ?i motivele pentru care acestea nu au ajuns inc? la nivelurile de cre?tere ?i venituri preconizate pentru UE. ?i mai important este faptul c? raportul identific? nevoile in materie de investi?ii ale regiunilor, ?i anume capitalul uman, inovarea, calitatea institu?iilor, accesibilitatea sporit?, precum ?i instrumentele disponibile in cadrul politicii de coeziune a UE care le-ar putea sprijini in viitor.

Comisarul pentru politica regional?, Corina Cre?u, a declarat: "Pentru fiecare obstacol in calea dezvolt?rii, exist? un r?spuns in cadrul politicii de coeziune. Strategiile de dezvoltare regional? personalizate, combinate cu precondi?iile pentru investi?ii de succes, pot transforma aceste regiuni in locuri atractive pentru locuitori, lucr?tori ?i intreprinderi. Iat? ce facem: ajut?m regiunile s?-?i identifice nevoile ?i atuurile concuren?iale ?i le oferim instrumentele necesare pentru o mai bun? elaborare a politicilor."

Un num?r de 47 de regiuni din opt state membre au fost studiate cu aten?ie ?i clasificate fie ca "regiuni cu cre?tere economic? sc?zut?", cu un PIB pe cap de locuitor de pan? la 90 % din media UE, dar cu o lips? persistent? a cre?terii, fie ca "regiuni cu venituri mici", in care PIB-ul pe cap de locuitor este in cre?tere, dar este inc? sub 50 % din media UE. In aceste regiuni locuiesc 83 de milioane de locuitori, adic? 1 din 6 reziden?i ai UE. Un grup este concentrat mai ales in sudul Europei, iar un al doilea este concentrat in est.

Economiile regiunilor cu venituri mici pot fi stimulate printr-un amestec eficace de investi?ii in inovare, capitalul uman ?i conectivitate

Strategiile de specializare inteligent? pot contribui la imbun?t??irea capacit??ilor de inovare ale regiunilor care au punctaje mici potrivit indicelui competitivit??ii regionale ?i in situa?iile in care nu exist? o interac?iune eficient? intre mediul academic ?i mediul de afaceri local.

Ar trebui stimulate investi?iile in capitalul uman ?i imbun?t??irea competen?elor for?ei de munc?, prin intermediul form?rii profesionale ?i al inv???rii pe tot parcursul vie?ii, ambele putand fi sprijinite din fondurile politicii de coeziune. Se pot evita astfel deprecierea competen?elor ?i nepotrivirile dintre oferta educa?ional? ?i cererea de pe pia?a for?ei de munc?.

Sporirea atractivit??ii unei regiuni pentru tinerele talente ?i pentru intreprinderi presupune, de asemenea, strangerea leg?turilor dintre ora?ele din regiuni ?i marginile ?i zonele rurale ale acestora. Acest lucru va genera un efect sporit de propagare dinspre principalii poli economici, cu beneficii pentru intreaga regiune. Numeroase regiuni cu venituri mici se confrunt? cu lacune semnificative in materie de infrastructur?, motiv pentru care investi?iile in re?elele de transport principale ar trebui s? fie o prioritate.

Pentru regiunile cu cre?tere sc?zut? ar fi benefice o capacitate institu?ional? mai puternic? ?i reformele structural

Raportul ofer? dovezi suplimentare potrivit c?rora politicile de dezvoltare pot da cele mai bune rezultate doar intr-un mediu propice investi?iilor ?i doar dac? sunt puse in aplicare de administra?ii puternice, in mod transparent, responsabil ?i eficient.

Acest lucru este deosebit de relevant in cazul regiunilor cu cre?tere sc?zut?, care au demonstrat imbun?t??iri limitate ale capacit??ii lor institu?ionale, care nu au putut s? profite la maximum de interven?iile din cadrul politicii de coeziune ?i care, prin urmare, au crescut mai pu?in ?i au fost mai expuse la efectele crizei economice.

 

Pentru ca impactul cheltuielilor UE, na?ionale ?i regionale s? fie mai mare, ar trebui eliminate barierele orizontale ?i sectoriale care impiedic? investi?iile. Condi?iile prealabile pentru succesul investi?iilor din cadrul politicii de coeziune pot fi stimulente puternice pentru inl?turarea principalelor obstacole din calea investi?iilor identificate in raport.

Priorit??ile ar trebui s? fie crearea unor medii de afaceri mai flexibile, cu mai pu?in? birocra?ie, mai pu?in timp ?i costuri mai mici implicate in infiin?area de noi intreprinderi ?i in func?ionarea IMM-urilor, cre?terea eficien?ei, a transparen?ei ?i a responsabilit??ii administra?iilor ?i serviciilor publice ?i modernizarea achizi?iilor publice cu ajutorul procedurilor digitale.

 

Sursa:CE

Fisiere atasate

Document PDF
raport regiuni.pdf
raport regiuni.pdf
2,75 MBytes
11.04.2017 15:30