InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Legislatienoutati legislative pentru dezovoltarea afacerii si cooperare europeana

Abonati-va la feed-ul legislatie
Hotararea nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,
03.11.2010

Hotararea nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

Necunoscut
hg955_8sept2010.doc
hg955_8sept2010.doc
551,50 KBytes
02.11.2010 14:20
Achizitii publice: IMMurile nu vor mai beneficia de reducerile de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile pentru participare si de buna executie
19.09.2016

 

Executivul a adoptat in 19 sept 2016 o ordonanta de urgenta  care modifica si completeaza unele acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice, in contextul indeplinirii conditionalitatilor ex-ante ce ii revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Este vorba despre modificari aduse Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

Ordonanta de urgenta abroga, din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari. Astfel, prin eliminarea acestor facilitati considerate de catre Comisia Europeana ca fiind masuri care creeaza o discriminare pozitiva fata de operatorii economici care nu au acest statut, IMM-urile vor participa in aceleasi conditii ca si ceilalti operatori economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii. Masura modificarii legislative a fost decisa de Guvern avand in vedere ca in cazul declansarii de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei a procedurii de infringement in baza celor semnalate in acest dosar, este posibil ca auditul Comisiei sa aplice corectii financiare in toate proiectele cu finantare nerambursabila in care s-au derulat proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica in care IMM-urile din Romania au beneficiat de facilitatile mentionate.

 

De mentionat este faptul ca noul cadru legal in domeniul achizitiilor publice, adoptat pe parcursul acestui an, contine o serie de prevederi care promoveaza accesul IMM-urilor la aceasta piata, cum ar fi faptul ca impartirea pe loturi a contractului de achizitie publica devine regula, autoritatile contractante avand obligatia de a justifica decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi. De asemenea, introducerea unui mecanism care sa permita plati directe catre subcontractanti - faciliteaza, indirect, accesul IMM-urilor la piata achizitiilor publice, avand in vedere ca, in multe situatii, subcontractantii sunt IMM-uri.

MS Word
Achizi?ii publice.docx
Achizi?ii publice.docx
51,44 KBytes
19.09.2016 17:00
ANAF a publicat procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscal
25.04.2013

ANAF a publicat in Monitorul Oficial ( nr. 0236 din 24.04. 2013) Ordinul ( nr. 450 din 19 Aprilie 2013)privind procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscalecarestabileste o procedura unitara pentru solutionarea acestora. Daca actul admnistrativ fiscal nu dispune masuri executorii, termenul de depunere a contestatiei este de 30 zile de la comunicare, conform art. 207 din Codul de procedura fiscala. Daca sunt dispuse masuri de executare silita, terenul de contestare este de 15 zile.

Contestatia este o procedura administrativa, ce nu suspenda dreptul la actiune in instanta a persoanei interesate. Pentru a depune o contestatie, persoana interesata trebuie sa demonstreze dreptul sau interesul sau lezat. Depunerea contestatiei se face la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat. In cazul in care contestatia este depusa la un organ fiscal ce nu are competenta in solutionare, acesta are obligatia ca in termen de 5 zile sa comunice contestatia catre organul competent in solutionare.
• Cine are competenta legala pentru solutionarea contestatiilor?
Aceasta competenta este data de valoarea sumelor contestate astfel:
- pentru sume pana la 3.000.000 lei, competenta este a structurii din directiile judetene sau ale Municipiului Bucuresti;
- pentru sume mai mari de 3.000.000 lei, competenta este data de Directia Generala de solutionare a contestatiilor. Solutionarea contestatiei impotriva refuzului nejustificat de a emite un act administrativ fiscal este in competenta organului ierahic superior celui ce trebuia sa emita actul administrativ.
• Ce reprezinta interventia voluntara in contestatie ?
Interventia voluntara este forma de participare la cerere, in solutionarea contestatiilor, a tertilor ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei.
Interventia voluntara se face la cererea unei terte persoane care urmareste realizarea unui interes propriu.
Interventia se poate depune la organul competent de solutionare pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei. Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat intervenientul printr-o adresa.
• Ce motive formale se pot invoca la respingerea unei contestatii ?
O contestatie poate fi respinsa cand:
a)este nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;
b)este depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta,
c)este depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu,
d)este lipsita de interes, in situatia in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim;
e)este prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu au fost emise decizii privind baza de impunere.

