InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultare publica europeana pe tema evaluarii Regulamentului privind transferurile de deseuri

Data publicarii: 08.03.2018

Data expirarii: 27.04.2018

 

Obiectivul consult?rii

Articolul 60 alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de de?euri (Regulamentul privind transferurile de de?euri -RTD) prevede realizarea de c?tre Comisie a unei reexamin?ri a acestui regulament pan?  la 31.12.2020. In conformitate cu Orient?rile privind o mai bun? legiferare, evaluarea este primul pas in cadrul acestui proces.

  In prezent, Comisia realizeaz? o evaluare pentru a analiza dac? RTD, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1418/2007[2], i?i indeplinesc obiectivele, utilizand urm?toarele criterii:  eficacitatea;  eficien?a;  coeren?a cu alte politici; relevan?a ?i valoarea ad?ugat? european?. In cadrul examin?rii coeren?ei, evaluarea va lua in considerare legisla?ia UE privind de?eurile, obiectivele generale ale politicii de mediu a UE, inclusiv ale economiei circulare, precum ?i alte politici ale UE, precum politica industrial?/politica privind materiile prime ?i politica comercial?, politica privind pia?a intern? etc. Aceast? evaluare va include o examinare a costurilor ?i beneficiilor asociate punerii in aplicare a RTD pentru p?r?ile interesate la nivel local, na?ional ?i la nivelul UE. Rezultatele acestei evalu?ri vor fi utilizate pentru a evalua performan?a RTD pan? in prezent.

Aceast? consultare ofer? o oportunitate tuturor p?r?ilor interesate, inclusiv cet??enilor, intreprinderilor, organiza?iilor, autorit??ilor publice etc. s? participe la consultare, s? i?i exprime opinia ?i s? furnizeze informa?ii utile.

Consultarea este deschisa pana in 

Instruc?iuni pentru completarea chestionarului

Pentru a participa la aceast? consultare, completa?i chestionarul on-line.

Chestionarul este disponibil in toate limbile oficiale ale UE, iar r?spunsurile la intreb?ri pot fi formulate in oricare din acestea. Totu?i, avand in vedere intarzierile pe care le poate ocaziona procesul de traducere a r?spunsurilor transmise in anumite limbi, v? incuraj?m s? r?spunde?i in limba englez?, pentru a-i permite Comisiei s? prelucreze rezultatele consult?rii cat mai rapid.

Pute?i intrerupe ?i relua oricand completarea chestionarului. Dup? ce trimite?i r?spunsurile, pute?i desc?rca o copie a lor.

Toate contribu?iile pot fi publicate on-line. Este important s? citi?i declara?ia specific? de confiden?ialitate ata?at? prezentei consult?ri pentru informa?ii despre modul in care vor fi prelucrate datele cu caracter personal ?i contribu?iile dumneavoastr?.

 

Link chestionar:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e8b3e593-4fb6-411d-a159-7344a4e2dd1f?draftid=66c375b6-9a66-453e-83f8-81c5e2a58e7d&surveylanguage=RO

 

 

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.

Alte consultari

Nu exista alte proiecte!
Consultari publice