InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Legislatienoutati legislative pentru dezovoltarea afacerii si cooperare europeana

Abonati-va la feed-ul legislatie
Modificarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice
14.12.2012

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor publice anunta publicarea in Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Ordonanta nr. 77/2012 a fost publicată in: Monitorul Oficial Nr. 827 din 10 decembrie 2012.

Avand in vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, in caz contrar existand riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravă in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,
ţinand cont de angajamentele asumate de Guvern prin Scrisoarea de intenţie şi memorandumul tehnic de inţelegere cu Fondul Monetar Internaţional din 8 iunie 2012, ce privesc creşterea eficienţei şi transparenţei procedurilor de achiziţii publice ca prioritate de varf, şi avand in vedere faptul că nerespectarea obligaţiilor asumate atrage după sine dificultăţi in asigurarea şi utilizarea fondurilor aferente restructurării şi reformării activităţilor de interes general, putand fi sistate plăţile pentru programele operaţionale, luand in considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului in ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, devine necesară adaptarea legislaţiei naţionale astfel incat să asigure transpunerea directivelor aşa cum au fost acestea modificate, cu atat mai mult cu cat necorelarea cu prevederile regulamentului menţionat conduce la existenţa unor discrepanţe intre pragurile prevăzute de legislaţia naţională şi cele prevăzute de legislaţia europeană, ceea ce poate crea confuzii in luarea deciziilor de către instanţele de judecată.

 

Hotararea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului
26.11.2012

Hotararea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 667, din 24 septembrie 2012.

In

Necunoscut
Taxe noi la Registrul Comertului.doc
Taxe noi la Registrul Comertului.doc
28,00 KBytes
26.11.2012 11:18
MS Word
Anexa 1-2.doc
Anexa 1-2.doc
42,50 KBytes
26.11.2012 11:18
Procedura comuna de achizitii aplicabila beneficiarilor privati din cadrul tuturor programelor operationale instituita de MAEur
12.11.2012

MAEur a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro, Ordinul privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta.
Procedura prevazuta in cadrul ordinului descrie conditiile si etapele pe care trebuie sa le parcurga beneficiarii privati care atribuie contracte de produse, servicii sau lucrari, finantate din instrumente structurale si va fi implementata si aplicata in cadrul tuturor programelor operationale.
Ordinul se aplica tuturor procedurilor de atribuire care se lanseaza dupa data de 29.10.2012, data intrarii in vigoare a ordinului.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

 

Document PDF
ja4ww_Ordin_proceduri_atribuire_beneficiari_privati.pdf
ja4ww_Ordin_proceduri_atribuire_beneficiari_privati.pdf
270,82 KBytes
12.11.2012 10:27
ORDIN Nr 1400
29.10.2012

ORDIN Nr. 1400 din 21 septembrie 2012
privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din Romania aparţinand persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

MS Word
ORDIN 1400.doc
ORDIN 1400.doc
78,00 KBytes
29.10.2012 11:25
Document PDF
Tax Alert 25_Registration of contracts.pdf
Tax Alert 25_Registration of contracts.pdf
116,07 KBytes
29.10.2012 11:26
HOTARARE nr. 967 din 3 octombrie 2012
12.10.2012

HOTARARE nr. 967 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 134/2008 privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare
In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

ARTICOL UNIC
Articolul 4 din Hotărarea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 12 februarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuţii in verificarea, monitorizarea şi recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare."
2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Regulamentul privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi supravegherea activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobandit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
---------------
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin

HOTARARE nr. 966 din 3 octombrie 2012
12.10.2012

HOTARARE nr. 966 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 828/2007 privind infiintarea Sistemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare

In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

ARTICOL UNIC
Articolul 4 din Hotărarea Guvernului nr. 828/2007 privind infiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 14 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuţii in verificarea, monitorizarea şi recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare."