Document PDF
OpANAF450per2013.pdf
OpANAF450per2013.pdf
467,76 KBytes
25.04.2013 09:16
ANRMAP a modificat procedura de supraveghere a achizitiilor publice
19.08.2009

ANRMAP a modificat "Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii".

Una dintre modificarile aduse prin intermediul actului normativ se refera la continutul dosarului de supraveghere. Conform noilor prevederi legale, dupa finalizarea fiecarei proceduri de supraveghere se va intocmi un dosar de supraveghere care va contine, dupa caz, urmatoarele:
•opisul documentelor de control
•sesizarea din oficiu sau venita din partea tertilor
•nota de informare
•comunicarea privind inceperea procedurii de supraveghere;
•comunicarea privind incetarea procedurii de supraveghere;
•documentele aferente fiecarei proceduri de atribuiresupuse verificarii;
•declaratia pe propria raspundere a conducatorului autoritatii contractante/operatorului economic sau a reprezentantului legal;
•notele explicative;
•raportul de control;
•procesul-verbal de constatare a contraventiei;
•propunerile privind utilizarea mijloacelor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea ori eludarea prevederilor legale;
•oricare alte informatii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Regulamentul a fost modificat prin ordinul nr.107/2009 al Presedintelui ANRMAP, publicat in Monitorul Oficial din 17august 2009.

Document PDF
9amji_ordin control 107.pdf
9amji_ordin control 107.pdf
272,71 KBytes
19.08.2009 14:39
CE recomanda economisirea de timp si bani in litigiile transfrontaliere prin recurgerea la mediere
23.08.2010

Detalii suplimentare la: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1060&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

CE recomanda economisirea de timp si bani in litigiile transfrontaliere prin recurgerea la mediere

Document PDF
medierea.pdf
medierea.pdf
73,39 KBytes
23.08.2010 15:44
Document PDF
Survey_Data_Report.pdf
Survey_Data_Report.pdf
943,71 KBytes
23.08.2010 15:44
Cod Vamal Comunitar
12.08.2010

Regulamentul nr. 450/2008 privind stabilirea unui nou Cod Vamal Comunitar, care a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in data de 4 iunie 2008.

Regulamentul este obligatoriu, in toate elementele sale, si se aplica direct in toate statele membre. Acesta intra in vigoare la 20 de zile de la publicarea in Jurnalul Oficial al UE. Cu toate acestea, anumite prevederi se vor aplica gradual, incepand cu 24 iunie 2009 si 1 ianuarie 2011, dar nu mai tarziu de 24 iunie 2013.

Regulamentul nr. 450/2008 abroga Regulamentul (CEE) nr. 3925/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind eliminarea controalelor si a formalitatilor aplicabile bagajelor de mana si bagajelor insotitoare ale pasagerilor care efectueaza un zbor intracomunitar, precum si bagajelor persoanelor care efectueaza o traversare maritima intracomunitara si Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.

Adoptarea unui Cod Vamal modernizat s-a datorat faptului ca Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar s-a bazat pe integrarea regimurilor vamale aplicate in mod separat in statele membre respective in anii '80 si a fost modificat in mod repetat si substantial de la data intrarii sale in vigoare, in vederea abordarii unor aspecte specifice, precum protectia buneicredinte sau luarea in considerare a cerintelor in materie de securitate.

De asemenea, Regulamentul nr. 450/2008 isi propune "sa se rationalizeze regimurile vamale si sa se tina seama de faptul ca utilizarea mijloacelor electronice pentru depunerea si prelucrarea declaratiilor reprezinta regula, iar utilizarea si prelucrarea declaratiilor pe hartie reprezinta exceptia."

Codul Vamal modernizat introduce cadrul juridic pentru aplicarea anumitor dispozitii ale legislatiei vamale pentru schimburile comerciale cu marfuri intre parti ale teritoriului vamal in care se aplica dispozitiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al TVA si parti ale teritoriului respectiv in care dispozitiile mentionate nu se aplica sau pentru schimburile comerciale intre parti in care dispozitiile mentionate nu se aplica. "Avand in vedere faptul ca marfurile in cauza reprezinta marfuri comunitare, precum si natura fiscala a masurilor relevante in cadrul acestui comert intracomunitar, este justificata introducerea, prin intermediul unor masuri de punere in aplicare, a unor simplificari adecvate ale formalitatilor vamale care urmeaza sa fie aplicate acestor marfuri", se arata in expunerea de motive a Regulamentului nr. 450/2008.

