InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

10 ani de la inceputul crizei din nou pe calea redresarii datorita actiunii decisive a UE

16.08.2017, sursa: Comisia Europeana
 

Criza financiar? mondial? a inceput in urm? cu 10 ani ?i a condus la cea mai grav? recesiune din istoria de ?ase decenii a Uniunii Europene. Criza nu a inceput in Europa, dar institu?iile ?i statele membre ale Uniunii s-au v?zut nevoite s? ac?ioneze cu hot?rare pentru a contracara impactul acesteia ?i pentru a elimina deficien?ele din organizarea ini?ial? a uniunii economice ?i monetare. Ac?iunea decisiv? a dat roade: in prezent, economia Uniunii Europene se afl? in cre?tere pentru al cincilea an consecutiv. Rata ?omajului se situeaz? la cel mai sc?zut nivel din 2008, b?ncile sunt mai puternice, investi?iile se relanseaz? iar situa?ia finan?elor publice s-a imbun?t??it. Evolu?iile economice recente sunt incurajatoare, dar r?man inc? multe de f?cut pentru a contracara efectele anilor de criz?. Comisia European? s-a mobilizat pe deplin pentru realizarea obiectivelor agendei sale pentru locuri de munc?, cre?tere economic? ?i echitate social?.

Vicepre?edintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro ?i dialogul social, a declarat: "Datorit? r?spunsului politic hot?rat la criz?, economia UE cunoa?te in prezent o redresare ferm?, iar uniunea economic? ?i monetar? este mai puternic? decat inainte. Trebuie s? impingem acest progres mai departe, s? finaliz?m uniunea financiar?, s? ne reform?m economiile pentru a promova convergen?a, incluziunea ?i rezilien?a ?i s? men?inem sustenabilitatea finan?elor publice. In acest sens, trebuie s? urm?rim o abordare echilibrat?, in care reducerea riscurilor merge man? in man? cu partajarea acestora, iar coeziunea pie?ei unice este salvgardat?."

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice, impozitare ?i vam?, a declarat: "La zece ani de la inceputul crizei mondiale, redresarea economiei europene a ca?tigat for?? ?i teren. Trebuie s? folosim acest impuls pozitiv pentru a finaliza reforma uniunii noastre economice ?i monetare. Nu toate mo?tenirile trecutului se corecteaz? in mod automat. Am asistat la adancirea inegalit??ilor sociale ?i economice atat in statele membre, cat ?i intre acestea. Este esen?ial ca eforturile noastre viitoare s? contribuie la convergen?a real? ?i durabil? a economiilor noastre."

Cu zece ani in urm?, la 9 august 2007, BNP Paribas a devenit prima banc? important? care a recunoscut impactul expunerii sale la pie?ele creditelor ipotecare cu risc ridicat din Statele Unite, ea v?zandu-se nevoit? s? inghe?e fondurile expuse. In anii care au urmat, ceea ce fusese ini?ial o criz? financiar? s-a transformat intr-o criz? bancar? ?i o criz? a datoriei suverane, cu un impact negativ imediat asupra economiei reale. Uniunea European? a intrat in cea mai grav? recesiune din istoria sa, fapt ce i-a marcat profund atat pe cet??enii no?tri, cat ?i companiile ?i economiile statelor membre.

In fa?a acestei adversit??i, institu?iile ?i statele membre ale UE au luat decizii politice ferme pentru a limita criza, a men?ine integritatea monedei euro ?i a evita eventuale consecin?e mai grave. Uniunea a depus eforturi pentru a reglementa sectorul financiar ?i a imbun?t??i guvernan?a economic?, pentru a promova cadre institu?ionale ?i juridice noi ?i comune, pentru a crea un mecanism de protec?ie financiar? al zonei euro, pentru a sprijini ??rile aflate in dificultate financiar?, pentru a imbun?t??i finan?ele publice ale statelor membre, pentru a continua reformele structurale ?i a incuraja investi?iile, pentru a combate ?omajul in randul tinerilor, pentru a imbun?t??i supravegherea sectorului bancar, pentru a spori capacitatea institu?iilor financiare de a face fa?? viitoarelor provoc?ri ?i pentru a stabili modalit??i de gestionare ?i de mai bun? prevenire a unor poten?iale crize.

Ca urmare a acestor m?suri, uniunea economic? ?i monetar? a Europei a fost revizuit? in mod substan?ial, iar economia european?, in special cea a zonei euro, s-a repus pe picioare. Redresarea economic? european? este sus?inut?, iar ?omajul scade in mod constant. Num?rul statelor membre din zona euro a crescut de la 12 la 19, iar moneda euro este acum cea de-a doua moned? ca importan?? din lume. Dintre cele opt state membre ale UE care au beneficiat de asisten?? financiar?, numai Grecia face inc? obiectul unui program, pe care urmeaz? s?-l p?r?seasc? la mijlocul anului 2018. Doar trei state membre fac in prezent obiectul componentei corective a Pactului de stabilitate ?i de cre?tere, a?a-numita procedur? aplicabil? deficitelor excesive, fa?? de 24 de state membre in momentul culminant al crizei. Planul Juncker, cunoscut ?i ca "Planul de investi?ii pentru Europa", a fost lansat in noiembrie 2014, iar in prezent se preconizeaz? c? el va atrage peste 225 de miliarde de euro la nivelul tuturor statelor membre, 72 % din cele 315 miliarde de euro prev?zute ini?ial.

Uniunea economic? ?i monetar? este in prezent solid?, ins? ea r?mane incomplet?, iar parcursul monedei euro se afl? abia la inceput. De la Raportul celor cinci pre?edin?i din iunie 2015 la Documentul de reflec?ie privind aprofundarea uniunii economice ?i monetare din mai 2017, in ultimii ani s-au luat multe ini?iative pentru a desprinde inv???minte de pe urma crizei ?i pentru a preg?ti cat mai bine Uniunea pentru provoc?rile viitoare.