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Regulamentul privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi supravegherea activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobandit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.) şi a denumirilor de origine (D.O.P.) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
---------------
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin

Modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare
14.08.2012

LEGEA Nr. 133 din 18 iulie 2012
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

Document PDF
L133.pdf
L133.pdf
158,58 KBytes
14.08.2012 16:56
Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011
03.05.2012

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul Cooperare teritoriala europeana

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2012

MS Word
norme metodologice legea 105_2011.doc
norme metodologice legea 105_2011.doc
167,00 KBytes
03.05.2012 17:19
Ordonanta de urgent pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
16.03.2012

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 2 din 28 februarie 2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

MS Word
OU 2_2012.doc
OU 2_2012.doc
81,00 KBytes
16.03.2012 16:24
ORDIN Nr. 3223 din 8 februarie 2012 privind recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate
20.02.2012

ORDIN Nr. 3223 din 8 februarie 2012
pentru aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate

MS Word
ORDIN _3223.doc
ORDIN _3223.doc
95,50 KBytes
20.02.2012 13:28
Noi norme UE pentru vinul BIO
10.02.2012

Detalii suplimentare la: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en

Comitetul permanent pentru agricultura ecologică (SCOF) a elaborat noi norme UE pentru vinul bio, care vor fi publicate in Jurnalul Oficial in săptămanile care urmează. Noul regulament, care se va aplica incepand cu recolta din 2012, permite producătorilor de vin bio să folosească termenul "vin bio" pe etichetele lor. Etichetele trebuie să poarte de asemenea logoul pentru agricultură ecologică al UE și codul organismului de certificare și să respecte totodată alte norme de etichetare a vinului. Deși se aplică deja norme pentru "vinul produs din struguri bio", acestea nu vizează și practicile de vinificație, adică intregul proces de transformare a strugurilor in vin. Sectorul vinicol rămăsese singurul sector nereglementat in intregime de normele UE privind agricultura ecologică in temeiul Regulation 834/2007. Noile norme sunt mai transparente și facilitează recunoașterea produsului de către consumatori. Ele vor contribui la o mai bună funcționare a pieței interne și la consolidarea poziției vinurilor bio din UE pe piața internațională, unde mulți alți producători de vinuri (SUA, Chile, Australia, Africa de Sud) au deja norme stabilite pentru vinurile bio. Acest regulament incheie pachetul legislativ pentru agricultura ecologică in UE, care vizează de acum toate produsele agricole.
Noul regulament prevede un subansamblu de practici enologice (vinicole) și stabilește substanțele permise pentru obținerea vinurilor bio, definite in Regulamentul (CE) nr. 606/2009 privind organizarea comună a pieței vitivinicole. De exemplu, acidul sorbic și desulfitarea nu vor fi permise, nivelul sulfiților din vinul bio trebuind să fie cu cel puțin 30-50 mg/l mai mic decat la vinul obținut prin metode convenționale (in funcție de conținutul de zahar rezidual). In afara acestui subansamblu de specificații, se aplică și normele vinicole generale definite in regulamentul OCP pentru sectorul vitivinicol. Pe langă respectarea acestor practici, vinul bio trebuie desigur să fie obținut din struguri bio - conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Document PDF
MEMO-12-81_EN.pdf
MEMO-12-81_EN.pdf
17,02 KBytes
10.02.2012 10:17
Proiect pentru acordarea de beneficii de asistenta sociala- in dezbatere publica
16.01.2012

Ministerul Muncii a emis recent spre dezbatere Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.50/2011, ale prevederilor Ordonantei Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.52/2011 si ale prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011.
In ceea ce priveste stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure, aceasta se realizeaza prin luarea in considerare a tuturor veniturilor pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent din bugetul din care se suporta si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale

Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

Actul normativ reglementeaza, printre altele, situatia in care parintele care a beneficiat de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulentul de insertie poate opta pentru incetarea drepturilor mentionate acordate pentru primul copil, astfel incat celalalt parinte sa aiba posibilitatea de a solicita drepturile pentru cel de-al doilea copil, in masura in care indeplineste conditiile prevazute de ordonanta de urgenta.
De asemenea, sunt eliminate din cuprinsul normelor metodologice a prevederilor referitoare la acordarea alocatiei de stat pentru copii si la cuantumul acesteia.

