InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Apa potabila mai sigura pentru toti europenii

02.02.2018
 

Revizuirea directivei europene, propus? de Comisia European?, va imbun?t??i calitatea apei potabile, va facilita accesul la aceasta ?i va permite o mai bun? informare a cet??enilor.

Dreptul de acces la servicii esen?iale de calitate, inclusiv la ap?, este unul dintre principiile prev?zute in Pilonul european al drepturilor sociale, care a fost unanim aprobat de c?tre ?efii de stat sau de guvern la Summit-ul de la Gothenburg. Propunerea legislativ?  actual? are drept obiectiv garantarea acestui drept, constituind astfel r?spunsul la prima ini?iativ? cet??eneasc? european? incununat? de succes, "Right2Water", care a reunit 1,6 milioane de semn?turi in sprijinul imbun?t??irii accesului la ap? potabil? sigur? pentru to?i europenii. In plus, aceast? propunere urm?re?te s? consolideze pozi?ia consumatorilor, asigurand faptul c? ace?tia vor primi din partea furnizorilor de ap? informa?ii mai clare cu privire la consumul de ap?, la structura costurilor, precum ?i la pre?ul pe litru, ceea ce le va permite s? fac? o compara?ie cu pre?ul apei imbuteliate. Propunerea va contribui la realizarea obiectivelor de mediu de reducere a utiliz?rii inutile a plasticului ?i de limitare a amprentei de carbon a UE, precum ?i la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabil?.

 

Prim-vicepre?edintele Frans Timmermans a declarat: "Prin intermediul acestei ini?iative cet??ene?ti europene, cet??enii s-au exprimat clar ?i r?spicat, solicitand luarea de m?suri care s? le garanteze accesul la o ap? potabil? sigur?. Am auzit acest apel, am ?inut cont de el ?i am efectuat o analiz? aprofundat? a legisla?iei europene existente. Prin urmare, ceea ce propunem ast?zi este modernizarea legisla?iei UE, astfel incat s? se amelioreze calitatea apei potabile, iar cet??enii s? beneficieze de un acces mai larg la ap? potabil?, acolo unde aceste ac?iuni conteaz? cel mai mult. Impreun?, putem ?i trebuie s? protej?m s?n?tatea ?i siguran?a cet??enilor no?tri."

 

Vicepre?edintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de munc?, cre?tere, investi?ii ?i competitivitate, a declarat: "Cu ajutorul acestei propuneri vom facilita tranzi?ia c?tre o economie circular?, ajutand statele membre s? gestioneze apa potabil? intr-un mod eficient din punctul de vedere al utiliz?rii resurselor. Acest lucru implic? reducerea consumului de energie ?i a pierderilor inutile de ap?. Transparen?a sporit? va consolida pozi?ia consumatorilor ?i ii va orienta c?tre alegeri mai sustenabile, cum ar fi utilizarea apei de robinet."

 

Majoritatea locuitorilor UE beneficiaz? de un acces foarte bun la ap? potabil? de calitate superioar?. Acest lucru se datoreaz? legisla?iei UE, care de foarte mult timp protejeaz? cet??enii europeni, asigurandu-le accesul la ap? potabil? de calitate superioar?. Comisia dore?te s? se asigure c? aceast? calitate superioar? va fi men?inut? pe termen lung. Normele a c?ror actualizare este propus? ast?zi de Comisie vor imbun?t??i calitatea ?i siguran?a apei prin ad?ugarea de substan?e noi ?i emergente (de exemplu, legionella ?i cloratul) la lista de criterii pentru determinarea siguran?ei apei. Aceste ad?ugiri ?in seama de cele mai recente cuno?tin?e ?tiin?ifice ?i recomand?ri ale Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii.

 

Noile norme vor impune statelor membre s? imbun?t??easc? accesul la ap? potabil? al tuturor cet??enilor, in special in cazul grupurilor vulnerabile ?i marginalizate pentru care, in prezent, accesul la ap? potabil? este dificil. In practic?, acest lucru inseamn? instalarea, in spa?iile publice, a unor echipamente care s? permit? accesul la ap? potabil?, lansarea unor campanii de informare a cet??enilor cu privire la calitatea apei pe care o beau ?i incurajarea administra?iilor ?i cl?dirilor publice s? ofere acces la ap? potabil?.

 

O alt? modificare important? a legisla?iei va oferi cet??enilor un acces u?or ?i comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informa?ii despre calitatea apei potabile ?i aprovizionarea cu ap? potabil? in zonele in care locuiesc, sporind astfel increderea in apa de robinet. Conform estim?rilor, noile m?suri ar urma s? reduc? riscurile poten?iale pentru s?n?tate asociate cu apa potabil? de la 4 % la mai pu?in de 1 %.

 

In plus, sc?derea consumului de ap? imbuteliat? poate ajuta gospod?riile din Europa s? economiseasc? peste 600 de milioane EUR pe an. Sporirea increderii in apa de robinet va permite cet??enilor s? contribuie ?i la reducerea de?eurilor din plastic provenite de la apa imbuteliat?, inclusiv a de?eurilor marine. Sticlele de plastic sunt unul dintre obiectele de plastic de unic? folosin?? cel mai des intalnite pe plajele europene. Prin actualizarea Directivei privind apa potabil?, Comisia parcurge o etap? important?, la nivel legislativ, c?tre punerea in aplicare a Strategiei UE privind materialele plastice, care a fost prezentat? la 16 ianuarie 2018.

 

Mai buna gestionare a apei potabile de c?tre statele membre va permite s? se evite pierderile inutile de ap? ?i va contribui la reducerea amprentei de carbon. Prin urmare, propunerea va contribui considerabil la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabil? pentru 2030 (obiectivul 6) ?i a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimb?rile climatice. Datorit? noii abord?ri in ceea ce prive?te siguran?a, care este bazat? pe riscuri, controalele de siguran?? vor fi orientate in mod mai precis asupra cazurilor care prezint? riscuri mai mari. In paralel, Comisia va accelera ?i activit??ile de standardizare, pentru a se asigura c? produsele pentru construc?ii utilizate in sectorul apei in intreaga pia?? intern? a UE, de exemplu conductele ?i rezervoarele, nu polueaz? apa potabil?.

 

Mai mule informa?ii:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html