Normele in materie de declaratii vamale si pentru plasarea marfurilor sub un regim vamal vor fi modernizate si rationalizate si, in special, se va impune ca declaratiile vamale sa fie, de regula, intocmite pe cale electronica si sa prevada doar un singur tip de declaratie simplificata.

In scopul de a reduce riscul pentru Comunitate, cetatenii si partenerii comerciali ai acesteia, aplicarea armonizata a controlului vamal de catre statele membre se va baza pe un cadru comun de gestionare a riscurilor si pe un sistem electronic pentru punerea in aplicare a acestuia.

Document PDF
Cod Vamal comunitar_06081959.pdf
Cod Vamal comunitar_06081959.pdf
419,05 KBytes
12.08.2010 11:40
Document PDF
regulament 273_2009.pdf
regulament 273_2009.pdf
714,50 KBytes
12.08.2010 11:40
Document PDF
regulament 177_2010 CE.pdf
regulament 177_2010 CE.pdf
741,58 KBytes
12.08.2010 11:41
Document PDF
Proiect Norme transfer regimuri economice 3_.pdf
Proiect Norme transfer regimuri economice 3_.pdf
151,63 KBytes
12.08.2010 12:22
Codul de bune practici in comertul cu produse agroalimentare modificat prin a fost modificat prin Legea nr. 247/2010
24.01.2011

Codul de bune practici in comerţul cu produse agroalimentare, transpus in Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, a fost modificat prin Legea nr. 247/2010, intrată in vigoare pe 19 decembrie, anul trecut. Principala modificare, dorită atat de retaileri, cat şi de furnizori, este eliminarea termenelor de plată fixe, care duceau la blocaje in relaţiile comerciale. Au mai fost clarificate unele noţiuni susceptibile de interpretări diferite, cum ar fi costul de producţie sau discount-ul.

MS Word
LEGE 321_2009.doc
LEGE 321_2009.doc
54,00 KBytes
24.01.2011 09:51
Comisia publica noi norme referitoare la plantarea vitei-de-vie, menite a acorda acestui sector al UE mai multa flexibilitate
10.04.2015

Comisia Europeana a publicat noi norme la nivelul UE privind un , permitand o extindere anuala limitata a suprafetei viticole a UE. Dupa cum s-a stabilit in cadrul, noul sistem se va aplica de la 1 ianuarie 2016, inlocuind regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare.

Comisarul UE pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil, a declarat: "Noul sistem ofera

 

Noul sistem ofera sectorului vitivinicol european flexibilitatea de a permite cresterea treptata a productiei, pentru a raspunde cererii tot mai mari la nivel mondial. In aceeasi etapa, statele membre pot pune in aplicare o serie de mecanisme de salvgardare pentru a aborda eventualele riscuri sociale si de mediu in anumite zone de productie de vin."

 

Un studiu extern recent a ajuns la concluzia ca, in pofida cresterii, incepand din 2008, a volumului si a valorii exporturilor din UE catre tari terte si in ciuda unei imbunatatiri semnificative a balantei comerciale, cota de piata a UE pe pietele mondiale continua sa scada. In plus, se preconizeaza ca, la nivel mondial, consumul total va creste pana in 2025, scazand in continuare, per ansamblu, in UE. Asadar, aceasta evolutie a pietei arata ca, in viitor, sectorul vitivinicol al UE va depinde tot mai mult de exporturi.

Textul publicat astazi prezinta normele stabilite de comun acord si in unanimitate de statele membre si de Parlamentul European. Se confirma astfel modul in care statele membre ar trebui sa gestioneze (la nivel national) sistemul de autorizatii pentru plantare gratuite si netransferabile. De asemenea, normele prezinta mecanismul de salvgardare pentru plantarile noi: autorizatiile sunt limitate la o crestere cu 1 % a suprafetei cultivate cu vita-de-vie pe an si per stat membru, iar statele membre pot aplica, optional, in cazuri justificate in mod corespunzator, limite de crestere la nivel national sau regional sau pentru zone cu/fara indicatie geografica. Totodata, normele specifica modul in care se realizeaza tranzitia de la sistemul actual la cel nou si modul in care drepturile de plantare valabile pot fi convertite in autorizatii. Drepturile din rezerva care nu sunt acordate producatorilor pana la sfarsitul anului 2015 isi vor pierde valabilitatea dupa data respectiva.