Alocatia pentru sustinerea familiei

Alocatia se acorda in functie de bunurile familiei sau, dupa caz, ale persoanei singure, cuprinse intr-o singura lista, respectiv lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social.
Se introduc noi conditii obligatorii pentru acordarea acestui drept in cazul familiilor cu minori de pana la 18 ani care urmeaza o forma de invatamant in strainatate. Acestia sunt luati in calcul la stabilirea dreptului la alocatie doar daca forma de invatamant este recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si reprezentantul legal prezinta in luna urmatoare incheierii semestrului scolar, dovada frecventarii cursurilor si numarul absentelor inregistrate de copil/copii eliberata de unitatea de invatamant din strainatate.
Copiii care finalizeaza cursurile invatamantului general obligatoriu, conform legii, dar nu au implinit varsta de 18 ani, acestia nu vor fi luati in calcul la numarul de copii din familia respectiva in vederea stabilirii dreptului la alocatie, ci vor fi inclusi ca membri ai familiei la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei.
Mentinerea acestor drepturi sociale este conditionata achitarea de catre beneficiari a obligatiilor legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate.

Se pot trimite sesizari si propuneri pana in data de 26.01.2012
Sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/proiecte-in-dezbatere-22-view.html

 

Legea privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania supusa dezbaterii publice
06.01.2012

Legea poate fi consultata la adresa http://www.ms.gov.ro/?pag=22
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 30-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normative (28.01.2011)

Necunoscut
Expunere motive.doc
Expunere motive.doc
145,50 KBytes
06.01.2012 10:58
Necunoscut
Legea.doc
Legea.doc
775,00 KBytes
06.01.2012 10:59
HOTARARE nr. 1.225 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
04.01.2012

HOTARARE nr. 1.225 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicatã, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã,
Guvernul Romaniei adoptã prezenta hotãrare.
ART. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat in platã se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe lunã in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/orã.
ART. 2
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bazã, potrivit incadrãrii, nu poate fi inferior nivelului salariului de bazã minim.
ART. 3
(1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de muncã, de salarii de bazã sub nivelul celui prevãzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevãzute la alin. (1) se fac de cãtre personalul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncã judeţene şi al municipiului Bucureşti, imputernicit, dupã caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
La data intrãrii in vigoare a prezentei hotãrari, Hotãrarea Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat in platã, publicatã in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010, se abrogã.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Modificari aduse legislatiei privind achizitiile publice
04.01.2012

La initiativa Parlamentului a fost aprobat un proiect de modificare a O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, care s-a materializat prin Legea nr. 279/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 872 din 9 decembrie, a carei aplicabilitate a intrat in vigoare luni, 12 decembrie 2011.
Printre principalele modificari se numara:
•Modificarea articolului 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006 aduce ca noutate referirea la conflictul de interese care include si situatia "tertului sustinator" care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante;
•In ceea ce priveste procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in cadrul art. 122 lit. i) a fost stabilit ca "valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale sa nu depaseasca 20% din valoarea contractului initial". A fost eliminata exceptia care permitea suplimentarea de pana la 50%;
•Criteriile de calificare si selectie precizate in cadrul invitatiei/anuntului de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire si, de asemenea, orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie precizate anterior conduce la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia modificarilor dispuse prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.


