InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Combaterea fraudei: raportul anual subliniaza nevoia de masuri puternice pentru a proteja bugetul UE

25.07.2013
 

Conform raportului anual al Comisiei privind "Protecția intereselor financiare ale UE", fraudele care afectează bugetul UE au inregistrat o ușoară creștere in anul 2012 in comparație cu anul 2011. In ceea ce privește cheltuielile, au fost afectate de fraudă, in total, 315 milioane EUR din fondurile UE, ceea ce reprezintă 0,25 % din bugetul pentru cheltuieli. Această sumă trebuie comparată cu cele 295 de milioane EUR care au fost afectate de fraudă in anul precedent. Această creștere este cauzată, aproape in totalitate, de două cazuri de fraudă care au afectat fondurile de preaderare și care implică sume mari. In ceea ce privește veniturile bugetare, fraudele suspectate sau confirmate s-au ridicat la 77,6 milioane EUR, ceea ce reprezintă 0,42 % din totalul resurselor proprii tradiționale colectate pentru anul 2012. Această sumă trebuie comparată cu cele 109 milioane EUR care au fost afectate de fraudă in anul precedent.
In 2012, Comisia a intreprins o serie de inițiative importante cu scopul de a intensifica eforturile de combatere a fraudei. Pe langă punerea in aplicare a noii strategii antifraudă), s-au inregistrat progrese legislative semnificative in cursul anului trecut, printre care:
• propunerea de inființare a unui Parchet european. Această nouă instituție va consolida in mod semnificativ anchetarea și urmărirea penală a practicilor infracționale care afectează bugetul UE;
• noul Regulament OLAF, care va crea un oficiu european de luptă antifraudă mai puternic
• o comunicare privind modul in care se poate continua imbunătățirea guvernanței OLAF, pe baza reformei convenite a oficiului și ținand seama de propunerea din partea Parchetului european
• propunerea privind protejarea intereselor financiare ale UE prin măsuri de drept penal Prin armonizarea definițiilor infracțiunilor comise impotriva bugetului și prin introducerea unor sancțiuni minime care urmează să fie aplicate acestor infracțiuni, propunerea ar putea contribui, de asemenea, in mod considerabil la protejarea fondurilor și la descurajarea potențialilor autori ai fraudelor pe intreg teritoriul Uniunii.
Raportul de astăzi analizează, de asemenea, măsurile adoptate de statele membre in 2012 pentru a proteja și apăra bugetul UE și recunoaște progresele inregistrate in anumite domenii. Cu toate acestea, Comisia subliniază că este necesar să se continue armonizarea și consolidarea abordărilor statelor membre, pentru a garanta că frauda este combătută in mod echivalent pe intreg teritoriul UE. O serie de recomandări sunt adresate statelor membre pentru a imbunătăți prevenirea și detectarea fraudelor.
Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, a declarat: "Comisia aduce combaterea fraudei in UE la un nou nivel. Propunerile pe care le am inaintat in anul precedent - in special propunerea privind un nou Parchet european - pot constitui o lovitură importantă adusă autorilor de fraude din intreaga Europă. In prezent, statele membre trebuie, de asemenea, să iși demonstreze angajamentul față de combaterea fraudelor care afectează bugetul UE. Invit statele membre să iși intensifice eforturile depuse la nivel național și să sprijine noile măsuri adoptate la nivelul UE. Fiecare cent recuperat de la autorii fraudelor este cheltuit in interesul public."
Context
In conformitate cu articolul 325 din TFUE, Comisia intocmește Raportul anual privind protecția intereselor financiare ale UE pentru a prezenta măsurile adoptate in vederea combaterii fraudelor care afectează fondurile UE. Prin detaliile pe care le conține cu privire la rata cazurilor de fraudă suspectate sau confirmate care sunt raportate de statele membre pentru intregul buget al UE (și anume atat la nivelul veniturilor, cat și al cheltuielilor), raportul contribuie, de asemenea, la stabilirea domeniilor care sunt cele mai expuse riscurilor, in scopul orientării acțiunilor care trebuie intreprinse atat la nivelul UE, cat și la nivel național.
In plus față de datele referitoare la cazurile de fraudă și neregulile raportate, recuperările și corecțiile financiare și nivelurile de raportare din statele membre, Comisia și statele membre aleg, de asemenea, in fiecare an, un domeniu care face obiectul unei analize aprofundate. In acest an, domeniul ales este agricultura. Raportul constată imbunătățiri la nivelul sistemelor de control financiar și de gestionare a riscurilor (de exemplu in ceea ce privește dispozițiile juridice și orientările, procedurile administrative și cooperarea dintre autoritățile naționale) in acest domeniu. Cu toate acestea, răspunsurile din partea statelor membre confirmă o deficiență care a fost deja evidențiată in trecut, și anume faptul că statele membre trebuie să imbunătățească procesul de monitorizare a rezultatelor anchetelor administrative și penale.
Sursa:CE