 

 

Sursa:CE

Document PDF
OJ-L-2015-093-FULL-RO-TXT.pdf
OJ-L-2015-093-FULL-RO-TXT.pdf
2,41 MBytes
10.04.2015 07:24
Document PDF
fulltext_en.pdf
fulltext_en.pdf
3,68 MBytes
10.04.2015 07:24
Comunicat de presa APIA:cereri de plata pentru apicultori
08.07.2010
COMUNICAT DE PRESĂ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează apicultorii că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru acţiunile realizate în acest an este 16 august 2010. Acţiunile pentru care se acordă sprijin financiar sunt lupta contra varoozei, respectiv cumpărarea de mătci provenite din ferme de elită şi de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri şi familii de albine. Aceste măsuri sunt prevăzute în Programul Naţional Apicol. Pentru anul 2009 - 2010, pachetul financiar destinat celor două acţiuni este de 1.966.151 euro, fonduri europene, şi 6.652.471 lei, fonduri de la buget. Beneficiarii ajutorului financiar sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizate în asociaţii de crescători de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producători, constituite conform legislaţiei în vigoare. Reamintim că apicultorii nu pot solicita ajutorul financiar în nume propriu, ci trebuie să depună, anual, cererea de sprijin financiar la sediul formei asociative din care fac parte. Ulterior, formele asociative depun, la Centrele Judeţene APIA, cererea de plată, pe baza solicitărilor membrilor. SERVICIUL COMUNICARE ŞI PROMOVARE PROGRAME www.apia.org.ro
Consultare publica: Modificarea legii privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor
19.11.2013

Ministerul Economiei a publicat spre consultare un proiect de lege care vizează modificarea Legii 364/2004 privind stimularea infiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii.
Proiectul de act normativ aflat in dezbatere publică propune accentuarea rolului educatiei antreprenoriale, precum şi o serie de masuri specifice care să sprijine infiinţarea de noi afaceri. Potrivit documentului, pentru primul an fiscal de la inregistrarea la Registrul Comertului, microintreprinderile şi intreprinderile mici vor fi scutite de la plata impozitului pe venitul realizat in anul fiscal de referinta, cu obligativitatea menţinerii activităţii şi a obţinerii, in fiecare an, de venituri din exploatare, in cota de cel putin 50% din totalul veniturilor realizate in primul an fiscal, timp de minimum doi ani dupa obţinerea facilităţii.
De asemenea, pentru primul an fiscal de la inregistrarea la Registrul Comertului, microintreprinderile si intreprinderile mici ar putea beneficia de reducerea cu 50% a contributiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi cu varsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, precum şi pentru acelaşi numar de lucrători necalificaţi cu varsta cuprinsă intre 25 şi 55 de ani, angajaţi cu norma intreagă pe perioadă nedeterminată.
"Gandiţi mai intai la scară mică"
Conform proiectului de lege, iniţiatorii oricăror acte normative care au impact asupra intreprinderilor mici si mijlocii vor fi obligaţi să evalueze, mai intai, efectele introducerii noii reglementări asupra activitatii IMM-urilor, conform principiului"Ganditi mai intai la scară mică"("think small first"). Totodată, iniţiatorii vor fi nevoiţi să respecte principiul "numărului constant" ("one in/one out"): introducerea unor noi sarcini administrative pentru IMM-uri trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.
Mai mult, inaintea demarării procesului de avizare a oricarui act normativ, iniţiatorul trebuie să aplice "Testul IMM". Acesta consta in efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate in activitatea intreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie sa conducă la identificarea corecţiilor care se impun in definitivarea proiectului de act normativ.
Proiectul de lege, care reia o parte dintre propunerile unei Ordonanţe de Guvern publicate spre consultare in iunie 2013, se află in dezbatere publică 10 zile, incepand cu 15 noiembrie 2013. Propunerile, sugestiile şi opiniile pe marginea acestuia se primesc la adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro.

