InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE si autoritatile de protectie a consumatorilor iau masuri impotriva site-urilor de rezervari de calatorie inselatoare

08.04.2017
 

In timp ce rezervarea hotelurilor ?i a zborurilor pe internet devine din ce in ce mai obi?nuit?, consumatorii se confrunt? cu un num?r tot mai mare de probleme legate de serviciile online de c?l?torie. In prezent, aceste servicii fac obiectul celor mai frecvente plangeri ale consumatorilor, conform datelor comunicate de Centrele Europene ale Consumatorilor.

In octombrie 2016, Comisia European? ?i autorit??ile de protec?ie a consumatorilor din UE au lansat o verificare coordonat? a unui num?r de 352 de site-uri de comparare a pre?urilor ?i de rezerv?ri de c?l?torie de pe tot teritoriul UE. S-a constatat c? pre?urile nu erau fiabile pe 235 de site-uri, adic? dou? treimi dintre cele verificate. De exemplu, se ad?ugau elemente suplimentare de pre? intr-o etap? ulterioar? a procesului de rezervare, f?r? informarea clar? a consumatorilor, sau pre?urile promo?ionale nu corespundeau niciunui serviciu disponibil.

 

Autorit??ile au solicitat site-urilor in cauz? s? respecte legisla?ia UE privind protec?ia consumatorilor, care le impune s? practice o transparen?? total? in materie de pre?uri ?i s? i?i prezinte ofertele in mod clar de la inceputul procesului de rezervare.

 

Principalele constat?ri

 

 • Ve?i pl?ti efectiv ceea ce crede?i?Intr-o treime din cazuri, pre?ul prezentat la inceput nu era acela?i ca pre?ul final
 • Este vorba despre o ofert? sau doar o momeal??Intr-o cincime din cazuri, ofertele promo?ionale nu erau de fapt disponibile.
 • Sunte?i dv. z?p?cit sau sunt pre?urile confuze?In aproximativ o treime din cazuri, pre?ul total sau modul in care acesta era calculat nu era clar.
 • Ultima camer? ieftin? din hotel sau pur ?i simplu ultima camer? la pre? promo?ional de pe site-ul respectiv?In unul din patru cazuri, pe site-uri nu se preciza c? afirma?iile cu privire la oferta limitat? (de exemplu "au r?mas doar 2", "disponibil doar ast?zi") se aplicau exclusiv site-ului respectiv.

 

Etapele urm?toare

Re?eaua de cooperare pentru protec?ia consumatorilor (CPC) va contacta cele 235 de site-uri in cazul c?rora s-au constatat nereguli ?i le va solicita remedierea acestora. Dac? site-urile nu se conformeaz?, autorit??ile na?ionale pot ini?ia proceduri administrative sau judiciare, fie direct, fie prin intermediul instan?elor na?ionale, in func?ie de legisla?ia na?ional? aplicabil?.

 

Rezultatele verific?rii din 2016 a site-urilor de comparare ?i rezervare a c?l?toriilor 

 

Autorit??ile CPC din 28 de ??ri (26 de state membre ale UE, Norvegia ?i Islanda) au verificat in total 352 de site-uri de comparare a ofertelor ?i a pre?urilor, in special din sectorul c?l?toriilor.

 

Din num?rul total de site-uri, 23,6 % comparau pre?urile caz?rii, 21,3 % pre?urile biletelor (de avion, de vapor, de tren ?i de autobuz) ?i 5,1 % pre?urile ma?inilor de inchiriat, in timp ce

44,6 % ofereau o compara?ie combinat? de produse ?i servicii (bilete, cazare, pachete de vacan?? etc.).

Verificarea a eviden?iat mai multe nereguli in cadrul instrumentelor de comparare online. Principalele nereguli erau legate de pre? ?i modul in care acesta era calculat ?i prezentat:

 • in 32,1% din cazuri, pre?ul de pe pagina cu lista comparativ? nu a fost acela?i cu pre?ul final afi?at pe pagina de rezervare;
 • pe 30,1% din site-uri, pre?ul total (inclusiv taxele) sau modul in care acesta era calculat nu a fost clar;
 • 20,7% din site-uri prezentau pre?uri speciale care nu erau apoi disponibile in forma promovat? pe pagina de rezervare efectiv?;
 • 25,9% din site-uri d?deau impresia c? anumite oferte erau limitate (de exemplu, "au r?mas doar 2", "disponibil doar ast?zi"), f?r? a se preciza ins? c? aceast? ofert? limitat? se aplica exclusiv site-ului respectiv.

Alte nereguli identificate de autorit??ile CPC au fost legate de:

 • identitatea furnizorului instrumentului de comparare: 22,7% din site-uri ofereau doar informa?ii limitate (de exemplu, denumirea ?i adresa de inregistrare), in timp ce 4% nu ofereau absolut nicio informa?ie;
 • procesul de evaluare de c?tre utilizatori: 21,3% din site-uri prezentau evalu?rile consumatorilor intr-un mod neclar sau netransparent (?i/sau includeau elemente care le-ar putea pune sub semnul intreb?rii veridicitatea);
 • elementele vizate de compara?ie: 10,5% din site-uri nu ofereau informa?ii semnificative care erau importante pentru compara?ie.

 

Aspectul cel mai pu?in problematic a fost prezentarea publicit??ii ?i marketingul. Numai 2,8 % din site-uri au prezentat acest tip de neregul?.