Sursa: ANRMAP

Arhiva ZIP
r67yo_Legea nr. 279 pe 2011.zip
r67yo_Legea nr. 279 pe 2011.zip
770,62 KBytes
04.01.2012 10:51
ORDIN nr. 1.183 din 12 decembrie 2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012
21.12.2011

EMITENT: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 15 decembrie 2011

Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,
in temeiul prevederilor Legii organizãrii şi funcţionãrii statisticii oficiale in Romania nr. 226/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Hotãrarii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statisticã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Institutului Naţional de Statisticã emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã urmãtoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2012: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
ART. 2
Operatorii economici care in cursul anului 2011 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a cãror valoare anualã, separat pentru cele douã fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depãşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sã completeze şi sã transmitã Institutului Naţional de Statisticã declaraţii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2012.
ART. 3
In cursul anului 2012 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizeazã schimburi intracomunitare de bunuri a cãror valoare cumulatã de la inceputul anului depãşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2012. Aceşti operatori economici trebuie sã completeze şi sã transmitã declaraţii statistice Intrastat incepand din luna in care valoarea cumulatã de la inceputul anului 2012 a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depãşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele douã fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri.
ART. 4
Prezentul ordin va fi pus in aplicare de cãtre direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statisticã.
ART. 5
Prin prezentul ordin se abrogã prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 1.865/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri in anul 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011.
ART. 6
Prezentul ordin se publicã in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Preşedintele Institutului
Naţional de Statisticã,
Vergil Voineagu

Bucureşti, 12 decembrie 2011.
Nr. 1.183.

Publicatii de interes pentru sectorul energetic
14.10.2011

Detalii suplimentare la: http://energypapers.com/node/2439

Rezumatul in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Săptămana 40/2011 | 3 - 9 octombrie 2011

 

Document PDF
OJEU-EN-2011-40-ro-c.pdf
OJEU-EN-2011-40-ro-c.pdf
92,22 KBytes
14.10.2011 09:16
Dreptul concurentei :concentrarile economice
13.10.2011

Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 624/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010 (Ordinul nr. 624/2011).
Publicatie: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559/05.08.2011
Intrare in vigoare: 5 august 2011
Legaturi cu alte acte normative: Instructiunile date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591/20.08.2010
Dispozitii principale
Ordinul nr. 624/2011 clarifica modul de calcul al taxei de autorizare a operatiunilor de concentrare economica datorate de intreprinderile care notifica achizitia de control asupra uneia sau a mai multor intreprinderi tinta.
Astfel, taxa se va calcula in functie de cifra de afaceri a intreprinderii tinta in anul anterior operatiunii de concentrare economica. In functie de tipul tranzactiei, pot fi identificate mai multe scenarii:
•cand operatiunea de concentrare economica se realizeaza prin dobandirea controlului, cifra de afaceri luata in considerare va fi cifra de afaceri a intreprinderii-tinta (intreprinderea asupra careia se dobandeste controlul);
•in cazul concentrarii economice realizate prin dobandirea controlului in comun asupra unei intreprinderi sau activitati preexistente, cifra de afaceri va fi cifra de afaceri a intreprinderii sau activitatii preexistente;
•in cazul concentrarii economice realizate prin dobandirea controlului in comun asupra unei intreprinderi nou-create, cifra de afaceri va fi rezultatul cumularii cifrelor de afaceri ale intreprinderilor care preiau controlul asupra societatii in comun nou-create;
•daca persoana/intreprinderea/intreprinderile care dobandeste/dobandesc controlul asupra intreprinderii nou-create este/sunt formal titularul drepturilor, dar actioneaza ca un "vehicul", cifra de afaceri luata in considerare la stabilirea taxei de autorizare va fi cifra de afaceri a intreprinderii/persoanei care, in fapt, dispune de puterea de a controla intreprinderea nou-creata;
•in cazul in care in operatiunile de concentrare economica realizate prin dobandirea controlului asupra unei intreprinderi nou-create este/sunt implicata/implicate o persoana fizica/persoane fizice, cifra de afaceri luata in considerare va fi cifra de afaceri a tuturor intreprinderilor controlate direct sau indirect pe teritoriul Romaniei de catre aceasta/acestea;
•in cazul dobandirii controlului prin cumparare de elemente de activ, cifra de afaceri corespunzatoare activelor cumparate va fi cifra de afaceri generata de respectivele active;
•in cazul tranzactiilor care implica externalizarea serviciilor prin transferul unei activitati comerciale (indiferent de modul de organizare a acesteia), cifra de afaceri se calculeaza pe baza cifrei de afaceri interne anterioare, generata de activitatea comerciala in cauza.
In scopul stabilirii taxei de autorizare, din cifra de afaceri neta definita se va deduce si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor intracomunitare.
Cifra de afaceri luata in calcul este cifra realizata pe teritoriul Romaniei, in exercitiul financiar precedent autorizarii concentrarii economice. Prin exercitiu financiar se intelege exercitiul care corespunde anului calendaristic 1 ianuarie - 31 decembrie.
In functie de cifra de afaceri realizata de intreprinderea tinta, taxa de autorizare se va stabili conform tabelului:

