InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultare publica europeana privind lista proiectelor de interes comun propuse pentru domeniul infrastructurii de energie electrica

Data publicarii: 07.12.2018

Data expirarii: 28.02.2019

 

Oviectivul consult?rii

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 privind orient?rile pentru infrastructurile energetice transeuropene (regulamentul TEN-E) stabile?te cadrul pentru modernizarea infrastructurii europene invechite. In acest cadru, au fost identificate nou? coridoare prioritare ?i trei domenii tematice care necesit? moderniz?ri urgente ale infrastructurii. Regulamentul TEN-E stabile?te, de asemenea, procedura ?i criteriile pe care trebuie s? le indeplineasc? un proiect pentru a deveni proiect de interes comun (PIC) in baza acestor coridoare ?i domenii tematice.

La fiecare doi ani, Uniunea European? stabile?te o list? de proiecte de interes comun. Primele trei liste de la nivelul Uniunii au fost adoptate in octombrie 2013, noiembrie 2015 ?i noiembrie 2017.

Identificarea ?i selectarea PIC-urilor se bazeaz? pe o abordare regional? ?i se realizeaz? de c?tre grupurile regionale compuse din reprezentan?i ai ministerelor competente, ai autorit??ilor na?ionale de reglementare, ai operatorilor de sisteme de transport de gaze ?i energie electric? ?i ai altor promotori de proiecte, ai Re?elei europene a operatorilor de sisteme de transport (European Network of Transmission System Operators - ENTSO) de energie electric? ?i de gaze naturale, ai Agen?iei pentru cooperarea autorit??ilor de reglementare din domeniul energetic ?i ai Comisiei Europene. Reuniunile grupurilor regionale sunt deschise tuturor p?r?ilor interesate, cum ar fi organiza?iile de protec?ie a mediului ?i organiza?iile consumatorilor ?i reprezentan?ii societ??ii civile, care sunt invita?i ?i consulta?i ?i de la care se a?teapt? s? contribuie la activit??ile desf??urate in cadrul acestor grupuri.

La fiecare doi ani, procedura incepe cu etapa de depunere a proiectelor. Promotorii de proiecte i?i transmit propunerile de proiecte privind gazele, energia electric?, re?elele inteligente, petrolul ?i re?elele de CO2 c?tre grupurile regionale responsabile cu evaluarea. Aceste propuneri de proiecte devin candidate pentru statutul de proiecte de interes comun. Grupurile regionale evalueaz? proiectele in raport cu criteriile generale ?i specifice, a?a cum sunt definite in regulamentul TEN-E, punand accent pe contribu?ia lor la integrarea pie?ei, la dezvoltarea durabil?, la siguran?a aprovizion?rii ?i la concuren??. In vederea preg?tirii celei de-a 4-a liste de proiecte de interes comun a Uniunii, preconizat? pentru octombrie 2019, evaluarea va fi efectuat? in prim?vara anului 2019, iar grupurile regionale vor stabili listele regionale cu proiectele de interes comun in iunie 2019.

Obiectivul acestei consult?ri este de a afla care sunt opiniile dumneavoastr? cu privire la proiectele specifice propuse in sectorul energiei electrice ?i contribu?iile lor individuale la integrarea pie?ei, la dezvoltarea durabil?, la securitatea aprovizion?rii ?i la concuren??, din perspectiva politicii energetice a UE.

Lista proiectelor propuse include informa?ii ?i linkuri c?tre aceste proiecte, inclusiv c?tre detaliile tehnice legate de acestea. Informa?ii suplimentare privind proiectele din domeniul energiei electrice pot fi g?site pe site-ul Re?elei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electric? (ENTSO-E).

Grup ?int?:

Autorit??i publice, autorit??i ale statelor membre, intreprinderi, asocia?ii ale industriei, intreprinderi mici ?i mijlocii (IMM-uri), organiza?ii ale consumatorilor, sindicate, ONG-uri, organiza?ii de mediu, intreprinderi de consultan??, federa?ii ale lucr?torilor ?i angajatorilor, alte p?r?i interesate relevante ?i cet??eni.

 

Instruc?iuni pentru completarea chestionarului

Cet??enii, organiza?iile ?i autorit??ile publice pot  trimite contribu?iile completand chestionarul on-line, la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ConsultationCandidateElecPCIs

 

In plus, responden?ii i?i pot exprima pozi?ia trimi?and prin e-mail documente la adresa ener-b1-projects@ec.europa.eu

Consultarea va r?mane deschis? pan? la data de 28.2.2019.

 

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.

Alte consultari

Nu exista alte proiecte!
Consultari publice