InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE va trimite Malta si Romania in fata Curtii pentru neimplementarea normelor UE ref. la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

28.01.2018
 

Comisia European? a decis  s? trimit? Malta ?i Romania in fa?a Cur?ii de Justi?ie a UE pentru neindeplinirea obliga?iei de a notifica cadrele na?ionale de politic? in temeiul Directivei 2014/94/UE referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Cadrele na?ionale de politic? constituie principalul instrument care asigur? crearea coordonat? a unei infrastructuri suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reinc?rcare pentru vehiculele electrice ?i a punctelor de realimentare pentru gaze naturale ?i hidrogen. Instituirea unor astfel de cadre ajut? totodat? la evitarea fragment?rii pie?ei interne prin introducerea coordonat? a combustibililor alternativi.

Statelor membre li s-a solicitat s? notifice Comisiei cadrele na?ionale de politic? pan? la 18 noiembrie 2016. Pan? in prezent, Malta ?i Romania nu au dat curs acestei solicit?ri, de?i au primit din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere ?i un aviz motivat la 15 februarie, respectiv la 13 iulie 2017.

Accelerarea instal?rii infrastructurii pentru combustibilii alternativi este esen?ial? pentru a le oferi tuturor europenilor o mobilitate ecologic? ?i competitiv?, a?a cum a anun?at Comisia in "Pachetul privind mobilitatea curat?", adoptat in noiembrie 2017.

Context

La 8 noiembrie 2017, Comisia a adoptat un Pachet privind mobilitatea curat?, menit s? consolideze pozi?ia de lider mondial a UE in sectorul vehiculelor nepoluante. Respectivul pachetul legislativ reprezint? un pas decisiv in ceea ce prive?te punerea in aplicare a angajamentelor asumate de UE in cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea obligatorie cu cel pu?in 40 % a emisiilor de CO2 pe plan intern pan? in 2030. Printre altele, pachetul cuprinde o evaluare am?nun?it? a cadrelor na?ionale de politic?, dar ?i un plan de ac?iune ?i solu?ii de investi?iipentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi in UE.

 

Obiectivul este de a incuraja crearea unor planuri na?ionale mai ambi?ioase, de a imbun?t??i gradul de informare a consumatorilor ?i de a spori investi?iile in acest domeniu. Statele membre au avut obliga?ia de institui cadre na?ionale de politic? in care s? defineasc? obiectivele ?i ?intele la nivel na?ional ?i care s? cuprind? ac?iuni ?i m?suri de sprijin pentru dezvoltarea pie?ei in ceea ce prive?te combustibilii alternativi, inclusiv pentru instalarea infrastructurii necesare.