Sursa: Ministerul Economiei

 

Document PDF
Expunere_motive_Proiect_lege_pentru_modif_Legii_346_2004.pdf
Expunere_motive_Proiect_lege_pentru_modif_Legii_346_2004.pdf
176,64 KBytes
19.11.2013 13:52
Document PDF
Proiect_lege_pentru_modif_Legii_346_2004.pdf
Proiect_lege_pentru_modif_Legii_346_2004.pdf
130,62 KBytes
19.11.2013 13:52
CONTRIBUTIA PENTRU COGENERARE DE INALTA EFICIENTA
09.09.2011

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare in domeniul Energiei ("ANRE") nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de inaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă in cogenerare de inaltă eficienţă a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 172/2011 şi a intrat in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2011 ("Ordinul 9/2011").

Document PDF
TNF 239 RO1.pdf
TNF 239 RO1.pdf
1,47 MBytes
09.09.2011 08:56
De la 1.01. 2010 a intrat in vigoare Regulamentul Comisiei Europene nr. 1177/2009 privind modificarea pragurilor de aplicare in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii.
12.01.2010

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 314/64 din data de 1 decembrie 2009 a fost publicat Regulamentul (CE) nr. 1177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii.

Regulamentul a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Fiind direct aplicabil in Romania, Regulamentul modifica pragurile valorice stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu privire la:

- transmiterea spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire;

- aplicarea legislatiei achizitiilor publice contractelor finantate/ subventionate cu peste 50% de catre o autoritate contractanta.

Pragurile pentru publicarea anunturilor in JOUE

Anunturile de intentie. Pragul de 750.000 euro stabilit prin art. 51 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anunturilor de intentie referitoare la contractele/acordurile-cadru de furnizare si de servicii nu se modifica. In schimb, pragul prevazut de acelasi articol pentru contractele/acordurile-cadru de lucrari se diminueaza de la 5.000.000 euro la 4.845.000 euro.

Anunturile de participare si de atribuire. Pragurile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire, reglementate prin art. 55 alin. (2) si art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, se modifica dupa cum urmeaza:

- pragul de 400.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor sectoriale de furnizare sau de servicii se micsoreaza la 387.000 euro;

- pragul de 5.000.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor de lucrari se micsoreaza la 4.845.000 euro.

Prin urmare, publicarea in JOUE a anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire este obligatorie pentru:

- contractul/acordul-cadru nesectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;

- contractul/acordul-cadru sectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 387.000 euro;

- contractul/acordul-cadru de lucrari cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 4.845.000 euro.

Se impune sa subliniem faptul ca termenele de formulare a contestatiilor sau a actiunilor la instantele judecatoresti, de 10 zile, respectiv de 5 zile, se vor raporta la noile valori estimate ale contractelor/acordurilor-cadru.

Contractele de concesiune de lucrari. Pragul de 5.000.000 euro, prevazut de art. 223 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea in JOUE a anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice, a fost de asemenea coborat la 4.845.000 euro.

In mod similar, pragul de 5.000.000 euro impus prin art. 227 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari de catre concesionarii de lucrari publice care nu au calitatea de autoritate contractanta, a scazut la 4.845.000 euro.

Contractele finantate/subventionate cu peste 50% de autoritatile contractante

Prin noile reglementari s-au modificat si pragurile stabilite prin art. 9 lit. c) si c1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea legislatiei achizitiilor publice in cazul contractelor atribuite de catre operatori economici care nu au calitatea de autoritate contractanta, dar care sunt finantate/subventionate in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta. Aceste praguri au fost diminuate dupa cum urmeaza:

- pentru contractele de lucrari, de la 5.000.000 euro la 4.845.000 euro;

- pentru contractele de servicii, de la 200.000 euro la 193.000 euro.

Pragurile exprimate in moneda nationala

Potrivit Comunicarii Comisiei din data de 2 decembrie 2009, valorile corespunzatoare pragurilor din Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE sunt exprimate in moneda nationala, astfel:

Prag in EUR Prag in RON

125 000 EUR 477 688 RON

193 000 EUR 737 550 RON

387 000 EUR 1 478 921 RON

4 845 000 EUR 18 515 168 RON

 

Document PDF
Regulamentul comisiei, noi praguri.pdf
Regulamentul comisiei, noi praguri.pdf
712,89 KBytes
21.06.2010 10:44
Directiva 2004/24/CE care priveste medicamentele traditionale din plante
21.01.2011

Directiva 2004/24/CE de modificare, in ceea ce privește medicamentele tradiționale din plante, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman produce efecte dupa 1 apr 2011

Document PDF
dir_2004_24_ro.pdf
dir_2004_24_ro.pdf
195,47 KBytes
21.01.2011 11:43
Dreptul concurentei :concentrarile economice
13.10.2011

Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 624/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010 (Ordinul nr. 624/2011).
Publicatie: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559/05.08.2011
Intrare in vigoare: 5 august 2011
Legaturi cu alte acte normative: Instructiunile date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 400/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591/20.08.2010
Dispozitii principale
Ordinul nr. 624/2011 clarifica modul de calcul al taxei de autorizare a operatiunilor de concentrare economica datorate de intreprinderile care notifica achizitia de control asupra uneia sau a mai multor intreprinderi tinta.
Astfel, taxa se va calcula in functie de cifra de afaceri a intreprinderii tinta in anul anterior operatiunii de concentrare economica. In functie de tipul tranzactiei, pot fi identificate mai multe scenarii:
•cand operatiunea de concentrare economica se realizeaza prin dobandirea controlului, cifra de afaceri luata in considerare va fi cifra de afaceri a intreprinderii-tinta (intreprinderea asupra careia se dobandeste controlul);
•in cazul concentrarii economice realizate prin dobandirea controlului in comun asupra unei intreprinderi sau activitati preexistente, cifra de afaceri va fi cifra de afaceri a intreprinderii sau activitatii preexistente;
•in cazul concentrarii economice realizate prin dobandirea controlului in comun asupra unei intreprinderi nou-create, cifra de afaceri va fi rezultatul cumularii cifrelor de afaceri ale intreprinderilor care preiau controlul asupra societatii in comun nou-create;
•daca persoana/intreprinderea/intreprinderile care dobandeste/dobandesc controlul asupra intreprinderii nou-create este/sunt formal titularul drepturilor, dar actioneaza ca un "vehicul", cifra de afaceri luata in considerare la stabilirea taxei de autorizare va fi cifra de afaceri a intreprinderii/persoanei care, in fapt, dispune de puterea de a controla intreprinderea nou-creata;
•in cazul in care in operatiunile de concentrare economica realizate prin dobandirea controlului asupra unei intreprinderi nou-create este/sunt implicata/implicate o persoana fizica/persoane fizice, cifra de afaceri luata in considerare va fi cifra de afaceri a tuturor intreprinderilor controlate direct sau indirect pe teritoriul Romaniei de catre aceasta/acestea;
•in cazul dobandirii controlului prin cumparare de elemente de activ, cifra de afaceri corespunzatoare activelor cumparate va fi cifra de afaceri generata de respectivele active;
•in cazul tranzactiilor care implica externalizarea serviciilor prin transferul unei activitati comerciale (indiferent de modul de organizare a acesteia), cifra de afaceri se calculeaza pe baza cifrei de afaceri interne anterioare, generata de activitatea comerciala in cauza.
In scopul stabilirii taxei de autorizare, din cifra de afaceri neta definita se va deduce si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor intracomunitare.
Cifra de afaceri luata in calcul este cifra realizata pe teritoriul Romaniei, in exercitiul financiar precedent autorizarii concentrarii economice. Prin exercitiu financiar se intelege exercitiul care corespunde anului calendaristic 1 ianuarie - 31 decembrie.
In functie de cifra de afaceri realizata de intreprinderea tinta, taxa de autorizare se va stabili conform tabelului:

 

Firmele vor depune declaratii onnline, doar prin Sistemul Electronic National
28.08.2009

Depunerea declaratiilor utilizand Sistemul Electronic National (SEN), operat de Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale (ASSI), reprezinta singura modalitate legala de transmitere in format electronic a declaratiilor catre institutiile si autoritatile administratiei publice, potrivit Hotararii Guvernului nr. 862/2009.
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550, din 7 august 2009, a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 862/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

Conform actului normativ, depunerea declaratiilor utilizand SEN, operat de ASSI, reprezinta singura modalitate legala de transmitere in format electronic a declaratiilor catre institutiile si autoritatile administratiei publice.

Prin intermediul SEN, disponibil la adresa de internet www.e-guvernare.ro, toti contribuabilii de la nivel national au posibilitatea de a depune online urmatoarele noua declaratii catre institutiile publice:
- Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale (Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale)
- Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor de somaj (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca)
- Declaratia privind contributia de asigurari sociale de sanatate (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate)
- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat - 100 (Ministerul Finantelor Publice)
- Declaratia privind impozitul pe profit - 101 (Ministerul Finantelor Publice)
- Decont privind taxa pe valoare adaugata - 300 (Ministerul Finantelor Publice)
- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor sociale si a fondurilor speciale - 102 (Ministerul Finantelor Publice)
- Declaratia privind accizele - 103 (Ministerul Finantelor Publice)
- Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri - 390 (Ministerul Finantelor Publice).

Pana la adoptarea HG nr. 862/2009, doar marii contribuabili aveau acces la cele noua servicii electronice, disponibile prin SEN.

Potrivit actului normativ, institutiile si autoritatile administratiei publice au obligatia de a accepta declaratiile depuse de catre orice contribuabil prin SEN, ca singura modalitate legala de transmitere in format electronic a acestora.

Serviciile publice electronice de depunere a declaratiilor prin SEN pot fi utilizate in baza detinerii unui certificat electronic valid emis de catre ASSI, operatorul sistemului.

Pentru utilizarea procedurilor electronice puse la dispozitie prin intermediul www.e-guvernare.ro, persoanele juridice trebuie sa achite un tarif anual de utilizare in cuantum de 46 de lei, fara TVA.

Potrivit Hotararii nr. 862/2009, pana la data de 31 decembrie 2009 ASSI are obligatia de a realiza registrul electronic al institutiilor si autoritatilor administratiei publice din Romania. Orice modificare survenita asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului institutiei sau autoritatii administratiei publice va fi comunicata in termen de 3 zile catre ASSI in scopul actualizarii informatiilor din registrul electronic.

Actul normativ aduce modificari si asupra anexei nr. 1 din H.G. 1085/2003, anexa ce cuprinde lista institutiilor publice care au obligativitatea de a se inregistra in SEN, de a pune la dispozitie datele de contact, precum si formularele administrative pe care le utilizeaza in relatia cu cetatenii. Astfel, toate institutiile si autoritatile administratiei publice din Romania au obligativitatea legala de a utiliza proceduri electronice pentru furnizarea serviciilor si informatiilor publice prin SEN.

 

Ghid de proiectare pentru controlul fisurarii elementelor masive si peretilor structurali de beton armat
25.08.2011

Detalii suplimentare la: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?sCountry=RO&

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind aprobarea reglementării tehnice
"Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive şi pereţilor structurali de beton armat datorită contracţiei impiedicate ", indicativ GP 115 - 2011.
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?sCountry=RO&

MS Word
cfcontent.doc
cfcontent.doc
9,72 MBytes
25.08.2011 11:30
HG nr. 613/2013 din 14 august 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
02.09.2013

HOTĂRÂREA nr. 613/2013 din 14 august 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 44/2004 (HG 613/2013)
2013-08-22 - Publicat in MOF 528 din 22 August 2013
2013-08-11 - Proiect, Nota de fundamentare

MS Word
HG613.docx
HG613.docx
23,05 KBytes
02.09.2013 15:51
HG pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare conf.Reg. (CE) 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice
16.04.2013

Guvernul a adopta această Hotărare prin care se creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor in sectorul agricultură ecologică, avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 şi prevederile Regulamentului (CE) 889/2008.
Operatorilor care folosesc fraudulos termenii: "ecologic", "biologic", "organic" sau abrevierile acestora, precum "bio", "eco", ca mărci comerciale sau practici de utilizare in producţia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi distribuţia produselor, inclusiv pe eticheta produsului, pe materialele publicitare şi pe documentele comerciale, care pot induce in eroare consumatorul şi care nu sunt obţinute in conformitate cu regulile de producţie ecologică li se va aplica, pe langă amenda contravenţională, şi o sancţiune contravenţională complementară, de oprire temporară de la comercializare a produselor in cauză, conform prevederilor art.91 alin.(2) al Regulamentului (CE) 889/2008

 

MS Word
HG133.docx
HG133.docx
16,64 KBytes
16.04.2013 14:33
HG ref ajutor minimis pentru investitii realizate de IMM -
15.05.2013

Ministerul Economiei

Cabinet Ministru Delegat pentru IMM-uri,  Mediu de Afaceri si Turism

Document PDF
hotarare.pdf
hotarare.pdf
6,25 MBytes
15.05.2013 15:38
Pagini:12345Inainte »