 

Noi reguli de lansare a procedurilor de achizitie publica in SEAP
23.09.2011

ANRMAP va proceda la evaluarea documentatiei de atribuire, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei / anuntului de participare. Noile modificari reprezinta o revizuire a sistemului national al achizitiilor publice, prin care se doreste crearea unui filtru de preventie.
Noua atributie a ANRMAP a fost stabilita prin Hotararea de Guvern nr. 801/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Evaluarea va viza doar conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care vor intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Functia de evaluare se va realiza prin mijloace electronice, prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.). In acest sens, operatorul S.E.A.P. are obligatia ca, pana la publicarea invitatiei / anuntului de participare, sa asigure numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat si nerestrictionat la documentatia de atribuire si notele justificative prevazute de legislatia in domeniul achizitiilor publice, incarcate integral de catre autoritatile contractante si semnate cu semnatura electronica.
In termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei in S.E.A.P., A.N.R.M.A.P. are obligatia:
a) de a emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire, daca prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;
b) de a informa autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice."
Avertizam ca pentru punerea in aplicare a noului sistem de incarcare a documentatiei de atribuire prealabil anuntului/invitatiei de participare, site-ul www.e-licitatie.ro nu va fi functional incepand cu data de 23 septembrie 2011 orele 00.00 pana in data de 25 septembrie 2011 orele 24.00.
In acest context, presedintele A.N.R.M.A.P., dna Cristina Traila, precizeaza urmatoarele: "Noile modificari reprezinta o revizuire fundamentala a sistemului national al achizitiilor publice, prin care se doreste crearea unui filtru real de preventie. Evaluarea de catre A.N.R.M.A.P. a documentatiei de atribuire inaintea publicarii in SEAP a invitatiei/anuntului de participare are ca scop eliminarea criteriilor prin care se directioneaza sau se restrictioneaza participarea operatorilor economici la procedurile de achizitie publica. Contam pe faptul ca aceasta masura va scadea numarul contestatiilor la documentatiile de atribuire depuse la CNSC. Din punctul nostru de vedere este masura optima de curatare a sistemului achizitiilor publice si de intarire a concurentei reale. Fiind o masura cu caracter reformator, lansez un apel catre toti actorii implicati in procedurile de achizitie publica sa ne sustina si sa inteleaga eventualele mici neconcordante de inceput ale sistemului implementat prin intermediul operatorului SEAP. Avem convingerea ca masurile luate vor duce la imbunatatirea calitatii procedurilor de achizitii publice si, implicit, la eficientizarea cheltuirii banului public, fie el provenind din bugetul national sau din fonduri europene".
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

CONTRIBUTIA PENTRU COGENERARE DE INALTA EFICIENTA
09.09.2011

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare in domeniul Energiei ("ANRE") nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de inaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă in cogenerare de inaltă eficienţă a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 172/2011 şi a intrat in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2011 ("Ordinul 9/2011").

Document PDF
TNF 239 RO1.pdf
TNF 239 RO1.pdf
1,47 MBytes
09.09.2011 08:56
Pagini:« Inapoi12345Inainte »