InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

40 de milioane EUR pentru inovatii in domeniul apei

18.12.2012
 

Astăzi a fost făcut un pas important către elaborarea de soluții pentru provocările majore cu care se confruntă Europa in ceea ce privește gestionarea apei. Planul strategic de implementare (PSI) adoptat de Parteneriatul european pentru inovare (PEI) in domeniul apei, prezidat de comisarul european pentru mediu Janez Potočnik, stabilește domeniile prioritare in care sunt necesare soluții. In continuare, grupurile de acțiune vor elabora instrumente și mecanisme de promovare a inovațiilor in materie de politici și tehnologii in domeniul apei. O finanțare pentru cercetare in valoare de 40 de milioane de euro va deveni disponibilă in 2013, avand ca scop sprijinirea proiectelor care contribuie la atingerea obiectivelor PEI in domeniul apei.
Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu, a declarat: "Avem nevoie de inovare pentru a soluționa provocările cu care ne confruntăm in domeniul apei și pentru a contribui la indeplinirea obiectivelor Planului de salvgardare a resurselor de apă ale Europei, recent adoptat. Parteneriatul pentru inovare in domeniul apei reunește actorii din sectorul public și din cel privat care pot concretiza ideile pe piață. Punerea in aplicare a Planului strategic de implementare nu numai că va asigura disponibilitatea unei cantități de apă de bună calitate suficiente pentru a răspunde nevoilor oamenilor, ale economiei și ale mediului, ci va consolida, de asemenea, poziția sectorului european al apei pe piața mondială, care se preconizează că se va dubla pană in 2030."
Parteneriatul reunește actori din sectoare intre care se numără cel al apei, IMM-urile, comunitatea de cercetare, administrațiile locale, principalii utilizatori de apă și sectorul financiar, pentru a accelera dezvoltarea și adoptarea de soluții inovatoare la provocările in domeniul apei din Europa și din afara acesteia.
Parteneriatul european pentru inovare in domeniul apei a fost instituit pentru "identificarea, testarea, dezvoltarea pe scară largă, diseminarea și implementarea de soluții inovatoare pentru 10 mari provocări in domeniul apei" pană in 2020. Au fost selectate cinci domenii prioritare:
• Reutilizarea și reciclarea apei
• Tratarea apei și a apelor uzate
• Apa și energia
• Gestionarea riscurilor pe care le prezintă evenimentele extreme legate de apă
• Serviciile ecosistemice
Aceste priorități se concentrează asupra provocărilor și oportunităților din sectorul apei, precum și asupra acțiunilor inovatoare care vor avea cel mai mare impact. Guvernanța in domeniul apei, monitorizarea și modelele de gestionare, precum și finanțarea inovării au fost identificate ca fiind priorități transversale care afectează condițiile-cadru, promovează legăturile dintre diferitele domenii prioritare de activitate și sunt catalizatori pentru toate celelalte acțiuni. Tehnologiile inteligente sunt un alt factor catalizator in cadrul tuturor celorlalte priorități.
Cele 40 de milioane de euro din cel de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare sunt pentru proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor PEI in domeniul apei. A fost deschisă o cerere de propuneri, valabilă pană la 4 aprilie 2013 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). DG Cercetare și Inovare va organiza o zi de informare pentru potențialii candidați la Bruxelles, la data de 15 ianuarie 2013.
O invitație pentru exprimarea angajamentului față de grupurile de acțiune pentru apă din cadrul PEI este de asemenea deschisă părților interesate: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm
Etapele următoare
Grupul operativ pentru PEI in domeniul apei va defini obiective și repere concrete pentru activitățile aferente, prezentate in cadrul PSI, la inceputul anului 2013. Se preconizează că invitația de exprimare a angajamentului față de grupurile de acțiune va fi inchisă in aprilie 2013.
Context
Piața mondială a apei este in creștere rapidă și se estimează că va atinge valoarea de 1 000 de miliarde USD pană in 2020. Sectoarele europene legate de domeniul apei activează la nivel mondial in dezvoltarea de soluții inovatoare privind apa, dar deseori nu reușesc să iși atingă intregul potențial economic. Eliminarea obstacolelor din calea pătrunderii pe piață și promovarea avantajelor comparative ale Europei in lanțul valoric al inovării va ajuta intreprinderile să iși aducă soluțiile pe piață. Valorificarea potențialului de inovare in domeniul gestionării apei ar putea contribui in mod semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea competitivității: o mărire cu 1 % a ratei de dezvoltare a sectorului apei din Europa ar putea crea pană la 20 000 de noi locuri de muncă.
Parteneriatele europene pentru inovare, propuse prin inițiativa emblematică "O Uniune a inovării" din cadrul strategiei Europa 2020, au ca scop să accelereze inovările care contribuie la rezolvarea unor provocări sociale, sporesc competitivitatea Europei și contribuie la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică. PEI-urile pun in comun expertiză și resurse, conectand oferta și cererea de inovare și reunind actori din sectorul public și din cel privat atat la nivelul UE, cat și la nivel național și regional. PEI in domeniul apei se axează pe inlăturarea barierelor din calea inovării, conectarea ofertei și cererii de inovare in domeniul apei, crearea de strategii de diseminare a soluțiilor dovedite și susținerea accelerării introducerii pe piață a inovațiilor.
PEI in domeniul apei este legat de inițiativa emblematică "O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor" din cadrul strategiei Europa 2020, care subliniază importanța gestionării durabile a apei. El se va baza pe Planul de acțiune privind ecoinovarea, care se concentrează pe stimularea inovațiilor care reduc presiunea exercitată asupra mediului și pe reducerea decalajului dintre inovare și piață. Inovarea este de asemenea identificată drept un instrument esențial pentru sprijinirea opțiunilor de politică elaborate in cadrul Planului de salvgardare a resurselor de apă ale Europei - răspunsul UE la vulnerabilitatea mediului acvatic - adoptat de Comisia Europeană in noiembrie 2012.
Pentru informații suplimentare:
Concluzii și componența grupului de coordonare al PEI in domeniul apei, precum și alte informații generale privind PEI in domeniul apei pot fi găsite la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm