InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultarea Grupului de experti pentru IMM-uri prin intermediul EEN, legata de principiile si orientarile privind schimbul de date B2B

Data publicarii: 07.12.2018

Data expirarii: 15.01.2019

 

Ini?iativa privind pia?a unic? digital? i?i propune s? imbun?t??easc? disponibilitatea datelor in economie:

-       datele de?inute de sectorul public ("informa?iile din sectorul public");

-       datele rezultate din cercetarea ?tiin?ific? finan?at? din fonduri publice, dar ?i

-       datele de?inute de intreprinderi.

O disponibilitate mai larg? a datelor ar putea fi benefic? pentru IMM-uri, care, de regul?, nu dispun de mijloace suficiente pentru a colecta date.

In acela?i timp, apari?ia unor dispozitive "inteligente" conectate la internet (internetul obiectelor) ridic? noi provoc?ri in ceea ce prive?te confiden?ialitatea comercial?, concuren?a ?i atribuirea valorii juste.

Schimbul de date comerciale ar trebui s? se bazeze pe libertatea de contractare ca piatr? de temelie.

Comisia a analizat in detaliu aceste aspecte juridice. Aceasta a concluzionat c?:

-       libertatea contractual? continu? s? reprezinte piatra de temelie a tuturor acordurilor privind utilizarea obiectelor din domeniul IO, precum ?i a datelor rezultate din aceste obiecte;

-       schimbul de date ar trebui s? aib? loc pe "pie?ele de date";

-       ar fi necesar? respectarea anumitor principii pentru a asigura o concuren?? loial? pe aceste pie?e, ?i anume atat pentru obiectele IO, cat ?i pentru produsele ?i serviciile care se bazeaz? pe datele f?r? caracter personal generate de calculatoare create de astfel de obiecte.

Principiile se aplic? numai datelor f?r? caracter personal, deoarece Regulamentul general privind protec?ia datelor ?i alte norme aplicabile reglementeaz? suficient prelucrarea datelor cu caracter personal.

Principiile oblig? intreprinderile s? se asigure c?, in cadrul contractelor relevante:

-                 sunt transparente in ceea ce prive?te cine poate avea acces la datele relevante ?i in ce scop sunt utilizate acestea;

-                 recunosc, cat mai mult posibil, valoarea creat? de fiecare parte (prin colectarea datelor, prin serviciile oferite pe lang? date, etc.)

-                 includ garan?ii pentru protec?ia secretelor comerciale ale societ??ilor ?i a altor active de proprietate intelectual? (de exemplu, monitorizarea robo?ilor pentru produc?ie inteligent? pentru a in?elege practicile de produc?ie sau perioadele de a?teptare care permit specula?iile cu privire la performan?a economic? a societ??ii)

-                 nu vizeaz? denaturarea concuren?ei ?i, in special, nu blocheaz? societ??ile in rela?iile cu un singur furnizor, de exemplu, pe baza unor formate de date sau a unor formate similare care pot fi utilizate de al?i furnizori doar la costuri suplimentare.

In comunicarea intitulat? "C?tre un spa?iu european comun de date", Comisia a indicat faptul c? principiile vor fi discutate cu p?r?ile interesate ?i ar putea fi modificate pe baza rezultatelor acestor discu?ii. Aceasta a incurajat industria s? elaboreze coduri de conduit? pentru a completa aceste principii. Ea a precizat c? va continua s? evalueze dac? astfel de principii ?i eventualele coduri de conduit? modificate se dovedesc a fi suficiente pentru men?inerea de pie?e deschise ?i echitabile ?i c? va aborda situa?ia, dac? este necesar, prin luarea unor m?suri adecvate.

Consultarea este deschisa pan? in data de 15 ian 2019 ?i cei interesa?i pot primi informa?ii suplimentare la Centrul Enterprise Europe Network Constanta, tel 0241 550960, e-mail:een@ccina.ro.

 

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.

Fisiere atasate

MS Word
chestionar.docx
chestionar.docx
43,16 KBytes
07.12.2018 11:32