InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultare publica europeana privind evaluarea Directivei privind emisiile industriale

Data publicarii: 16.07.2019

Data expirarii: 04.09.2019

 

Directiva privind Emisiile Industriale 2010/75 / UE (IED) este principalul instrument instituit la nivelul UE pentru controlul și atenuarea efectelor asupra mediului și sănătății umane generate de emisiile industriale in UE.

IED reglementează aproximativ 50 000 dintre cele mai mari instalații industriale care acoperă o gamă largă de sectoare agroindustriale. Acestea includ: centrale electrice, rafinării, producția de oțel, metale neferoase, ciment, tei, sticlă, produse chimice, celuloză și hartie, alimente și băuturi, tratarea și incinerarea deșeurilor și creșterea intensivă a porcilor și păsărilor.

Obiectivul general al IED este prevenirea, reducerea și eliminarea pe cat posibil a emisiilor in aer, apă și pămant generate de activitățile industriale.

Directiva urmărește să se asigure că emisiile industriale sunt tratate intr-un mod integrat și că sunt minimizate. Autorizațiile naționale trebuie să elibereze autorizații pentru aceste instalații cu condiții bazate pe utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT). Pentru a asigura o abordare comunitară comparabilă, documentele de referință sectoriale BAT (BREF) sunt produse printr-o evaluare tehnico-economică la nivelul UE, realizată de un grup tehnic de lucru al Comisiei, al statelor membre, al industriei și al societății civile. Concluziile BAT sunt adoptate ca acte de punere in aplicare ale Comisiei.

IED face in prezent o evaluare in raport cu următoarele cinci criterii cheie de evaluare: eficiența, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a UE, iar această consultare publică face parte din acest proces de evaluare. Răspunsurile dvs. furnizate  prin acest chestionar vor fi analizate și vor fi incluse in procesul de evaluare generală a IED.

Public ţintă:

Pentru această evaluare au fost identificate cinci categorii largi de părți interesate:

  • Autoritățile publice din statele membre, inclusiv cele responsabile de punerea in aplicare a Directivei privind emisiile industriale (IED), in special in ceea ce privește autorizarea, inspecțiile și aplicarea și monitorizarea emisiilor. Va fi important să ințelegeți opiniile și particularitățile nu numai ale autorităților competente regionale și / sau locale, dar și ale autorităților regionale și / sau locale.
  • Operatorii din sectoarele economice private și reprezentanții organizațiilor lor comerciale și organizațiile umbrelă la nivelul UE (denumite in continuare "organizații comerciale și de afaceri") afectate de IED.

Reprezentanți ai societății civile, cetățeni, comunități de cercetare și comunități academice

  • Părți terțe, de exemplu, țările SEE / AELS, in special Norvegia, Islanda, Elveția și alte țări terțe, in special Israelul, Rusia și Coreea de Sud, care utilizează IED pentru elaborarea legislației naționale; agenții de mediu și alte organisme publice relevante și organizații internaționale, cum ar fi de exemplu OCDE.
  • Părțile interesate implicate in legislația comunitară privind mediul inconjurător, cum ar fi calitatea aerului, deșeurile, apa, economia circulară, Directiva Seveso, E-PRTR și acordurile internaționale conexe, cum ar fi, de exemplu, Protocolul de la Kiev sau Convenția de la Aarhus.

Consultare este deschisă pană in 4 sept 2019.

 

Link către formulatul online:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en

 

 

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.

Alte consultari

Nu exista alte proiecte!
Consultari publice